99+ Citate Celebre Care Iti Vor Transforma Viata si Afacerea in 2014

DE-A LUNGUL ANILOR AM ADUNAT MII DE CITATE CELEBRE INSPIRAȚIONALE. În liceu și stu­den­ție îmi plă­cea să le notez sepa­rat și am scris așa caiete întregi cu citate din cele mai diverse.

Crâm­pe­iele de vorbe din expe­riența altora mă transpun în viața lor, mă inspiră și îmi dau acea explo­zie de moti­va­ție de care avem nevoie din când în când.

Și am obser­vat că de-a lun­gul tim­pu­lui fie­care citat își schimbă înțe­le­sul. Ace­leași cuvinte pe care le citeam cu zece ani în urmă, înseamnă azi alt­ceva. Iar peste alți zece ani vor avea un alt înțe­les pen­tru mine.

Nu cita­tele sunt cele care ne influ­en­țează, ci ceea ce înțe­le­gem noi din ele!

Iată acum cea mai mare colec­ție de maxime și citate cele­bre pe care am publicat-o până azi. Cuvinte inspi­rate care să îți schimbe viața și afa­ce­rea în 2014.

Des­pre copii, afa­ceri, antre­pre­no­riat, dra­goste, pri­e­te­nie, suc­ces, iubire, părinți. Des­pre viață și ce înseamnă să fii viu!

citate celebre despre a trai viata

 sursa foto

99 citate cele­bre care-ți vor trans­forma viața și afa­ce­rea în 2013

Citate cele­bre des­pre viață

 1. Viața este un joc dur și halu­ci­nant, viața înseamnă sal­turi cu para­șuta, înseamnă risc, înseamnă să cazi și să te ridici, înseamnă alpi­nism, înseamnă voință să ajungi în punc­tul cel mai înalt și să te simți nemul­țu­mit.- Paulo Coelho
 2. Poate aler­găm, mer­gem, ne împie­di­căm sau zbu­răm. Dar să nu uităm nici­o­dată sco­pul călă­to­riei sau să pier­dem vreo șansă de a vedea un cur­cu­beu.- Glo­ria Gaither
 3. Toate neca­zu­rile pe care le-am avut, toate supă­ră­rile şi obs­ta­co­lele m-au întă­rit… Poate nu-ţi dai seama atunci când ţi se intam­plă, dar să ţi se întoarcă spa­tele poate fi cel mai bun lucru pen­tru tine.- Walt Disney
 4. Sin­gura răs­pun­dere ade­vă­rată este faţă de pro­priul tău potenţial, faţă de pro­pria ta inte­li­genţă şi conş­ti­enţă, faţă de acţiu­nea con­formă cu ele.Citate cele­bre des­pre viață Osho
 5. Am avut reve­la­ţia că în afară de Dum­ne­zeu nu există ade­văr. Mai multe ade­vă­ruri, zic eu, rapor­tate la Dum­ne­zeu, este egal cu niciun ade­văr. Iar dacă ade­vă­rul este unul sin­gur, fiind transcen­dent în esenţă, sediul lui nu e nici în şti­inţă, nici în filo­zo­fie, nici în artă.Petre Țuțea
 6. icon-florin-rosoga-citat02Nu am mun­cit inu­til şi nu m-am băgat în lucruri care nu mi-au făcut plă­cere. Până la urmă, mi-am făcut un drag din a merge la munca pe care o fac.- Hora­ţiu Mălăele
 7. Întot­dea­una m-a uimit să cunosc oameni pen­tru care cărţile pur şi sim­plu nu con­tează şi oameni care dis­preţu­iesc actul lec­tu­rii, dară­mite pe cel al cre­a­ţiei. Poate e întot­dea­una uimi­tor să afli că dra­gos­tea ta nu e la fel de atrac­tivă pen­tru alţii, cum e pen­tru tine.Maxime și citate cele­bre Sal­man Rushdie
 8. Dacă ar tre­bui să-mi rezum în puţine cuvinte expe­rienţa mea, aş spune că jocul m-a dus mereu tot mai departe, tot mai adânc în real. Şi filo­zo­fia mea s-ar reduce la o sin­gură dogmă: Joacă-te!Mir­cea Eliade
 9. Cred că acesta este sco­pul suprem: să tră­iești o viață a pasiu­nii și auten­ti­ci­tă­ții. Iar orice e mai puțin decât asta, e mai puțin. De ce ai accepta mai puțin?- Alex Allman
 10. Fii rea­list, dorește-ți mereu impo­si­bi­lul.Citate cele­bre Paulo Coe­lho
 11. Indi­fe­rent ce faci în viaţă, va fi nesem­ni­fi­ca­tiv. Dar e foarte impor­tant să o faci.- Mahatma Gan­dhi
 12. Viaţa este o cur­gere, este un flu­viu, este o miş­care con­ti­nuă. Dar oame­nii au impre­sia că ei înşişi repre­zintă ceva sta­tic. Numai obiec­tele sunt sta­tice, numai moar­tea este încre­me­nită; viaţa este o con­ti­nuă schim­bare. Cu cât există mai multă schim­bare, cu atât viaţa este mai abu­n­dentă. Iar o viaţă abu­n­dentă aduce cu sine extra­or­di­nare schim­bări, clipă de clipă.- Osho
 13. Sar­cina ta nu este să cauţi iubi­rea, ci doar să cauţi şi să găseşti toate bari­e­rele din­lă­un­trul tău pe care ţi le-ai con­struit sin­gur pen­tru a te feri de ea.Rumi în citate celebre
 14. Sin­gu­rii oameni care per­cep între­gul tablou sunt cei care ies afară din cadru.- Sal­man Rushdie 
 15. Noi sun­tem ca un cân­tec, nu cre­deți? Un cân­tec nu se poate cânta nici­o­dată de la sfârşit spre înce­put. Tre­buie să-l cânţi tot­dea­una îndreptându-te spre sfârşit.Octa­vian Paler
 16. Sunt doar două feluri de oameni pe lume: cei care încearcă să-şi umple goli­ciu­nea inte­ri­oară şi acele per­soane foarte rare şi deo­se­bite care încearcă să-şi vadă această goli­ciune.Citate cele­bre Osho
 17. Une­ori ai succes…iar alte­ori înveți.Robert Kiyo­saki
 18. icon-florin-rosoga-citat02Lucrul cel mai impor­tant este să nu înce­tezi să pui între­bări. Curi­o­zi­ta­tea are pro­pria rațiune de a exista.- Albert Einstein
 19. Nu întot­dea­una tre­buie să întoar­cem pagina, une­ori tre­buie să o rupem!- Achi­lle Chavee
 20. Am avut nevoie de toată viaţa ca să înţe­leg că nu tre­buie să înţe­leg totul.- Rene Coty

