11 carti de dezvoltare personala care m-au influentat definitiv

EXISTĂ CĂRȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ CARE mi-au influ­en­țat defi­ni­tiv modul de a gândi, de a trăi și întreaga mea dezvol­tare ulte­ri­oară.  Unele din­tre ele sunt tra­tate în toată regula, altele sunt povești de doar câteva pagini care au rezis­tat în timp. Toate însă stau la loc de cin­ste în bli­bli­o­teca mea și vor rămâne mereu acolo.

Am scris o listă cu cele mai impor­tante carti de dezvol­tare per­so­nala pe care le-am citit vreo­data. Ordi­nea lor este una pur alea­toare, fie­care este pen­tru mine foarte importantă:

1. Robert Kiyo­saki - Tată bogat, tată sărac

Robert Kiyosaki – Tată bogat, tată săracCar­tea de căpă­tâi a edu­ca­ției finan­ci­are per­so­nale, după păre­rea mea. Robert Kiyo­saki a reu­șit să sur­prindă pro­ba­bil cel mai bine ele­men­tele esen­ți­ale ale finan­țe­lor per­so­nale și dife­ren­țele de men­ta­li­tate din­tre oame­nii cu bunăs­tare și cei care nu o au.

Cum unii oameni ajung la o men­ta­li­tate de om bogat și cum alții rămân tot res­tul vie­ții în men­ta­li­ta­tea săracă, indi­fe­rent de cur­sul vie­ții lor.

O carte pe care ar tre­bui să o citești cât mai repede - "Tată bogat, tată sărac".

 

2. George Cla­son - Cel mai bogat om din Babilon

carti de dezvoltare personalaCel mai bogat om din Babi­lon este o căr­ti­cică scurtă con­ținând povești.

Car­tea este mai veche (are vreo 50-60 de ani) și expune prin­ci­pi­ile fun­damen­tale ale bani­lor în povețe inspi­rate din Orient. În cele 11 povești vei găsi în pilde și povețe legile fun­damen­tale ale "aurului".

Mi-a făcut plă­cere să o citesc și am învă­țat mai  multe din ea decât din multe alte cărți de edu­ca­ție finan­ci­ară mai complexe.

 

3. Daniel Gole­man - Inte­li­gența emoțională

daniel goleman inteligenta emotionalaDaniel Gole­man este cel care a defi­nit pen­tru prima oară ter­me­nul de "inte­li­gență emo­țio­nală", ca un răs­puns la pon­de­rea nejus­ti­fi­cată a IQ, coe­fi­cien­tul de inteligență.

Pe scurt, Gole­man a obser­vat că există foarte mulți oameni extrem de inte­li­genți, dar care nu reu­șesc să aibă o viață împli­nită și să aibă succes.

În mod tra­di­ţio­nal, pute­rea cre­ie­ru­lui este dată de IQ, însă cu cât lumea devine mai com­plexă, inte­li­genţa emoţio­nală trece pe pri­mul plan.  - Daniel Gole­man în car­tea Inte­li­gența Emoțională

Pro­blema vine din fap­tul că aceștia, deși sunt inte­li­genți (inte­li­gența logică) nu știu să-și ges­tio­neze emo­ți­ile și să devină feri­ciți. Ast­fel s-a năs­cut car­tea Inte­li­gența Emo­țio­nală - capa­ci­ta­tea de a-ți ges­tiona emo­ți­ile, de a crea emo­ții pozi­tive și a scă­dea inten­si­ta­tea emo­ți­i­lor nega­tive tră­ite. Sau de a-ți trans­forma emo­ți­ile nega­tive în unele pozi­tive. De aici sta­rea de bine, împli­nire, suc­ces cu tot ce decurge.

 4. Eckhart Tolle - Pute­rea prezentului

puterea prezentului eckhart tolleAm par­curs Pute­rea Pre­zen­tu­lui scrisă de Eckhart Tolle în for­mat audio. Am ascul­tat car­tea pe neră­su­flate și m-a fas­ci­nat con­cep­tul min­ții ca un sim­plu instrument.

