11 moduri ca sa ramai mereu plin de energie. Cum sa te repui rapid pe picioare.

Ce faci atunci când ai treabă, dar ești mereu obo­sit și lip­sit de ener­gie? În mod nor­mal vei trage să-ți ter­mini treaba, ca să ajungi acasă și să dormi. 

De multe ori însă, pro­blema vine de la obi­ce­iuri nesă­nă­toase pe care le avem sau dato­rită fap­tu­lui că nu ne ges­tio­năm efi­cient ener­gia de-a lun­gul zilei.

Hai să vedem câteva moduri în care putem corecta asta și să rămâ­nem fresh pe par­cur­sul zilei.

11 moduri ca să rămâi în formă întreaga zi

Cum faci sa ai energie si sa fii mereu in forma?

Cum faci sa ai ener­gie si sa fi mereu in forma?

1. Asigură-te că te odih­nești suficient

Des­tul de evi­dent, ca să ai ener­gie tre­buie să-ți asi­guri sufi­cientă odihnă. Pen­tru asta în pri­mul rând veri­fică dacă dormi sufi­cient (7-8 ore pe noapte ar fi exce­lent) și dacă în timp ce dormi te odih­nești bine. Vezi și arti­co­lele des­pre cum să ai un somn ușor, res­pec­tiv cum să te tre­zești devreme.

Când ai acu­mu­lat obo­seală în ultima vreme, lasă mai mult timp pen­tru somn (te culci mai devreme, de exem­plu) pen­tru câteva zile. Orga­nis­mul o să-și refacă "rezer­vele de ener­gie" și te vei simți cu bate­ri­ile reîncărcate.

2. Power naping sau som­nul de amiază

Un alt obi­cei sănă­tos este al sies­tei sau power naping. Când poți - în weekend-uri spre exem­plu - încearcă reprize rapide de somn în tim­pul zilei, maxim 20-30 de minute.

Am avut obi­ce­iul acesta timp de mai mult de un an de zile, până când l-am scos. Acum îl folo­sesc doar când simt că am nevoie de un refresh al min­ții la jumă­ta­tea zilei.

Arti­co­lul supli­men­tar: Cum să scapi de somno­lența de ami­ază.

3. Hrănește-te sănătos

Nive­lul gene­ral de ener­gie este strâns legat și de ali­men­ta­ția ta. Pe prin­ci­piul "Gar­bage in, gar­bage out", dacă mănânci mize­rii, este absurd să te aștepți că vei fi în cea mai bună formă.

Acordă un pic de aten­ție la ali­men­tele pe care le con­sumi. Citește-le eti­che­tele și străduiește-te să pri­cepi ce ingre­diente sunt în ele. Sunt sănă­toase sau măcar neu­tre? Sau sunt de-a drep­tul toxice? Încearcă să te asi­guri că măcar 80% din ali­mente sunt sănă­toase și bene­fice pen­tru corp.

Începe prin redu­ce­rea can­ti­tă­ții de meze­luri pe care le con­sumi. Citește și arti­co­lul des­pre obi­ce­iu­rile ali­men­ta­ției sănă­toase și învață să aso­ciezi corect ali­men­tele.

Supli­men­tar, asigură-ți mese mai modeste, cu mai puțină mân­care, însă mai dese. În loc să ai trei mese copi­oase zil­nice, încearcă 5-6 mai ușoare. O aten­ție deo­se­bită tre­buie acor­dată micu­lui dejun (sper că nu îl sari).

 4. Ține cont de rit­mul pro­pri­u­lui corp

Învață să acorzi aten­ție cor­pu­lui și modu­lui în care el se simte. De obi­cei cor­pul trans­mite sem­nale clare când ceva nu e în regulă. Copiii sunt atenți la ast­fel de sem­nale și cer ime­diat aju­to­rul părin­ți­lor. Ca adulți însă obiș­nuim să igno­răm ast­fel de sem­nale și să nu ținem cont de pro­ble­mele pe care cor­pul ni le transmite.

Ține cont și de fap­tul că pe par­cur­sul zilei vei avea peri­oade în care nive­lul de ener­gie e mai scă­zut (după ce ai mân­cat, de exem­plu). E norma să fie așa, iar în ast­fel de momente poți pro­grama acti­vi­tăți mai ușoare și care nu cer mult efort.

5. Ascultă muzică ce te poate repune pe picioare

plin de energie

Te poți repune pe picioare ascul­tând muzică ce îți gene­rează anu­mite emo­ții. Tipul de muzică diferă de la per­soană la per­soană, în func­ție de gus­turi și pre­fe­rin­țele personale.

Arti­col supli­men­tar:  71 de melo­dii moti­va­țio­nale: muzică ce te ține mereu în formă

6. Scrie în jur­na­lul de succese

Pome­neam într-un alt arti­col des­pre jur­na­lul de suc­cese. Este un obi­cei util, prin care notezi zil­nic ce rea­li­zări ai avut. Este în pri­mul rând un mod de a te auto­mo­tiva, dar și de a con­ști­en­tiza ce rea­li­zări ai avut.

Pe scurt, iei un caiet în care scrii cât de des vrei tu, rea­li­ză­rile ce le-ai avut. E vorba doar de lucruri pozi­tive, nimic negativ.