Pri­e­te­nia în citate celebre

citate despre prietenie celebre

Citate cele­bre des­pre prietenie

sursa foto

 1. Multă lume își dorește să meargă cu tine când ești în limu­zină, dar ceea ce îți dorești este cineva care va lua auto­bu­zul împre­ună cu tine când limu­zina s-a stri­cat. - Oprah Winfrey
 2. Pri­e­teni vechi mor, noi pri­e­teni apar. E ca şi cu zilele. O zi veche trece, una noua soseşte. Lucrul impor­tant e să o faci să con­teze: un pri­e­ten care con­tează, o zi care con­tează. - Dalai Lama
 3. Pot să am încre­dere în pri­e­te­nii mei. Acești oameni mă for­țează mereu să mă exa­mi­nez și să evo­luez.- Cher 
 4. Căci ce este, în fond, pri­e­te­nia, dacă nu acel minu­nat pri­vi­le­giu al sufle­tu­lui în care ade­vă­rul se poate odihni. - Dan Puric, citate cele­bre des­pre pri­e­te­nie. Vezi și car­tea "Des­pre omul fru­mos" de Dan Puric.
 5. Ade­vă­rata pri­e­te­nie este ase­meni unei bune sănă­tăți ; valoa­rea ei este ade­sea recu­nos­cută după ce este pier­dută. - Char­les Caleb Colton
 6. Doar două lucruri sunt infi­nite: uni­ver­sul şi pros­tia umană, însă nu sunt sigur des­pre pri­mul. - Albert Ein­stein
 7. Un pri­e­ten este cineva în fața căruia poți să scoți afară tot ce ai pe suflet, atât pleava, cât și grâul, ști­ind că cea mai gin­gașă mână va lua totul și-l va cerne, păs­trând ceea ce merită păs­trat. Iar cu un suflu blând va risipi res­tul. - Autor Anonim

