35 Siteuri unde poti Vedea Filme Documentare Online Subtitrate

Acum câțiva ani obiș­nu­iam să văd des filme docu­men­tare online. Am înce­put cu fil­mele lui Michael Moore, pe care le-am văzut unul după altul. Apoi altele și altele.

Recent am deve­nit din nou cap­ti­vat de fil­mele docu­men­tare așa că am adu­nat într-o listă filme docu­men­tare online și sub­ti­trate, care merită văzute. Majo­ri­ta­tea sunt dis­po­ni­bile online și au sub­ti­trare în limba română.

filme documentare online subtitrate

sursa foto

35 site­uri cu filme docu­men­tare online sub­ti­trate in română: Vizio­nează filme documentare

 1. Filmul documentar March of penguinsMarch of pen­gu­ins - Unul din­tre cele mai fru­moase filme docu­men­tare pe care le-am văzut. Pre­zintă în deta­liu mar­șul pin­gu­i­ni­lor impe­riali din Antarc­tica. Narat de Mor­gan Fre­e­man și cu ima­gini superbe, are o coloană sonoră de muzica moti­va­tio­nala așa că te va impre­siona cu sigu­ranță. Îl poți vedea online sub­ti­trat în limba română aici.

  icon-florin-rosoga-citat02Există câteva locuri în care se ajunge foarte greu. Dar nu există nici­u­nul în care să fie mai greu de trăit.

  - Mar­șul Pinguinilor

 2. Secre­tul. Legea Atrac­ției. (The Secret). Fil­mul înso­țește car­tea cu ace­lași nume scrisă de Rhonda Byrne. Sunt sigur că ai auzit până acum de el, așa că nu are nevoie de nici o intro­du­cere. Par­tea întâi și par­tea doua.
 3. Dacii, ade­vă­ruri tul­bu­ră­toare - un docu­men­tar con­tro­ver­sat în care o serie de spe­cia­liști în isto­rie rea­duc în dis­cu­ție cu noi dovezi ipo­teze ascunse până acum publi­cu­lui des­pre stră­mo­șii noș­tri dacii. Poți vedea prima parte a fil­mu­lui aici și a doua parte aici.
 4. Car­pa­ții săl­ba­tici. Un docu­men­tar dedi­cat ulti­mu­lui "mare teri­to­riu al Euro­pei" așa cum sunt denu­miți Car­pa­ții româ­nești de către pre­zen­ta­to­rul Char­lie Ottley. Fil­mul poate fi vizio­nat aici sau aici, sub­ti­trat în română.
 5. film_documentar_food_mattersFood Mat­ters - Dez­bate modul în care mân­ca­rea dis­po­ni­bilă în maga­zine ne efec­tează sănă­ta­tea. Fil­mul expune prac­tici ale com­pa­ni­i­lor gigant din indus­tria de food și sin­te­ti­zează cum putem să ne pro­te­jăm cor­pul printr-o ali­men­ta­ție potri­vită. Sau cum anu­mite ali­mente corecte pot ajuta vin­de­ca­rea unor boli grave. Poți vedea docu­men­ta­rul Food Mat­ters online aici.
 6. Lou­ise Hay - Poți să îți vin­deci viața (You can heal your life). Bazat pe car­tea lui Lou­ise Hay și pre­zen­tat de însuși acesta, fil­mul vor­bește des­pre cau­zele sub­tile ale mul­tor afec­țiuni. Modul în care sunt conec­tate bolile, emo­ți­ile și gân­du­rile unele de altele. Bene­fi­ci­ază de inter­ven­ții din par­tea unor experți pre­cum Wayne Dyer, Doreen Vir­tue, Greg Bran­den, Esther Hicks, Che­ryl Richar­d­son, Can­dace Pert sau Mona Lisa Schulz. Poți vedea "You can Heal your life" inte­gral și sub­ti­trat în română aici.
 7. Sicko - Este un film docu­men­tar care face o com­pa­ra­ție a sis­te­mu­lui medi­cal ame­ri­can cu cel fran­cez, bri­ta­nic, can­a­dian și cuba­nez. Fil­mul pre­zintă aspecte pozi­tive și nega­tive ale sis­te­mu­lui de îngri­jire medi­cală și suge­rează îmbu­nă­tă­țiri. Poți vedea fil­mul docu­men­tar Sicko cu sub­ti­trare în română aici sau aici (sau fără sub­ti­trare aici).
 8. Filmul documentar ThriveThrive - Un docu­men­tar la care s-a lucrat 8 ani, sub bagheta soți­lor Fos­ter și Kim­berly Gam­ble, des­cen­denți ai cre­a­to­ri­lor gigan­tu­lui Procter&Gamble. Ana­li­zează din multe per­spec­tive modul în care mari com­pa­nii și fami­li­ile care le dețin influ­en­țează poli­tica glo­bală. Un film cur­siv și bine argu­men­tat. Fil­mul docu­men­tar îl poți vedea online - tra­dus în limba română - aici sau aici.
 9. Con­dam­nați la feri­cire, expe­ri­men­tul comu­nist în Româ­nia - O isto­rie a expe­ri­men­tu­lui comu­nist în Româ­nia, scrisă de Vla­di­mir Tis­mă­neanu. Vezi online Par­tea 1, Par­tea 2.
 10. Home - Fil­mul este o colec­ție de ima­gini din aer a Pămân­tu­lui. Arată diver­si­ta­tea bio­lo­gică a Ter­rei și modul în care uma­ni­ta­tea afec­tează echi­li­brul pla­ne­tei. Îl poți vedea online cu sub­ti­trare aici sau aici.
 11. Food Inc, film documentarFood Inc - Food Inc se con­cen­trează pe dez­vă­lu­i­rea prac­ti­ci­lor folo­site de marile cor­po­ra­ții care vând ali­mente. Arată cum reu­șesc aces­tea să pro­ducă can­ti­tăți imense de ali­mente și modul în care aces­tea ne afec­tează sănă­ta­tea. Vezi Food Inc online sub­ti­trat în română aici.
 12. Cele 4 legă­minte - Un documentar-interviu cu Don Miguel Ruiz, auto­rul căr­ții Cele 4 legă­minte  - Inter­viul poate fi văzut online aici, cu subtitrare.
 13. Vac­cine Nation - Un film des­pre un subiect con­tro­ver­sat și tot mai dis­cu­tat în ulti­mii ani: numă­rul cres­cut de vac­ci­nuri, pre­cum și con­tro­ver­sele legate de unele sub­stanțe toxice incluse în ele. Fil­mul poate fi văzut online aici.
 14. An Incon­ve­nient Truth - Docu­men­ta­rul lui Al Gore a deve­nit cele­bru după ce a expus pro­blema încă­l­zi­rii glo­bale. Dis­po­ni­bil online aici.

