11 carti de dezvoltare personala care m-au influentat definitiv

EXISTĂ CĂRȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ CARE mi-au influ­en­țat defi­ni­tiv modul de a gândi, de a trăi și întreaga mea dezvol­tare ulte­ri­oară.  Unele din­tre ele sunt tra­tate în toată regula, altele sunt povești de doar câteva pagini care au rezis­tat în timp. Toate însă stau la loc de cin­ste în bli­bli­o­teca mea și vor rămâne mereu acolo.

Am scris o listă cu cele mai impor­tante carti de dezvol­tare per­so­nala pe care le-am citit vreo­data. Ordi­nea lor este una pur alea­toare, fie­care este pen­tru mine foarte importantă:

1. Robert Kiyo­saki - Tată bogat, tată sărac

Robert Kiyosaki – Tată bogat, tată săracCar­tea de căpă­tâi a edu­ca­ției finan­ci­are per­so­nale, după păre­rea mea. Robert Kiyo­saki a reu­șit să sur­prindă pro­ba­bil cel mai bine ele­men­tele esen­ți­ale ale finan­țe­lor per­so­nale și dife­ren­țele de men­ta­li­tate din­tre oame­nii cu bunăs­tare și cei care nu o au.

Cum unii oameni ajung la o men­ta­li­tate de om bogat și cum alții rămân tot res­tul vie­ții în men­ta­li­ta­tea săracă, indi­fe­rent de cur­sul vie­ții lor.

O carte pe care ar tre­bui să o citești cât mai repede - "Tată bogat, tată sărac".

 

2. George Cla­son - Cel mai bogat om din Babilon

carti de dezvoltare personalaCel mai bogat om din Babi­lon este o căr­ti­cică scurtă con­ținând povești.

Car­tea este mai veche (are vreo 50-60 de ani) și expune prin­ci­pi­ile fun­damen­tale ale bani­lor în povețe inspi­rate din Orient. În cele 11 povești vei găsi în pilde și povețe legile fun­damen­tale ale "aurului".

Mi-a făcut plă­cere să o citesc și am învă­țat mai  multe din ea decât din multe alte cărți de edu­ca­ție finan­ci­ară mai complexe.

 

3. Daniel Gole­man - Inte­li­gența emoțională

daniel goleman inteligenta emotionalaDaniel Gole­man este cel care a defi­nit pen­tru prima oară ter­me­nul de "inte­li­gență emo­țio­nală", ca un răs­puns la pon­de­rea nejus­ti­fi­cată a IQ, coe­fi­cien­tul de inteligență.

Pe scurt, Gole­man a obser­vat că există foarte mulți oameni extrem de inte­li­genți, dar care nu reu­șesc să aibă o viață împli­nită și să aibă succes.

În mod tra­di­ţio­nal, pute­rea cre­ie­ru­lui este dată de IQ, însă cu cât lumea devine mai com­plexă, inte­li­genţa emoţio­nală trece pe pri­mul plan.  - Daniel Gole­man în Inte­li­gența Emoțională

Pro­blema vine din fap­tul că aceștia, deși sunt inte­li­genți (inte­li­gența logică) nu știu să-și ges­tio­neze emo­ți­ile și să devină feri­ciți. Ast­fel s-a năs­cut car­tea Inte­li­gența Emo­țio­nală - capa­ci­ta­tea de a-ți ges­tiona emo­ți­ile, de a crea emo­ții pozi­tive și a scă­dea inten­si­ta­tea emo­ți­i­lor nega­tive tră­ite. Sau de a-ți trans­forma emo­ți­ile nega­tive în unele pozi­tive. De aici sta­rea de bine, împli­nire, suc­ces cu tot ce decurge.

 4. Eckhart Tolle - Pute­rea prezentului

puterea prezentului eckhart tolleAm par­curs Pute­rea Pre­zen­tu­lui scrisă de Eckhart Tolle în for­mat audio. Am ascul­tat car­tea pe neră­su­flate și m-a fas­ci­nat con­cep­tul min­ții ca un sim­plu instrument.