Cărți

citate extraordinare despre citit si carti

Citate cele­bre des­pre cărți și studiu

sursa foto

 1. Ești ace­lași azi ca și peste cinci ani, cu excep­ția oame­ni­lor pe care îi vei întâlni și a căr­ți­lor pe care le vei citi.- Char­lie Jones
 2. Ori­cât de ocu­pat ai fi, tre­buie să găsești timp ca să citești. Alt­fel vei capi­tula în fața igno­ran­ței.- Con­fu­cius
 3. Să citești cărți bune este ca și cum ai purta o con­ver­sa­ție cu cei mai de seamă oameni ai seco­le­lor tre­cute.- Des­car­tes
 4. Astăzi citi­tor, mâine lider. - Mar­ga­ret Fuller
 5. Iubesc căr­țile, apropo, mai mult decât fil­mele. Fil­mele îți spun ce să gân­dești. O carte bună te lasă să-ți alegi sin­gur o parte din gân­duri.- Karen Marie Moning
 6. Cărţile sunt cără­u­şii civi­li­za­ţiei. Fără cărţi, isto­ria e mută, lite­ra­tura nu are glas, şti­inţa para­li­zată, iar gân­di­rea şi medi­ta­ţia sus­pen­date.- Bar­bara Tuch­man în maxime și citate celebre
 7. Une­ori citești o carte într-atât de spe­cială încât vrei să o porți cu tine luni de zile după ce ai terminat-o, doar ca să îți fie mereu ală­turi.- Mar­kus Zusak
 8. Cărţile care te ajută cel mai mult sunt cele care te fac să gân­deşti cel mai mult. Cel mai greu înveţi când citeşti cărţi uşoare; însă o carte extra­or­di­nară care vine de la un gân­di­tor remar­ca­bil este o cora­bie a gân­di­rii, plină la refuz cu ade­văr şi fru­mu­seţe. - Theo­dore Parker
 9. De mic copil am fost pasio­nat de lec­tură, iar toți bănu­ții pe care îi pri­meam îi chel­tu­iam pe cărți.- citate cele­bre des­pre cărți, de Ben­ja­min Franklin
 10. Există o dife­rență între o carte care are două sute de pagini și una care din opt sute de pagini este rescrisă la două sute de pagini. Cele șase sute de pagini sunt tot acolo. Doar că nu le vezi. - citate cele­bre de Elie Wiesel
 11. icon-florin-rosoga-citat02Fil­mele îți arată casa roz. O carte bună îți spune că există o casă roz și te lasă să deco­rezi tu o parte din ea, poate mode­lul de aco­pe­riș sau să-ți par­chezi mașina în fața casei. - Karen Marie Moning

  Dis­curs Ted­Ta­lks des­pre cum căr­țile des­chid minți, sus­ți­nut de Lisa Bu.

 12. Nu toți cei care care citesc devin lideri. Însă toți lide­rii citesc.- Harry S. Truman
 13. Când întâl­nești un om cu un per­so­na­li­tate deo­se­bită ar tre­bui să-l întrebi ce cărți citește.- Ralph Waldo Emerson
 14. Cred că viața este pre­cum o carte bună. Cu cât o par­curgi mai mult, cu atât începe să aibă sens.- Harold Kushner
 15. Edu­ca­ția este abi­li­ta­tea de a asculta pe ori­cine fără a-ți pierde cum­pă­tul. - Robert Frost
 16. Nu mai con­tează ceea ce știi deja, con­tează cât de repede înveți lucruri noi.- Robert Kiyo­saki
 17. Cea mai bună cale de a învăța este stu­di­e­rea suc­ce­se­lor și eșe­cu­ri­lor din indus­tria ta.- Donald Trump
 18. Știi că toc­mai ai ter­mi­nat de citit o carte bună dacă după ce ai întors ultima pagină te simți ca și cum ai fi pier­dut un bun pri­e­ten. - Paul Sweeney
 19. Cunoști un om după căr­țile pe care le citește.- Ralph Waldo Emerson