Nu-l con­funda însă cu un jur­nal obiș­nuit, aici nu scrii toate întâm­plă­rile prin care ai tre­cut, ci doar suc­ce­sele. Sco­pul este de a con­ști­en­tiza pro­pri­ile rea­li­zări și a vedea ulte­rior cât de bine ți-ai folo­sit timpul.

Cel mai mare bene­fi­ciu al meu din acest jur­nal a fost că nu mai tre­buia să mă întreb ce am făcut în săp­tămâna care toc­mai a tre­cut. Vedeam în jur­nal că mi-am folo­sit tim­pul bine și nu l-am irosit.

7. Fă mișcare

Puțină miș­care te poate ori­când re-energiza. Chiar și unele exer­ci­ții sim­plede stret­ching (găsești câteva idei aici). For­mele ușoare de miș­care îți ridică rapid nive­lul de energie.

Mai poți încerca și o formă ușoară de auto­ma­saj. Obiș­nu­iesc să-mi masez păr­țile late­rale ale frun­ții (între ochi și ure­che și puțin­tel dea­su­pra) în sen­sul ace­lor de cea­sor­nic. Am obser­vat că acea zonă mă repune pe picioare.

Arti­cole supli­men­tare: 33 motive ca să faci miș­care zil­nic. Aruncă un ochi și peste arti­co­lul cu cele mai uzu­ale scuze pen­tru care oame­nii nu fac miș­care.

8. Pleacă de lângă monitor

Dacă lucrezi mult la cal­cu­la­tor (cazul meu), e bine ca din când în când să faci pauză. Mergi și bea un pahar cu apă, mănâncă ceva sau stai de vorbă cu un coleg. Impor­tant e să rupi legă­tura com­plet cu ceea ce făceai pen­tru 5-10 minute.

Ține cont că atunci când lucrezi ore întregi în fața moni­to­ru­lui, ochii au nevoie de pauze. La 50 de minute de lucru, încearcă să-ți iei 10 minute de pauză. Vezi și modu­rile rapide ca să te reîn­carci la lucru.

9. Evită bău­tu­rile energizante

Chiar dacă pen­tru moment bău­tu­rile ener­gi­zante ridică nive­lul de ener­gie, ulte­rior vine căde­rea de ener­gie care poate fi neplăcută.

Prac­tic nive­lul este ridi­cat furând din ener­gia urmă­toa­re­lor ore. Folo­site rar - foarte rar - pot fi o solu­ție de moment. Pe ter­men lung însă există alte solu­ții mult mai benefice.

10. Ieși la o plim­bare. Sau doar la aer curat.

O scurtă plim­bare printr-un parc din apro­pi­ere sau doar în zonă te face să rupi legă­tura cu ceea ce toc­mai făceai. Une­ori avem nevoie de o rup­tură, de o deta­șare com­pletă. Să ieșim din ceea ce făceam și să ne împros­pă­tăm mintea.

Pri­vește oame­nii de pe stradă și clă­di­rile pe lângă care treci. Încearcă să des­co­peri deta­lii noi la clă­di­rile pe lângă care ai tre­cut de mii de ori până acum. Vei rămâne sur­prins să-ți redes­co­peri pro­priul oraș.

11. O dis­cu­ție cu cineva

Un tele­fon și ieși să stai de vorbă cu un pri­e­ten. Detașează-te și implică-te într-o dis­cu­ție ce te poate repune în formă. Ast­fel de dis­cu­ții oferă un refresh emo­țio­nal.

Mai există, sunt sigur, și alte moduri de a te reîm­pros­păta cu ener­gie. Ce obiș­nu­iești să faci tu când simți că nu mai  ești în stare de nimic, ca să fi îna­poi în formă? Lasă mai jos un comen­ta­riu cu expe­riența ta.

Comments

 1. Angelica Sopterean says

  Feli­ci­tari pen­tru tot, cu o men­tiune: se vede ca nu prac­tici spi­ri­tu­a­li­ta­tea prin cre­dinta in toate arti­co­lele tale!
  Eu mai nou, cand sunt cu ,,ene­r­jia'' la pamant ma uit la pozele mele , fie pe FB , fie in albume daca sunt acasa. Fizi­cie­nii la Oreste expli­cau , ener­ge­tic, feno­me­nul.
  Cu dragoste!

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 1

 2. Andya Andrea Muntean says

  Arti­co­lul tau imi inta­reste con­vin­ge­rea , ca duc o viata des­tul de sana­toasa , atat fizic , cat si emo­tio­nal! In afara fap­tu­lui , ca peri­o­dic am pro­bleme see you som­nul , ( de la care pleaca totul :-P ) res­tul le fac "ca la carte "! Si nu in ulti­mul rand , zam­besc mult in decur­sul unei zile! Chiar daca e mai moho­rata! Zam­biti si voi! Merita! :-)

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 1

 3. says

  foarte inte­re­sante articolele…e ceea ce cau­tam de mult pt sufle­tul meu..articole usor de inte­les si patrunzatoare!

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 1

 4. says

  Eu fac 5 exer­ci­tii de yoga dupa care ma simt de parca numaice m-am tre­zit dupa vrio 8 ore de somn

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 1