   

  icon-citat-2

  Gene­ra­ți­ile vii­toare se vor întreba pro­ba­bil "La ce s-au putut gândi părin­ții noș­tri? De ce nu s-au tre­zit atunci când aveau șansa să o facă?". Tre­buie să ne punem noi aceste între­bări, de pe acum.

  - Al Gore - 

 15. IMAX - Coral Reef Adven­ture - Un docu­men­tar superb des­pre cora­lii Paci­fi­cu­lui de Sud. A fost fil­mat cu oca­zia mai mul­tor expe­di­ții ale explo­ra­to­ri­lor Howard și Michele Hall și con­ține ima­gini de cali­tate excep­țio­nală. Reco­man­dat pen­tru o după-amiază rela­xantă în fami­lie! Poți vedea fil­mul aici.
 16. Filmul documentar Underwater UniverseUnde­rwa­ter Uni­verse -  Un serial pro­dus de His­tory Chan­nel, care dez­vă­luie par­tea "întu­ne­cată" a ocea­ne­lor.  În 2007 a apă­rut pri­mul sezon, iar în 2011 cel de-al șase­lea. Poți vedea online o parte din pri­mul sezon cu sub­ti­trare în engleză aici. Fil­mul este con­cen­trat pe patru aspecte:
  • Mare­ele și curen­ții mortali,  
  • Pre­siu­nea fatală,
  • Valu­rile ucigașe
  • Pră­dă­to­rii.
 17. How to start a revo­lu­tion - Un scurt docu­men­tar rea­li­zat de un regi­zor ama­tor, "How to start a revo­lu­tion" îl pre­zintă pe Gene Sharp, scri­i­tor lau­reat al pre­mi­u­lui Nobel. Cunos­cut mai ales pen­tru căr­țile sale pri­vind dezvol­ta­rea revo­lu­ți­i­lor non-violente, Sharp a influ­en­țat deci­siv modul în care au avut loc mai multe miș­cări de răs­tur­nare a unor dic­ta­tori. Cul­minând cu cea recentă a pre­șe­din­te­lui egip­tean Muba­rak. Îl poți vedea inte­gral online, sub­ti­trat în română, aici.
 18. The Power of Com­mu­nity – How Cuba Sur­vi­ved the Peak Oil  - După căde­rea Uniu­nii Sovi­e­tice, înce­pând cu 1991 Cuba a tra­ver­sat o criză pro­fundă dato­rată depen­den­ței de petro­lul sovi­e­tic. Întreaga eco­no­mie cuba­neză se baza pe petro­lul sovi­e­tic, așa că odată cu lipsa petro­lu­lui eco­no­mia prac­tic a para­li­zat.  Cuba nu a cău­tat alte surse de petrol, ci și-a schim­bat radi­cal modul de gân­dire, scă­zând din influ­ența con­su­me­ris­mu­lui și orientându-se cu pre­că­dere spre o creș­tere sus­te­na­bilă. Fil­mul îl găsești aici sau aici.
 19. Ear­th­lings - Ear­th­lings a deve­nit un mani­fest al orga­ni­za­ți­i­lor care luptă pen­tru drep­tu­rile ani­ma­le­lor. Fil­mul expune modul în care sunt tra­tate și sacri­fi­cate ani­ma­lele pen­tru a servi indus­tri­i­lor de fashion, ali­mente, diver­tis­ment sau cer­ce­tare medi­cală. Poți vedea docu­men­ta­rul Ear­th­lings online și sub­ti­trat aici sau aici (fără sub­ti­trare aici). Aten­ție: Con­ține scene reale, extrem de dure, așa că îți reco­mand să nu-l vizio­nezi în pre­zența copiilor!
 20. Thank You For Smo­king - Mai degrabă o comedie-satiră decât un docu­men­tar, fil­mul pre­zintă tac­tici mai puțin cunos­cute folo­site de indus­tria de tutun. Poate fi văzut aici.
 21. Wal­king With Cave­men - Rea­li­zat de către cei de la BBC, docu­men­ta­rul "Wal­king With Cave­men" des­crie poves­tea spe­ci­i­lor stră­mo­și­lor omu­lui. Foarte bine rea­li­zat, cu nume­roase recon­sti­tu­iri pro­fe­si­o­niste. Vezi online prima parte, par­tea doua, a treia și ultima parte.
