35 Siteuri unde poti Vedea Filme Documentare Online Subtitrate

Acum câțiva ani obiș­nu­iam să văd des filme docu­men­tare online. Am înce­put cu fil­mele lui Michael Moore, pe care le-am văzut unul după altul. Apoi altele și altele.

Recent am deve­nit din nou cap­ti­vat de fil­mele docu­men­tare așa că am adu­nat într-o listă filme docu­men­tare online și sub­ti­trate, care merită văzute. Majo­ri­ta­tea sunt dis­po­ni­bile online și au sub­ti­trare în limba română.

filme documentare online subtitrate

sursa foto

35 site­uri cu filme docu­men­tare online sub­ti­trate in română: Vizio­nează filme documentare

 1. Filmul documentar March of penguinsMarch of pen­gu­ins - Unul din­tre cele mai fru­moase filme docu­men­tare pe care le-am văzut. Pre­zintă în deta­liu mar­șul pin­gu­i­ni­lor impe­riali din Antarc­tica. Narat de Mor­gan Fre­e­man și cu ima­gini superbe, are o coloană sonoră de muzica moti­va­tio­nala așa că te va impre­siona cu sigu­ranță. Îl poți vedea online sub­ti­trat în limba română aici.

  icon-florin-rosoga-citat02Există câteva locuri în care se ajunge foarte greu. Dar nu există nici­u­nul în care să fie mai greu de trăit.

  - Mar­șul Pinguinilor

 2. Secre­tul. Legea Atrac­ției. (The Secret). Fil­mul înso­țește car­tea cu ace­lași nume scrisă de Rhonda Byrne. Sunt sigur că ai auzit până acum de el, așa că nu are nevoie de nici o intro­du­cere. Par­tea întâi și par­tea doua.
 3. Dacii, ade­vă­ruri tul­bu­ră­toare - un docu­men­tar con­tro­ver­sat în care o serie de spe­cia­liști în isto­rie rea­duc în dis­cu­ție cu noi dovezi ipo­teze ascunse până acum publi­cu­lui des­pre stră­mo­șii noș­tri dacii. Poți vedea prima parte a fil­mu­lui aici și a doua parte aici.
 4. Car­pa­ții săl­ba­tici. Un docu­men­tar dedi­cat ulti­mu­lui "mare teri­to­riu al Euro­pei" așa cum sunt denu­miți Car­pa­ții româ­nești de către pre­zen­ta­to­rul Char­lie Ottley. Fil­mul poate fi vizio­nat aici sau aici, sub­ti­trat în română.
 5. film_documentar_food_mattersFood Mat­ters - Dez­bate modul în care mân­ca­rea dis­po­ni­bilă în maga­zine ne efec­tează sănă­ta­tea. Fil­mul expune prac­tici ale com­pa­ni­i­lor gigant din indus­tria de food și sin­te­ti­zează cum putem să ne pro­te­jăm cor­pul printr-o ali­men­ta­ție potri­vită. Sau cum anu­mite ali­mente corecte pot ajuta vin­de­ca­rea unor boli grave. Poți vedea docu­men­ta­rul Food Mat­ters online aici.
 6. Lou­ise Hay - Poți să îți vin­deci viața (You can heal your life). Bazat pe car­tea lui Lou­ise Hay și pre­zen­tat de însuși acesta, fil­mul vor­bește des­pre cau­zele sub­tile ale mul­tor afec­țiuni. Modul în care sunt conec­tate bolile, emo­ți­ile și gân­du­rile unele de altele. Bene­fi­ci­ază de inter­ven­ții din par­tea unor experți pre­cum Wayne Dyer, Doreen Vir­tue, Greg Bran­den, Esther Hicks, Che­ryl Richar­d­son, Can­dace Pert sau Mona Lisa Schulz. Poți vedea "You can Heal your life" inte­gral și sub­ti­trat în română aici.
 7. Sicko - Este un film docu­men­tar care face o com­pa­ra­ție a sis­te­mu­lui medi­cal ame­ri­can cu cel fran­cez, bri­ta­nic, can­a­dian și cuba­nez. Fil­mul pre­zintă aspecte pozi­tive și nega­tive ale sis­te­mu­lui de îngri­jire medi­cală și suge­rează îmbu­nă­tă­țiri. Poți vedea fil­mul docu­men­tar Sicko cu sub­ti­trare în română aici sau aici (sau fără sub­ti­trare aici).
 8. Filmul documentar ThriveThrive - Un docu­men­tar la care s-a lucrat 8 ani, sub bagheta soți­lor Fos­ter și Kim­berly Gam­ble, des­cen­denți ai cre­a­to­ri­lor gigan­tu­lui Procter&Gamble. Ana­li­zează din multe per­spec­tive modul în care mari com­pa­nii și fami­li­ile care le dețin influ­en­țează poli­tica glo­bală. Un film cur­siv și bine argu­men­tat. Fil­mul docu­men­tar îl poți vedea online - tra­dus în limba română - aici sau aici.
 9. Con­dam­nați la feri­cire, expe­ri­men­tul comu­nist în Româ­nia - O isto­rie a expe­ri­men­tu­lui comu­nist în Româ­nia, scrisă de Vla­di­mir Tis­mă­neanu. Vezi online Par­tea 1, Par­tea 2.
 10. Home - Fil­mul este o colec­ție de ima­gini din aer a Pămân­tu­lui. Arată diver­si­ta­tea bio­lo­gică a Ter­rei și modul în care uma­ni­ta­tea afec­tează echi­li­brul pla­ne­tei. Îl poți vedea online cu sub­ti­trare aici sau aici.
 11. Food Inc, film documentarFood Inc - Food Inc se con­cen­trează pe dez­vă­lu­i­rea prac­ti­ci­lor folo­site de marile cor­po­ra­ții care vând ali­mente. Arată cum reu­șesc aces­tea să pro­ducă can­ti­tăți imense de ali­mente și modul în care aces­tea ne afec­tează sănă­ta­tea. Vezi Food Inc online sub­ti­trat în română aici.
 12. Cele 4 legă­minte - Un documentar-interviu cu Don Miguel Ruiz, auto­rul căr­ții Cele 4 legă­minte  - Inter­viul poate fi văzut online aici, cu subtitrare.
 13. Vac­cine Nation - Un film des­pre un subiect con­tro­ver­sat și tot mai dis­cu­tat în ulti­mii ani: numă­rul cres­cut de vac­ci­nuri, pre­cum și con­tro­ver­sele legate de unele sub­stanțe toxice incluse în ele. Fil­mul poate fi văzut online aici.
 14. An Incon­ve­nient Truth - Docu­men­ta­rul lui Al Gore a deve­nit cele­bru după ce a expus pro­blema încă­l­zi­rii glo­bale. Dis­po­ni­bil online aici.