Suc­ces

citate celebre despre succes

Citate cele­bre des­pre succes

sursa foto

 1. Să câștigi nu este ceva ce vei face cân­dva. Nu câștigi din când în când, nu faci lucru­rile corecte din când în când, le faci zi de zi. Suc­ce­sul este un obi­cei, din păcate la fel este și eșe­cul.- Vince Lombardi
 2. Cel mai mare secret al vie­ții este că nu există secret. Orice ți-ai pro­pus, îl poți obține dacă ești dis­pus să lucreazi pen­tru asta.- Oprah Winfrey
 3. Viața este ca trom­peta asta. Dacă nu pui nimic în ea, nu vei primi nimic.- W.C. Handy
 4. Până nu încerci să faci ceva mai mult decât lucru­rile la care te pri­cepi deja, nu vei evo­lua.- Ronald E. Osborn
 5. Ca să evo­lu­ezi, tre­buie să fii dis­pus să-ți faci pre­zen­tul și vii­to­rul dife­rit de tre­cut. Isto­ria ta nu este des­ti­nul tău.- Alan Cohen
 6. Marile rea­li­zări sunt cre­ate nu prin putere, ci prin per­se­ve­rență.- Dr. Samuel Johnson
 7. Nu con­tează ce gân­dești sau ce frici ai dacă treci la acțiune! Acțiu­nea este sin­gu­rul lucru care con­tează… Sunt sigură că la sfâr­și­tul vie­ții nu voi privi îna­poi și voi spune "Îmi doresc să fi tre­cut mai des la acțiune".- Diana von Wela­netz Wentworth
 8. Ziua în care vei fi res­pon­sa­bil şi nu vei mai căuta scuze, aceea este ziua star­tu­lui care te va purta spre suc­ces.- O.J. Simpson
 9. Viața este ori o aven­tură cura­joasă ori nu este deloc.- Hel­len Keller
 10. Cu cât veţi lucra mai mult în dire­cţia corectă, cu atât mai mult vă veţi apro­pia de suc­ces. Prea mulţi renu­nţă la suc­ces când sunt doar la o depăr­tare de un pas. Îl lasă la îndemâna altora.- Napo­leon Hill
 11. Eșe­cul ar tre­bui să ne fie pro­fe­sor, nu gro­par. Eșe­cul înseamnă întâr­zi­ere, nu înfrân­gere. Este un ocol tem­po­rar, nu o fun­dă­tură.- John Maxwell
 12. Ce ai obți­nut prin atin­ge­rea obiec­ti­ve­lor tale este mai puțin impor­tant decât ceea ce ai deve­nit prin atin­ge­rea obiec­ti­ve­lor tale !- Henry David Thoreau
 13. Mulţi din­tre cei care eşu­ează în viaţă sunt per­soane care nu au rea­li­zat cât de aproape au fost de suc­ces în momen­tul în care au renu­nţat.- Tho­mas A. Edison
 14. Per­soa­nele care avansează în viață sunt ace­lea care caută cir­cum­stan­țele pe care le vor și, dacă nu le găsesc, le cre­ează.- George Ber­nard Shaw
 15. Sper că vei trăi o viață de care să fii mân­dru. Iar dacă o să des­co­peri că nu este așa, sper că vei avea tăria să o iei de la capăt.- citate cele­bre din fil­mul The Curi­ous Case of Ben­ja­min Button
 16. Țin­tește spre suc­ces, iar nu spre per­fe­cţiune. Nu renu­nţa nici­o­dată la drep­tul tău de a greşi, pen­tru că atunci îţi vei pierde abi­li­ta­tea de a învăţa lucruri noi şi de a îna­inta în viaţă.- David Burns
 17. Ar fi ușor să devin mul­țu­mit pen­tru că am avut o mul­țime de suc­cese, dar știu că ris­cul pân­dește întot­dea­una după colț. Evit să fiu nepă­să­tor, fiind foarte sili­tor cu pri­vire la pre­gă­ti­rile pe care le fac. Dacă pre­tinzi că ești invul­ne­ra­bil, te poți înscrie pe un drum care te poate duce către o mare gre­șe­ală.- Donald Trump 