Min­tea noas­tră nu sun­tem noi, ci este doar un instru­ment căruia noi i-am dat con­trol com­plet asu­pra fiin­ței noas­tre, asu­pra emo­ți­i­lor noas­tre, asu­pra vie­ții noas­tre. Pre­lu­ând îna­poi con­tro­lul asu­pra min­ții și folosind-o doar ca un sim­plu instru­ment, ne putem recă­păta echilibrul.

icon-florin-rosoga-citat02Cea mai mare parte a sufe­rinţei oame­ni­lor este inu­tilă. Este cre­ată chiar de dum­ne­a­voas­tră, atât timp cât viaţa vă este con­dusă de min­tea care nu este supusă obser­vă­rii. Dure­rea pe care o cre­aţi acum este întot­dea­una o formă de neac­cep­tare, o formă de rezis­tenţă inconş­ti­entă faţă de ceea ce este. - Eckhart Tolle în Pute­rea Prezentului.

Mai multe des­pre carte și cele­lalte cărți a lui Tolle în arti­co­lul dedi­cat lui Eckhart Tolle aici.

5. Jack Can­fi­eld - Supă de pui pen­tru suflet

carti de dezvoltare personala

Căr­țile din seria Supă de pui au deve­nit cele­bre dato­rită poveș­ti­lor de suflet pe care Jack Can­fi­eld și Mark Vic­tor Hansen le-au adu­nat aici. Din­tre colec­ți­ile de povești care inspiră și moti­vează aces­tea mi-au plă­cut cel mai mult.

Întot­dea­una ascultă-ţi ins­tinc­tele şi află că toate răs­pun­su­rile de care ai nevoie se găsesc în tine. Stai sin­gur un timp. Fii sufi­cient de rela­xat pen­tru a găsi răs­pun­su­rile şi a le asculta. Găseşte ceva care îţi place să faci şi apoi tră­ieşte o viaţă care să dove­dească acest lucru.

Ţelu­rile tale ar tre­bui să ţâş­nească din valo­rile tale, şi atunci munca ta va radia dorinţele ini­mii. Acest fapt te va opri de la toate acele lucruri pros­teşti care nu fac alt­ceva decât să-ţi risi­pească tim­pul – viaţa înseamnă timp – şi vei afla cât de mult poţi cre­şte în anii în care îţi sunt des­ti­naţi. - Supă de pui pen­tru suflet

Poți comanda car­tea inspi­ra­țio­nală "Supă de pui pen­tru suflet" aici.

6. Donald Trump - Gân­dește bine și în stil mare

carti de dezvoltare personalaToate căr­țile lui Donald Trump debor­dează de ener­gie, entu­zi­asm și moti­va­ție. Ce-mi place în mod spe­cial la el este orien­ta­rea sa înspre acțiune, înspre a face.

Nu e genul care să filo­zo­feze prea mult, ci-ți spune verde în față să-ți miști fun­dul și să te pui pe treabă. Dacă vrei să faci ceva cu viața ta. În loc să citești alte sute de carti de dezvol­tare per­so­nala poți alege doar câteva din cele scrise de Trump și vei ieși mai câști­gat. Iar car­tea "Gân­dește bine și în stil mare" este pro­ba­bil cea mai reu­șită din­tre ele.

În 1990 mă aflam într-o încur­că­tură pro­fundă. Cre­zu­sem ceea ce scri­sese Busi­ness Week des­pre mine “Tot ce atinge se pre­face în aur”.  Mi-am spus, “Au drep­tate. Sunt cel mai mare.” A fost o mare gre­șe­ală, deo­a­rece atunci când începi să te duci acasă mai devreme; crezi că nu tre­buie să mun­cești și crezi că este ușor să faci bani. Când s-au pră­bu­șit pie­țele nu am fost pre­gă­tit. Timp de mai mulți ani am câști­gat mai mulți bani de pe urma pie­țe­lor proaste decât de pe urma pie­țe­lor bune – întot­dea­una. De această dată nu eram con­cen­trat. Eram ca un lup­tă­tor care câștigă toate meciu­rile. După o vreme nu mai ia lup­tele la fel de serios, nu se con­cen­trează și nu se mai antre­nează la fel de asi­duu, pen­tru că își ima­gi­nează că o să câștige. Pe urmă brusc se tre­zește cu șuturi în fund. - Gân­dește bine și în stil mare