   

  icon-citat-2

  Gene­ra­ți­ile vii­toare se vor întreba pro­ba­bil "La ce s-au putut gândi părin­ții noș­tri? De ce nu s-au tre­zit atunci când aveau șansa să o facă?". Tre­buie să ne punem noi aceste între­bări, de pe acum.

  - Al Gore - 

 15. IMAX - Coral Reef Adven­ture - Un docu­men­tar superb des­pre cora­lii Paci­fi­cu­lui de Sud. A fost fil­mat cu oca­zia mai mul­tor expe­di­ții ale explo­ra­to­ri­lor Howard și Michele Hall și con­ține ima­gini de cali­tate excep­țio­nală. Reco­man­dat pen­tru o după-amiază rela­xantă în fami­lie! Poți vedea fil­mul aici.
 16. Filmul documentar Underwater UniverseUnde­rwa­ter Uni­verse -  Un serial pro­dus de His­tory Chan­nel, care dez­vă­luie par­tea "întu­ne­cată" a ocea­ne­lor.  În 2007 a apă­rut pri­mul sezon, iar în 2011 cel de-al șase­lea. Poți vedea online o parte din pri­mul sezon cu sub­ti­trare în engleză aici. Fil­mul este con­cen­trat pe patru aspecte:
  • Mare­ele și curen­ții mortali,  
  • Pre­siu­nea fatală,
  • Valu­rile ucigașe
  • Pră­dă­to­rii.
 17. How to start a revo­lu­tion - Un scurt docu­men­tar rea­li­zat de un regi­zor ama­tor, "How to start a revo­lu­tion" îl pre­zintă pe Gene Sharp, scri­i­tor lau­reat al pre­mi­u­lui Nobel. Cunos­cut mai ales pen­tru căr­țile sale pri­vind dezvol­ta­rea revo­lu­ți­i­lor non-violente, Sharp a influ­en­țat deci­siv modul în care au avut loc mai multe miș­cări de răs­tur­nare a unor dic­ta­tori. Cul­minând cu cea recentă a pre­șe­din­te­lui egip­tean Muba­rak. Îl poți vedea inte­gral online, sub­ti­trat în română, aici.
 18. The Power of Com­mu­nity – How Cuba Sur­vi­ved the Peak Oil  - După căde­rea Uniu­nii Sovi­e­tice, înce­pând cu 1991 Cuba a tra­ver­sat o criză pro­fundă dato­rată depen­den­ței de petro­lul sovi­e­tic. Întreaga eco­no­mie cuba­neză se baza pe petro­lul sovi­e­tic, așa că odată cu lipsa petro­lu­lui eco­no­mia prac­tic a para­li­zat.  Cuba nu a cău­tat alte surse de petrol, ci și-a schim­bat radi­cal modul de gân­dire, scă­zând din influ­ența con­su­me­ris­mu­lui și orientându-se cu pre­că­dere spre o creș­tere sus­te­na­bilă. Fil­mul îl găsești aici sau aici.
 19. Ear­th­lings - Ear­th­lings a deve­nit un mani­fest al orga­ni­za­ți­i­lor care luptă pen­tru drep­tu­rile ani­ma­le­lor. Fil­mul expune modul în care sunt tra­tate și sacri­fi­cate ani­ma­lele pen­tru a servi indus­tri­i­lor de fashion, ali­mente, diver­tis­ment sau cer­ce­tare medi­cală. Poți vedea docu­men­ta­rul Ear­th­lings online și sub­ti­trat aici sau aici (fără sub­ti­trare aici). Aten­ție: Con­ține scene reale, extrem de dure, așa că îți reco­mand să nu-l vizio­nezi în pre­zența copiilor!
 20. Thank You For Smo­king - Mai degrabă o comedie-satiră decât un docu­men­tar, fil­mul pre­zintă tac­tici mai puțin cunos­cute folo­site de indus­tria de tutun. Poate fi văzut aici.
 21. Wal­king With Cave­men - Rea­li­zat de către cei de la BBC, docu­men­ta­rul "Wal­king With Cave­men" des­crie poves­tea spe­ci­i­lor stră­mo­și­lor omu­lui. Foarte bine rea­li­zat, cu nume­roase recon­sti­tu­iri pro­fe­si­o­niste. Vezi online prima parte, par­tea doua, a treia și ultima parte.