 22. Pro­iec­tul 10:10:10 Pute­rea gân­du­ri­lor - Un film docu­men­tar des­pre modul în care gân­du­rile ne influ­en­țează sta­rea de sănă­tate și între­gul corp. Experți pre­cum Bruce Lip­ton, Joe Dis­penza, Robin Kelly, Pat Armit­stead sau Daniel Asti­notti vor­besc des­pre cum ne putem con­trola flu­xul men­tal și cum ast­fel influ­en­țăm sta­rea între­gu­lui corp fizic. Fil­mul îl poți vedea inte­gral, cu sub­ti­trare în română aici: par­tea întâi, par­tea doua și cea de-a treia parte.
 23. Filmul Documentar Bowling For ColumbineBow­ling for Colum­bine - Regi­zat de Michael Moore, unul din­tre  regi­zo­rii mei pre­fe­rați. Bow­ling for Colum­bine este creat în jurul masa­cru­lui de la liceul Colum­bine și dez­bate pe larg tac­ti­cile de pro­mo­vare folo­site de indus­tria de arme din Sta­tele Unite. Am cău­tat pe site-urile cu filme docu­men­tare online o ver­siune sub­ti­trată a fil­mu­lui, din păcate am găsit doar o ver­siune în engleză aici.
 24. Infi­ni­tul, călă­to­ria supremă. Experți ca Brian Weiss, Gregg Bra­den, Dan­nion Brin­k­ley, John Hol­land, Renate Dol­lin­ger sau Robert Thur­man vor­besc des­pre una din­tre cele mai mari între­bări din întreaga isto­rie a uma­ni­tă­ții: ce se întâm­plă cu noi după moarte? Fil­mul poate fi văzut sub­ti­trat aici.
 25. Efec­tul Umbrei (The Sha­dow Effect). Rea­li­zat pe baza căr­ții cu ace­lași nume a lui Deb­bie Ford (carte publi­cată și în limba română). Fil­mul pre­zintă con­cep­tul de umbră intro­dus în carte de Ford. Par­tea noas­tră nega­tivă, care ne declan­șează ten­siuni, aspe­cete agre­sive în viața noas­tră. Și cum putem include și res­pecta umbra din noi. Poți vedea între­gul film aici cu sub­ti­trare în română.
 26. Who Kil­led the Elec­tric Car? Cine a omorât mașina elec­trică? (2006). Un docu­men­tar pe care l-am găsit extrem de cap­ti­vant. Isto­ria mași­nii elec­trice EV1 a Gene­ral Motors și modul în care în anii '90 aceasta a fost scoasă de pe piață cu "aju­to­rul" com­pa­ni­i­lor petro­li­ere. Poți vedea online fil­mul docu­men­tar sub­ti­trat în limba română "Cine a omorât mașina elec­trică?" aici (sau aici fără subtitrare).
 27. Revenge of the Elec­tric Car. Răz­bu­na­rea mași­nii elec­trice (2011). Apă­rut la câțiva ani mai târ­ziu după Who kil­led the Elec­tric Car, fil­mul docu­men­tar The Revenge of the elec­tric car pre­zintă evo­lu­ția mași­ni­lor elec­trice sus­ți­nute de com­pa­nii pre­cum Nis­san sau Tesla Motors. O miș­care de rea­du­cere la viață și pro­mo­vare a mași­ni­lor elec­trice. Fil­mul poate fi văzut online sub­ti­trat aici.
 28. The Opus. O con­ti­nu­are a fil­mu­lui The Secret, Opus con­ti­nuă ide­ile din acesta și le extinde. Îl poți vedea inte­gral aici subtitrat.