Min­tea noas­tră nu sun­tem noi, ci este doar un instru­ment căruia noi i-am dat con­trol com­plet asu­pra fiin­ței noas­tre, asu­pra emo­ți­i­lor noas­tre, asu­pra vie­ții noas­tre. Pre­lu­ând îna­poi con­tro­lul asu­pra min­ții și folosind-o doar ca un sim­plu instru­ment, ne putem recă­păta echilibrul.

icon-florin-rosoga-citat02Cea mai mare parte a sufe­rinţei oame­ni­lor este inu­tilă. Este cre­ată chiar de dum­ne­a­voas­tră, atât timp cât viaţa vă este con­dusă de min­tea care nu este supusă obser­vă­rii. Dure­rea pe care o cre­aţi acum este întot­dea­una o formă de neac­cep­tare, o formă de rezis­tenţă inconş­ti­entă faţă de ceea ce este. - Eckhart Tolle în Pute­rea Prezentului.

Mai multe des­pre carte și cele­lalte cărți a lui Tolle în arti­co­lul dedi­cat lui Eckhart Tolle aici.

5. Jack Can­fi­eld - Supă de pui pen­tru suflet

carti de dezvoltare personala

Căr­țile din seria Supă de pui au deve­nit cele­bre dato­rită poveș­ti­lor de suflet pe care Jack Can­fi­eld și Mark Vic­tor Hansen le-au adu­nat aici. Din­tre colec­ți­ile de povești care inspiră și moti­vează aces­tea mi-au plă­cut cel mai mult.

Întot­dea­una ascultă-ţi ins­tinc­tele şi află că toate răs­pun­su­rile de care ai nevoie se găsesc în tine. Stai sin­gur un timp. Fii sufi­cient de rela­xat pen­tru a găsi răs­pun­su­rile şi a le asculta. Găseşte ceva care îţi place să faci şi apoi tră­ieşte o viaţă care să dove­dească acest lucru.

Ţelu­rile tale ar tre­bui să ţâş­nească din valo­rile tale, şi atunci munca ta va radia dorinţele ini­mii. Acest fapt te va opri de la toate acele lucruri pros­teşti care nu fac alt­ceva decât să-ţi risi­pească tim­pul – viaţa înseamnă timp – şi vei afla cât de mult poţi cre­şte în anii în care îţi sunt des­ti­naţi. - Supă de pui pen­tru suflet

Poți comanda car­tea inspi­ra­țio­nală "Supă de pui pen­tru suflet" aici.

6. Donald Trump - Gân­dește bine și în stil mare

carti de dezvoltare personalaToate căr­țile lui Donald Trump debor­dează de ener­gie, entu­zi­asm și moti­va­ție. Ce-mi place în mod spe­cial la el este orien­ta­rea sa înspre acțiune, înspre a face.

Nu e genul care să filo­zo­feze prea mult, ci-ți spune verde în față să-ți miști fun­dul și să te pui pe treabă. Dacă vrei să faci ceva cu viața ta. În loc să citești alte sute de carti de dezvol­tare per­so­nala poți alege doar câteva din cele scrise de Trump și vei ieși mai câști­gat. Iar car­tea "Gân­dește bine și în stil mare" este pro­ba­bil cea mai reu­șită din­tre ele.

În 1990 mă aflam într-o încur­că­tură pro­fundă. Cre­zu­sem ceea ce scri­sese Busi­ness Week des­pre mine “Tot ce atinge se pre­face în aur”.  Mi-am spus, “Au drep­tate. Sunt cel mai mare.” A fost o mare gre­șe­ală, deo­a­rece atunci când începi să te duci acasă mai devreme; crezi că nu tre­buie să mun­cești și crezi că este ușor să faci bani. Când s-au pră­bu­șit pie­țele nu am fost pre­gă­tit. Timp de mai mulți ani am câști­gat mai mulți bani de pe urma pie­țe­lor proaste decât de pe urma pie­țe­lor bune – întot­dea­una. De această dată nu eram con­cen­trat. Eram ca un lup­tă­tor care câștigă toate meciu­rile. După o vreme nu mai ia lup­tele la fel de serios, nu se con­cen­trează și nu se mai antre­nează la fel de asi­duu, pen­tru că își ima­gi­nează că o să câștige. Pe urmă brusc se tre­zește cu șuturi în fund. - Gân­dește bine și în stil mare