 22. Pro­iec­tul 10:10:10 Pute­rea gân­du­ri­lor - Un film docu­men­tar des­pre modul în care gân­du­rile ne influ­en­țează sta­rea de sănă­tate și între­gul corp. Experți pre­cum Bruce Lip­ton, Joe Dis­penza, Robin Kelly, Pat Armit­stead sau Daniel Asti­notti vor­besc des­pre cum ne putem con­trola flu­xul men­tal și cum ast­fel influ­en­țăm sta­rea între­gu­lui corp fizic. Fil­mul îl poți vedea inte­gral, cu sub­ti­trare în română aici: par­tea întâi, par­tea doua și cea de-a treia parte.
 23. Filmul Documentar Bowling For ColumbineBow­ling for Colum­bine - Regi­zat de Michael Moore, unul din­tre  regi­zo­rii mei pre­fe­rați. Bow­ling for Colum­bine este creat în jurul masa­cru­lui de la liceul Colum­bine și dez­bate pe larg tac­ti­cile de pro­mo­vare folo­site de indus­tria de arme din Sta­tele Unite. Am cău­tat pe site-urile cu filme docu­men­tare online o ver­siune sub­ti­trată a fil­mu­lui, din păcate am găsit doar o ver­siune în engleză aici.
 24. Infi­ni­tul, călă­to­ria supremă. Experți ca Brian Weiss, Gregg Bra­den, Dan­nion Brin­k­ley, John Hol­land, Renate Dol­lin­ger sau Robert Thur­man vor­besc des­pre una din­tre cele mai mari între­bări din întreaga isto­rie a uma­ni­tă­ții: ce se întâm­plă cu noi după moarte? Fil­mul poate fi văzut sub­ti­trat aici.
 25. Efec­tul Umbrei (The Sha­dow Effect). Rea­li­zat pe baza căr­ții cu ace­lași nume a lui Deb­bie Ford (carte publi­cată și în limba română). Fil­mul pre­zintă con­cep­tul de umbră intro­dus în carte de Ford. Par­tea noas­tră nega­tivă, care ne declan­șează ten­siuni, aspe­cete agre­sive în viața noas­tră. Și cum putem include și res­pecta umbra din noi. Poți vedea între­gul film aici cu sub­ti­trare în română.
 26. Who Kil­led the Elec­tric Car? Cine a omorât mașina elec­trică? (2006). Un docu­men­tar pe care l-am găsit extrem de cap­ti­vant. Isto­ria mași­nii elec­trice EV1 a Gene­ral Motors și modul în care în anii '90 aceasta a fost scoasă de pe piață cu "aju­to­rul" com­pa­ni­i­lor petro­li­ere. Poți vedea online fil­mul docu­men­tar sub­ti­trat în limba română "Cine a omorât mașina elec­trică?" aici (sau aici fără subtitrare).
 27. Revenge of the Elec­tric Car. Răz­bu­na­rea mași­nii elec­trice (2011). Apă­rut la câțiva ani mai târ­ziu după Who kil­led the Elec­tric Car, fil­mul docu­men­tar The Revenge of the elec­tric car pre­zintă evo­lu­ția mași­ni­lor elec­trice sus­ți­nute de com­pa­nii pre­cum Nis­san sau Tesla Motors. O miș­care de rea­du­cere la viață și pro­mo­vare a mași­ni­lor elec­trice. Fil­mul poate fi văzut online sub­ti­trat aici.
 28. The Opus. O con­ti­nu­are a fil­mu­lui The Secret, Opus con­ti­nuă ide­ile din acesta și le extinde. Îl poți vedea inte­gral aici subtitrat.