Părinți

citate celebre despre parinti si copii

Citate cele­bre des­pre părinți și copii

sursa foto

 1. Copiii au nevoie mai mult de modele decât de cri­tici.- Joseph Joubert
 2. Baza între­gii isto­rii o con­sti­tuie poves­ti­rea părinţi­lor către copii trans­mise apoi de la o gene­ra­ţie la alta.- Vol­taire în cele mai cele­bre citate și maxime
 3. Îţi dai seama cât dato­rezi părinţi­lor numai atunci când ai şi tu un copil.- Pro­verb Japonez
 4. Un tată aspru va avea copii buni; o mamă îngă­du­i­toare va avea copii răi.- Pro­verb Chinezesc
 5. icon-florin-rosoga-citat02Părin­ții nu sunt alt­ceva decât niște copii mari până când copiii lor îi târăsc în matu­ri­tate (de obi­cei cu multă agi­ta­ție și multe țipete).- Ste­phen Covey
 6. Cred că ceea ce deve­nim depinde de ceea ce tații noș­tri ne învață în momen­tele lor grele, când nu încearcă să ne învețe nimic.- Umberto Eco
 7. Copiii devin citi­tori stând în poala părin­ți­lor lor.- Emi­lie Buchwald
 8. Părin­ții pot doar oferi sfa­turi și să-și îndrepte copiii pe dru­mul cel bun, dar modul în care aceștia își for­mează carac­te­rul se află doar în mâi­nile lor.- Anne Frank 

Citate cele­bre des­pre iubire

citate celebre despre dragoste si iubire

Citate cele­bre des­pre iubire și dragoste

sursa foto

 1. Cine e înțe­lept, este înțe­lept doar pt că iubește și cine e nebun e nebun deo­a­rece crede că poate înte­lege iubi­rea.- Paulo Coelho
 2. Să fii iubit de cineva îți dă putere, iar să iubești pe cineva îți dă curaj.- Lao Tzu
 3. Dra­gos­tea este o pri­e­te­nie care cântă.Citate cele­bre Joseph Campbell
 4. Dra­gos­tea îi arată omu­lui cum ar tre­bui el să fie. Cand iubești, des­co­peri în tine o nebă­nu­ită bogă­ție de tan­drețe și dui­o­șie și nici nu-ți vine să crezi că ești în stare de o ast­fel de dra­goste .- A. P. Cehov
 5. Când iubești pe cineva / îți este teamă să fii rănit / și vei fi rănit- Bran­don Scott Gorrell
 6. În iubire, totul se schimbă, toate devin însem­nate: dintr-un nimic se naște un colos.- Tudor Arghezi
 7. Iubi­rea, bucu­ria şi pacea nu pot înflori până când nu v-aţi eli­be­rat de sub domi­na­ţia minţii.Eckhart Tolle
 8. Îți dai seama că te-ai îndră­gos­tit dacă nu mai vrei să adormi pen­tru că rea­li­ta­tea este în sfâr­șit mai bună decât vizele tale.- Dr. Seuss citate cele­bre des­pre iubire
 9. icon-florin-rosoga-citat02     Du-te după ea! La naiba, nu mai sta acolo aștep­tând ca ea să te sune. Du-te după ea pen­tru că asta ar tre­bui să faci când iubești pe cineva, nu să aștepți să-ți dea ea un semn care ar putea să nu vină nici­o­dată. Nu lăsa oame­nii să fie o sim­plă întâm­plare pen­tru tine. Ea nu este o neno­ro­cită de emi­siune TV sau o torn­adă care ți se întâmplă.Sunt oameni pe care poate i-aș fi iubit dacă s-ar fi urcat într-un avion sau ar fi aler­gat pe stradă după mine sau m-ar fi sunat beți la 4 noap­tea pen­tru că tre­buia să-mi vor­bească chiar atunci și pen­tru că nu vro­iau să regrete asta. Chiar dacă sunt poate sin­gura per­soană care face lucruri nebu­nești pen­tru alții ce nu ar da doi bani pe asta sau nu s-ar com­porta ca niște idi­oți sau să fie com­plet vul­ne­ra­bili și onești.Să faci pe cineva să se îndră­gos­tească de tine este ușor și nu poți să stai acolo spe­riat, res­pi­rând în tele­fon. Nu este idea tutu­ror des­pre ce este dra­gos­tea, dar este ceea ce cred eu că ar tre­bui să fie, pen­tru că eu așa fac.Așa că du-te strigă-i dra­gos­tea ta, și fii cu ea în moduri în care con­tează pen­tru că asta este fru­mos și este gene­ros și asta înseamnă să iubești pe cineva. Este nepo­li­ti­cos și nesi­gur, dar nu con­tează.- Har­vey Milk în citate cele­bre des­pre iubire