7. Vic­tor Frankl - Omul în cău­ta­rea sen­su­lui vieții

carti de dezvoltare personalaFrankl, un psi­hia­tru evreu a supra­vie­țuit tero­rii a patru lagăre naziste din al doi­lea răz­boi mondial. În car­tea sa își poves­tește isto­ria vie­ții în lagă­rele naziste și ana­li­zează sub­til de ce unii pri­zo­ni­eri din lagăre au supra­vie­țuit și alții nu. În final, cei care au reu­șit să treacă de eve­ni­men­tele teri­fi­ante pe care le tră­iau zi-de-zi au mers mai departe și au trăit mult timp după acestea.

Omu­lui îi poate fi luat totul, dar nu și ultima din­tre liber­tă­țile ome­nești: aceea de a-și alege ati­tu­di­nea într-un anu­mit set de cir­cum­stanțe, de a-și alege pro­priul fel de a fi. - Vic­tor Frankl

icon-florin-rosoga-recomandFrankl a trăit până în 1997 și a fon­dat cea de-a treia școală vie­neză de psi­ho­te­ra­pie - logo­te­ra­pia. Omul în cău­ta­rea sen­su­lui vie­ții este pro­ba­bil cea mai bună carte pe care ar tre­bui s-o citești dacă te gân­dești ce sens ar putea avea viața.

Îți va schimba radi­cal con­cep­ția gene­rală asu­pra vie­ții și mor­ții, deși te aver­ti­zez că nu este deloc o lec­tură ușoară. Tex­tul în sine este ușor de citit, den­si­ta­tea sa și con­tex­tul expe­rien­țe­lor prin care a tre­cut Frankl îl face ca la înce­put să nu fie toc­mai ușor.

8. Paulo Coe­lho - Alchimistul

paulo coelho alchimistul coperta3dO sim­plă poveste, Alchi­mis­tul lui Coe­lho vor­bește des­pre che­ma­rea fie­că­ruia și cău­ta­rea care ne este viața însăși. Des­pre legenda per­so­nală. La fina­lul cău­tă­rii vom ajunge din nou de unde am ple­cat și ne vom găsi pen­tru întâia oară.

Toţi oame­nii la ado­les­cenţă ştiu care este legenda lor per­so­nală. În acest moment al vieţii, totul este lim­pede, totul este posi­bil şi oame­nii nu se tem să viseze şi să dorească ce le-ar plă­cea să facă.

Cu toate aces­tea, pe măsură ce tim­pul trece, o forţă mis­te­ri­oasă încearcă încet, încet să dove­dească fap­tul că legenda per­so­nală este impo­si­bil de rea­li­zat. Sufle­tul lumii se hră­neşte cu feri­ci­rea oame­ni­lor, sau cu nefe­ri­ci­rea, cu invi­dia, cu gelo­zia. Împli­ni­rea legen­dei per­so­nale este sin­gura înda­to­rire a oame­ni­lor. - Alchimistul

Car­tea o găsești și în for­mat audio aici. Mai multe des­pre Alchi­mis­tul poți citi în arti­co­lul dedi­cat lui Paulo Coe­lho aici.

9. Richard Branson - Screw it, let's do it

carti de dezvoltare personalaRichard Branson, trans­mite prin fie­care cuvânt entu­zi­asm, ener­gie și viață tră­ită secundă cu secundă. Rea­li­ză­rile sale sunt impre­sio­nante și binecunoscute.

Car­tea "Screw it, let's do it. Lec­ții din școala vie­ții" expune prin­ci­pa­lele lec­ții de viață, pe care Branson le-a sin­te­ti­zat în aceste pagini. Prin­ci­pa­lele sale expe­riențe, cum a tre­cut prin ele și ce a învă­țat de aici. Simi­lară unei cărți bio­gra­fice, exce­lentă dacă vrei să înveți din expe­riența unui om care a avut rea­li­zări fantastice.