 29. Dinas­tia Regală a Româ­niei. Cu sub­ti­tlul Nihil sine Deo, fil­mul docu­men­tar "Dinas­tia Regală a Româ­niei" redă isto­ria fami­liei monar­hice care a ges­tio­nat des­ti­nul Româ­niei în a doua jumă­tate a seco­lu­lui XIX și prima jumă­tate de secol XX. De la fon­da­rea ei odată cu veni­rea rege­lui Carol I în țară, până la domnia rege­lui Mihai I. Fil­mul poate fi văzut în trei părți: prima, a doua și a treia.
 30. Dez­le­gând Mis­te­rul Vie­ții (Unlo­c­king the Mis­tery of Life). Docu­men­ta­rul abor­dează apa­ri­ția vie­ții pe Pământ, punând la îndo­ială abor­da­rea darwi­ni­ană. Fil­mul este unul pe baze ști­in­ți­fice, rea­li­zat sub egida Disco­very Insti­tute, pro­mo­tor al design-ului inte­li­gent. Poți vedea între­gul docu­men­tar online tra­dus în română aici.
 31. The 11th Hour (A 11-a oră). Film docu­men­tar creat, pro­dus și narat de Leo­nardo diCa­prio, 11th hour atrage aten­ția asu­pra pro­ble­me­lor cu care se con­fruntă pla­neta. Bene­fi­ci­ind de inter­viuri din par­tea a peste 50 de oameni impor­tanți din întreaga lume, fil­mul se dorește a fi un sem­nal de alarmă asu­pra pro­ble­me­lor actu­ale cu care ne con­frun­tăm. Fil­mul poate fi văzut inte­gral online, cu sub­ti­trare în română aici. Tra­i­le­rul fil­mu­lui aici.
 32. În con­ti­nu­are iată câteva site-uri care au mai multe filme docu­men­tare:  1005 docu­men­tare. O colec­ție de filme docu­men­tare din cele mai diverse dome­nii. Poți accesa întreaga colec­ție de filme docu­men­tare aici.
 33. Cei de la Filme HD au creat și ei o colec­ție întreagă de filme docu­men­tare care pot fi văzute online. Aici.
 34. O altă colec­ție impre­sio­nantă de filme docu­men­tare găsești pe site-ul fil­me­do­cu­men­tare. com. Sunt și aici des­tul de multe, gru­pate pe dome­nii, autori sau topuri. O parte din ele sunt și sub­ti­trate. Acces la listă aici.
 35. Pe Spi­ri­tus vei găsi o colec­ție de filme docu­men­tare isto­rice, docu­men­tare online spi­ri­tu­ale și mai multe filme docu­men­tare inter­zise. O parte din ele au și link unde pot fi văzute gra­tis online, altele nu. Îți va oferi ori­cum multe idei de filme docu­men­tare care merită văzute. Lista întreagă aici.

Îți reco­mand și:

Sper că această listă ți-a ofe­rit inspi­ra­ție. Am creat și o listă de redare you­tube care include majo­ri­ta­tea lor, unde le poți reve­dea ori­când. Playlist-ul de you­tube îl poți accesa aici.

Dacă știi și alte site-uri de filme docu­men­tare online sau care merită văzute, te rog scrie-le mai jos într-un comen­ta­riu la articol.

Comments

 1. Leo says

  FELICITARI, CRED CA PUTETI SI MAI MULT DE ATIT.

  Imi place Thumb up 0 Thumb down 0

 2. says

  O mie de mul­tu­miri pen­tru aceste docu­men­tare !Ne-ai ofe­rit o mina de aur ! Toata recu­nos­ti­inta mea si a noastra !

  Imi place Thumb up 5 Thumb down 0

Referiri

Tu ce crezi?:

Îți mulțumesc pentru că ai decis să lași un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii, ca urmare e posibil să dureze puțin până va fi afișat. Am rugămintea să NU folosești cuvinte cheie în nume, oricum nu va exista nici un link. Îmi doresc să avem aici o conversație plăcută și personală.

Adresa de email nu va fi publicată pe site.