Vezi și arti­co­lul 20 de citate cele­bre des­pre iubire și dragoste

Afa­ceri - citate cele­bre des­pre afa­ceri și antreprenoriat

citate celebre afaceri si business

Citate cele­bre des­pre antre­pre­no­riat și afaceri

sursa foto

 1. Pen­tru a avea suc­ces, tre­buie să ai inima în afa­cere și afa­ce­rea în inimă- Tho­mas Wat­son Sr.
 2. Sta­tis­ti­cile suge­rează că atunci când cli­en­ții se plâng antre­pre­no­rii și mana­ge­rii ar tre­bui să fie încân­tați. Cli­en­tul nemul­țu­mit repre­zintă o oport­u­ni­tate și mai mare de afa­ceri - Zig Ziglar în citate celebre
 3. Posi­bi­li­tă­țile sunt nume­roase atunci când ne deci­dem să acțio­năm și nu să reac­țio­năm.- George Ber­nard Shaw
 4. Când ino­vezi, pregătește-te ca toată lumea să-ți spună ca ești nebun de legat.- Larry Ellison
 5. Suc­ce­sul în afa­ceri pre­su­pune pre­gă­tire, dis­ci­plina și multă muncă. Dar dacă nu ești spe­riat de asta, oport­u­ni­tă­țile sunt mereu foarte mari.Citate cele­bre din David Roc­ke­fe­l­ler - Citește și "Memo­ri­ile lui David Roc­ke­fe­l­ler"
 6. Nu pro­mite ce nu poţi face. Ideal este să faci ce n-ai pro­mis.Citate cele­bre via Richard Branson
 7. Numă­rul de situ­a­ții în care reu­șesc este direct pro­por­țio­nal cu numă­rul de oca­zii în care pot eșua și să încerc din nou.- Tom Hopkins
 8. Nu îţi poţi schimba des­ti­na­ţia peste noapte, dar îţi poţi schimba dire­cţia peste noapte.- Jim Rohn
 9. Nu con­tează câte idei ai, ci câte mate­ria­li­zezi.- Ano­nim
 10. Cel mai de temut adver­sar este cel căruia nu-i pasă deloc de tine, dar care își îmbu­nă­tă­țește în con­ti­nuu afa­ce­rea.- Henry Ford
 11. Merită să rişti, dacă asta îţi va schimba viaţa. Ris­când pen­tru nimi­curi, te vei mira de ce baţi pasul pe loc.- Richard Branson
 12. Ești așa cum ești pen­tru ca așa vrei să fii. Dacă real­mente ai vrea să fii alt­fel, ai fi deja în plin pro­ces de schim­bare.- Fred Smith
 13. Ești încon­ju­rat de solu­ții sim­ple, evi­dente, care te pot ajuta să-ți majo­rezi veni­tul, pute­rea, influ­ența și suc­ce­sul. Pro­blema e că tu nu le vezi.Citate cele­bre Jay Abraham
 14. Nu ești plătit pe oră. Ești plătit pen­tru valoa­rea care o aduci orei.- Jim Rohn
 15. Un om de suc­ces este acela care poate con­strui o fun­da­ție solidă cu cără­mi­zile pe care alții le aruncă în el.- David Char­les Brink
 16. Nu supra­vie­țu­ieste cea mai puter­nică din­tre spe­cii, nici cea mai inte­li­gentă, ci aceea care reac­țio­neaza cel mai bine la schim­bare- Char­les Darwin
 17. În afa­ceri nu există pri­e­teni, ci doar par­te­neri.– Ale­xan­dre Dumas tatăl
 18. Îți tre­buie 20 de ani ca să-ți con­stru­iești o repu­ta­ție și 5 minute ca să o dis­trugi. Dacă te vei gandi puțin la asta, vei face lucru­rile în mod dife­rit.- War­ren Buffett
 19. Ai tot ceea ce ai nevoie ca să con­stru­iești ceva mult mai mare decât tine însuți.- Seth Godin

Vreau să con­ti­nuăm acest 2013 cu moti­va­ția maximă. Să fim în cea mai bună formă! Mă ajuți?

Ce te inspiră pe tine să devii cea mai bună ver­siune a ta? Lasă un comen­ta­riu mai jos cu acele citate cele­bre care te inspiră pe tine!

Vezi și

Comments

 1. says

  Spune ade­vă­rul şi atunci nu va tre­bui să ţii minte nimic.” Mark Twain. Un citat vala­bil in toate aspec­tele vie­tii omu­lui. galul.wordpress.com

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 7 Thumb down 0