7. Vic­tor Frankl - Omul în cău­ta­rea sen­su­lui vieții

carti de dezvoltare personalaFrankl, un psi­hia­tru evreu a supra­vie­țuit tero­rii a patru lagăre naziste din al doi­lea răz­boi mondial. În car­tea sa își poves­tește isto­ria vie­ții în lagă­rele naziste și ana­li­zează sub­til de ce unii pri­zo­ni­eri din lagăre au supra­vie­țuit și alții nu. În final, cei care au reu­șit să treacă de eve­ni­men­tele teri­fi­ante pe care le tră­iau zi-de-zi au mers mai departe și au trăit mult timp după acestea.

Omu­lui îi poate fi luat totul, dar nu și ultima din­tre liber­tă­țile ome­nești: aceea de a-și alege ati­tu­di­nea într-un anu­mit set de cir­cum­stanțe, de a-și alege pro­priul fel de a fi. - Vic­tor Frankl

icon-florin-rosoga-recomandFrankl a trăit până în 1997 și a fon­dat cea de-a treia școală vie­neză de psi­ho­te­ra­pie - logo­te­ra­pia. Omul în cău­ta­rea sen­su­lui vie­ții este pro­ba­bil cea mai bună carte pe care ar tre­bui s-o citești dacă te gân­dești ce sens ar putea avea viața.

Îți va schimba radi­cal con­cep­ția gene­rală asu­pra vie­ții și mor­ții, deși te aver­ti­zez că nu este deloc o lec­tură ușoară. Tex­tul în sine este ușor de citit, den­si­ta­tea sa și con­tex­tul expe­rien­țe­lor prin care a tre­cut Frankl îl face ca la înce­put să nu fie toc­mai ușor.

8. Paulo Coe­lho - Alchimistul

paulo coelho alchimistul coperta3dO sim­plă poveste, Alchi­mis­tul lui Coe­lho vor­bește des­pre che­ma­rea fie­că­ruia și cău­ta­rea care ne este viața însăși. Des­pre legenda per­so­nală. La fina­lul cău­tă­rii vom ajunge din nou de unde am ple­cat și ne vom găsi pen­tru întâia oară.

Toţi oame­nii la ado­les­cenţă ştiu care este legenda lor per­so­nală. În acest moment al vieţii, totul este lim­pede, totul este posi­bil şi oame­nii nu se tem să viseze şi să dorească ce le-ar plă­cea să facă.

Cu toate aces­tea, pe măsură ce tim­pul trece, o forţă mis­te­ri­oasă încearcă încet, încet să dove­dească fap­tul că legenda per­so­nală este impo­si­bil de rea­li­zat. Sufle­tul lumii se hră­neşte cu feri­ci­rea oame­ni­lor, sau cu nefe­ri­ci­rea, cu invi­dia, cu gelo­zia. Împli­ni­rea legen­dei per­so­nale este sin­gura înda­to­rire a oame­ni­lor. - Alchimistul

Car­tea o găsești și în for­mat audio aici. Mai multe des­pre Alchi­mis­tul poți citi în arti­co­lul dedi­cat lui Paulo Coe­lho aici.

9. Richard Branson - Screw it, let's do it

carti de dezvoltare personalaRichard Branson, trans­mite prin fie­care cuvânt entu­zi­asm, ener­gie și viață tră­ită secundă cu secundă. Rea­li­ză­rile sale sunt impre­sio­nante și binecunoscute.

Car­tea "Screw it, let's do it. Lec­ții din școala vie­ții" expune prin­ci­pa­lele lec­ții de viață, pe care Branson le-a sin­te­ti­zat în aceste pagini. Prin­ci­pa­lele sale expe­riențe, cum a tre­cut prin ele și ce a învă­țat de aici. Simi­lară unei cărți bio­gra­fice, exce­lentă dacă vrei să înveți din expe­riența unui om care a avut rea­li­zări fantastice.

Nu spun nici­o­dată: ‘Nu pot face asta fiindcă habar n-am cum se face’. Întreb oameni, ana­li­zez, găsesc o soluţie.