Nu spun nici­o­dată: ‘Nu pot face asta fiindcă habar n-am cum se face’. Întreb oameni, ana­li­zez, găsesc o soluţie.

Să ana­li­zezi, să asculţi, să înveţi – ast­fel de lucruri ar tre­bui să facem toată viaţa, nu numai la şcoală. - Richard Branson în Screw it, let's do it

10. Edward De Bono - Gân­di­rea Laterală

carti de dezvoltare personalaDe Bono este con­si­de­rat ca fiind "inven­ta­to­rul" ter­me­nu­lui de "gân­dire late­rală" - una din­tre cele mai efi­ciente moda­li­tăți de dezvol­tare a cre­a­ti­vi­tă­ții și rezol­vare a problemelor.

Car­tea Gân­di­rea Late­rală reu­șeste să găsească solu­ții la pro­bleme prin abor­dări indi­recte a aces­tora în moduri mai puțin obiș­nu­ite și stă la baza unor teh­nici ulte­ri­oare de cre­a­ti­vi­tate dezvol­tate de De Bono, cum ar fi teh­nica celor 6 pălării.

Însăși ter­me­nul "gân­dire late­rală" suge­rează modul în care func­țio­nează: în loc să gân­dești "drept îna­inte" înspre pro­blema din fața ta, gân­dești late­ral față de ea.

Îi găsești o solu­ție, pe care alt­fel nu ai fi observat-o.

11. Dale Carn­e­gie - Secre­tele succesului

dale-carnegie-secretele-succesului-coperta-3dPubli­cată în 1936, "Cum să vă faceți pri­e­teni și să deve­niți influ­enți" a rămas una din­tre cele mai apre­ciate cărți de dezvol­tare per­so­nală a tutu­ror tim­pu­ri­lor. Găsești aici prin­ci­pi­ile de bază ale rela­ți­i­lor inte­ru­mane și ale suc­ce­su­lui. Ți-o reco­mand ca și pe ori­care altă carte a lui Dale Carnegie.

Supli­men­tar, pen­tru că mi-am pro­pus să sus­țin auto­rii români din zona de dezvol­tare, îți reco­mand două cărți scrise de autori români din zona dezvol­tă­rii per­so­nale și moti­va­țio­nale, autori care au o repu­ta­ție bună:

Dacă găsești online ori­care din­tre cele­lalte cărți, dă-mi un comen­ta­riu ca să includ lin­kul. Vezi și arti­co­lul meu des­pre cum poți cum­păra cărți online, res­pec­tiv cu moti­vele pen­tru care să citești cărți bune.

Din­tre aceste cărți, care te-a influ­en­țat cel mai mult și ai recomanda-o ori­cui? Votează mai jos car­tea ta pre­fe­rată sau lasă un comen­ta­riu cu ce alte carti de dezvol­tare per­so­nală ai citit și care ar tre­bui să fie citite de toată lumea.

Comments

 1. Alin says

  Alte carti foarte bune si care iti pot schimba viata sunt Secretul,Magia,Puterea,toate de Rhonda Byrne si sa nu uit Poti sa-ti vin­deci viata de Lou­ise Hay ,Cala­to­ria de Bran­don Bays si Forta gan­di­rii pozi­tive de Nor­man Vin­cent Peale.
  Ce parere ai Flo­rin de car­tile aces­tea?
  Eu zic ca sunt excep­tio­nale daca aplici inva­ta­tu­rile din ele.

  Imi place Thumb up 1 Thumb down 0

  • says

   Sunt carti bune Alin. Cala­to­ria am citit-o acum cativa ani si este o carte care mi-a pla­cut in mod special.

   Imi place Thumb up 1 Thumb down 0

Tu ce crezi?:

Îți mulțumesc pentru că ai decis să lași un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii, ca urmare e posibil să dureze puțin până va fi afișat. Am rugămintea să NU folosești cuvinte cheie în nume, oricum nu va exista nici un link. Îmi doresc să avem aici o conversație plăcută și personală.

Adresa de email nu va fi publicată pe site.