 29. Dinas­tia Regală a Româ­niei. Cu sub­ti­tlul Nihil sine Deo, fil­mul docu­men­tar "Dinas­tia Regală a Româ­niei" redă isto­ria fami­liei monar­hice care a ges­tio­nat des­ti­nul Româ­niei în a doua jumă­tate a seco­lu­lui XIX și prima jumă­tate de secol XX. De la fon­da­rea ei odată cu veni­rea rege­lui Carol I în țară, până la domnia rege­lui Mihai I. Fil­mul poate fi văzut în trei părți: prima, a doua și a treia.
 30. Dez­le­gând Mis­te­rul Vie­ții (Unlo­c­king the Mis­tery of Life). Docu­men­ta­rul abor­dează apa­ri­ția vie­ții pe Pământ, punând la îndo­ială abor­da­rea darwi­ni­ană. Fil­mul este unul pe baze ști­in­ți­fice, rea­li­zat sub egida Disco­very Insti­tute, pro­mo­tor al design-ului inte­li­gent. Poți vedea între­gul docu­men­tar online tra­dus în română aici.
 31. The 11th Hour (A 11-a oră). Film docu­men­tar creat, pro­dus și narat de Leo­nardo diCa­prio, 11th hour atrage aten­ția asu­pra pro­ble­me­lor cu care se con­fruntă pla­neta. Bene­fi­ci­ind de inter­viuri din par­tea a peste 50 de oameni impor­tanți din întreaga lume, fil­mul se dorește a fi un sem­nal de alarmă asu­pra pro­ble­me­lor actu­ale cu care ne con­frun­tăm. Fil­mul poate fi văzut inte­gral online, cu sub­ti­trare în română aici. Tra­i­le­rul fil­mu­lui aici.
 32. În con­ti­nu­are iată câteva site-uri care au mai multe filme docu­men­tare:  1005 docu­men­tare. O colec­ție de filme docu­men­tare din cele mai diverse dome­nii. Poți accesa întreaga colec­ție de filme docu­men­tare aici.
 33. Cei de la Filme HD au creat și ei o colec­ție întreagă de filme docu­men­tare care pot fi văzute online. Aici.
 34. O altă colec­ție impre­sio­nantă de filme docu­men­tare găsești pe site-ul fil­me­do­cu­men­tare. com. Sunt și aici des­tul de multe, gru­pate pe dome­nii, autori sau topuri. O parte din ele sunt și sub­ti­trate. Acces la listă aici.
 35. Pe Spi­ri­tus vei găsi o colec­ție de filme docu­men­tare isto­rice, docu­men­tare online spi­ri­tu­ale și mai multe filme docu­men­tare inter­zise. O parte din ele au și link unde pot fi văzute gra­tis online, altele nu. Îți va oferi ori­cum multe idei de filme docu­men­tare care merită văzute. Lista întreagă aici.

Îți reco­mand și:

Sper că această listă ți-a ofe­rit inspi­ra­ție. Am creat și o listă de redare you­tube care include majo­ri­ta­tea lor, unde le poți reve­dea ori­când. Playlist-ul de you­tube îl poți accesa aici.

Dacă știi și alte site-uri de filme docu­men­tare online sau care merită văzute, te rog scrie-le mai jos într-un comen­ta­riu la articol.

Comments

 1. Leo says

  FELICITARI, CRED CA PUTETI SI MAI MULT DE ATIT.

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 2. says

  O mie de mul­tu­miri pen­tru aceste docu­men­tare !Ne-ai ofe­rit o mina de aur ! Toata recu­nos­ti­inta mea si a noastra !

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 5 Thumb down 0

Incepe o discutie:

Îți mulțumesc pentru că ai decis să lași un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii. Am rugămintea să NU folosești cuvinte cheie în nume, oricum nu va exista nici un link. Îmi doresc să avem aici doar o conversație plăcută și personală.