Să ana­li­zezi, să asculţi, să înveţi – ast­fel de lucruri ar tre­bui să facem toată viaţa, nu numai la şcoală. - Richard Branson în Screw it, let's do it

10. Edward De Bono - Gân­di­rea Laterală

carti de dezvoltare personalaDe Bono este con­si­de­rat ca fiind "inven­ta­to­rul" ter­me­nu­lui de "gân­dire late­rală" - una din­tre cele mai efi­ciente moda­li­tăți de dezvol­tare a cre­a­ti­vi­tă­ții și rezol­vare a problemelor.

Car­tea Gân­di­rea Late­rală reu­șeste să găsească solu­ții la pro­bleme prin abor­dări indi­recte a aces­tora în moduri mai puțin obiș­nu­ite și stă la baza unor teh­nici ulte­ri­oare de cre­a­ti­vi­tate dezvol­tate de De Bono, cum ar fi teh­nica celor 6 pălării.

Însăși ter­me­nul "gân­dire late­rală" suge­rează modul în care func­țio­nează: în loc să gân­dești "drept îna­inte" înspre pro­blema din fața ta, gân­dești late­ral față de ea.

Îi găsești o solu­ție, pe care alt­fel nu ai fi observat-o.

11. Dale Carn­e­gie - Secre­tele succesului

dale-carnegie-secretele-succesului-coperta-3dPubli­cată în 1936, "Cum să vă faceți pri­e­teni și să deve­niți influ­enți" a rămas una din­tre cele mai apre­ciate cărți de dezvol­tare per­so­nală a tutu­ror tim­pu­ri­lor. Găsești aici prin­ci­pi­ile de bază ale rela­ți­i­lor inte­ru­mane și ale suc­ce­su­lui. Ți-o reco­mand ca și pe ori­care altă carte a lui Dale Carnegie.

Supli­men­tar, pen­tru că mi-am pro­pus să sus­țin auto­rii români din zona de dezvol­tare, îți reco­mand două cărți scrise de autori români din zona dezvol­tă­rii per­so­nale și moti­va­țio­nale, autori care au o repu­ta­ție bună:

Dacă găsești online ori­care din­tre cele­lalte cărți, dă-mi un comen­ta­riu ca să includ lin­kul. Vezi și arti­co­lul meu des­pre cum poți cum­păra cărți online, res­pec­tiv cu moti­vele pen­tru care să citești cărți bune.

Din­tre aceste cărți, care te-a influ­en­țat cel mai mult și ai recomanda-o ori­cui? Votează mai jos car­tea ta pre­fe­rată sau lasă un comen­ta­riu cu ce alte carti de dezvol­tare per­so­nală ai citit și care ar tre­bui să fie citite de toată lumea.

Comments

 1. arcana mihaela says

  cum reu­sesti sa imbini toate aces­tea cu religia?

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 1

  • mircea says

   Vis-a-vis de reli­gie, eu zic ca toc­mai ca alt­fel nu se poate, toc­mai aici e baza. Daca nu ai baza res­tul e ca si cand ai jon­gla cu niste idei pe care nu le poti aplica corect, ci pur hao­tic, asa cum iti vine sa vedem ce iese.

   Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 1

 2. Carmen says

  Ok. M.ai convins.….nustiu cum o sa imi fac rost de ele pen­tru că sunt în Ita­lia. Cu care ar tre­bui să încep ? :):

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Alin says

  Alte carti foarte bune si care iti pot schimba viata sunt Secretul,Magia,Puterea,toate de Rhonda Byrne si sa nu uit Poti sa-ti vin­deci viata de Lou­ise Hay ,Cala­to­ria de Bran­don Bays si Forta gan­di­rii pozi­tive de Nor­man Vin­cent Peale.
  Ce parere ai Flo­rin de car­tile aces­tea?
  Eu zic ca sunt excep­tio­nale daca aplici inva­ta­tu­rile din ele.

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 4 Thumb down 0

  • says

   Sunt carti bune Alin. Cala­to­ria am citit-o acum cativa ani si este o carte care mi-a pla­cut in mod special.

   Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 1 Thumb down 0