11 Lucruri pe Care sa le Faci pentru Tine Insuti!

Sun­tem prea prinși în pro­ble­mele de zi cu zi și de multe ori uităm să reflec­tăm la ceea ce este impor­tant pen­tru noi înșine. La lucru­rile care ne vor dărui o viață echi­li­brată și feri­cită și cân­dva o bătrâ­nețe frumoasă.

Sunt lucruri mici, obi­ce­iuri rela­tiv sim­ple, care odată ce devin parte din viața noas­tră ne trans­formă și ne con­duc pe dru­mul spre o viață armo­ni­oasă și împli­nită.

Spre o viață cu sens.

Lucruri pe care sa le faci pentru tine

foto: Tray Rat­cliff

Am ales 11 idei și sfa­turi pe care le-am învă­țat până acum și care m-au aju­tat în ceea ce rea­li­zez. Sper ca aces­tea să te inspire în coon­ti­nu­are și să le folo­sești și tu în fie­care zi. Îți amin­tești de viteza de imple­men­tare des­pre care vor­beam de curând într-un alt articol?

11 lucruri pe care să le faci de acum încolo pen­tru tine însuți!

Raportează-te la evo­lu­ția de până acum, iar nu la cât mai ai de parcurs

icon-florinrosoga-cifre01-v4Raportează-ți evo­lu­ția la ceea ce ai rea­li­zat până acum. Iar nu la cât drum mai ai în față.

Îți poți com­para evo­lu­ția cu punc­tul de la care ai por­nit, cu cât ai evo­luat până acum (întot­dea­una ai rea­li­zat ceva), sau te poți gândi la dru­mul lung pe care îl ai în față.

Pri­mul mod de a te com­para te va păs­tra con­cen­trat pe ce ai rea­li­zat deja și te va men­ține mai bine moti­vat. Al doi­lea îți va crea discon­for­tul de a nu fi reu­șit încă să-ți atingi obiectivul.

Pri­mul îți spune "ai evo­luat, ai urcat trei trepte", al doi­lea "mai ai de urcat trei­zeci de trepte, mai e mult îna­inte".

Evi­dent păs­trează mereu obiec­ti­vul final în minte, însă modul în care îți apre­ciezi evo­lu­ția și per­for­manța definește-l în pri­mul rând raportându-te la punc­tul de la care ai ple­cat. Ast­fel vei avea mereu o refe­rință pozi­tivă care să te va împingă înainte.

Aten­ție la ceea ce vrei să devii, nu la ce ai fost cândva

icon-florinrosoga-cifre02-v4Concentrează-ți efor­tu­rile pe ceea ce vrei să rea­li­zezi, pe obiec­ti­vul final (de care vor­beam mai devreme), pe omul care vrei să devii.

Rapor­ta­rea la modul în care am evo­luat până acum te men­ține mai bine moti­vat. Dar când vine vorba des­pre ce să faci mai departe - acțiu­nile con­crete - mută focu­sul pe ceea ce vrei să devii. Nu pe ceea ce ai fost cân­dva. Asta te va atrage în sus, spre ceea ce vrei să devii.

Rapor­ta­rea la evo­lu­ția de până acum te împinge, con­cen­tra­rea pe acțiu­nile pe care le ai de făcut ca să devii cine vrei să devii te trage în sus.

Nimeni nu obține suc­ce­sul doar pe cont propriu

icon-florinrosoga-cifre03-v4De multe ori pare că oame­nii care au atins un suc­ces major au ajuns acolo sin­guri. În majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor nu este așa.

Fie­care din­tre ei a avut în spate oameni care i-au sus­ți­nut, i-au aju­tat să-și men­țină moti­va­ția, le-au des­chis uși.

Chiar și sim­plul fee­d­back pe care îl obții de la alții îți arată că nu ai reu­șit doar "pe cont pro­priu".  Nu căuta să te ridici pe cont pro­priu, este mult mai greu să reu­șești sin­gur. Vezi și punc­tul 6, des­pre oame­nii care te ridică și cei care te coboară.

Cel mai sim­plu mod de a învăța este din căde­rile și suc­ce­sele celorlalți

icon-florinrosoga-cifre04-v4O resursă bogată, ade­sea igno­rată, este viața altor oameni care au reu­șit. Ast­fel ai oca­zia să înveți din gre­șe­lile și rea­li­ză­rile lor, să vezi cum cu 200 de ani în urmă fiul unui mun­ci­tor sărac a ajuns unul din­tre cei mai mari antre­pre­nori din lume (Andrew Carnegie).

Sau cum cu 100 de ani în urmă fiul unui negu­ță­tor indian a ajuns să influ­en­țeze pro­fund viața a sute de mili­oane de oameni (Gandhi).

Cel mai sim­plu mod de a face asta este să citești auto­bi­o­gra­fi­ile unor ast­fel de oameni. Auto­bi­o­gra­fii pen­tru a fi chiar gân­du­rile și emo­ți­ile pe care ei le-au trăit. Dacă nu există auto­bi­o­gra­fii, atunci poți citi bio­gra­fii scrise de altcineva.

Câteva ast­fel de auto­bi­o­gra­fii inte­re­sante pe care le-am citit sunt cele ale lui Andrew Carn­e­gie sau David Roc­ke­fe­l­ler. O listă com­pletă de cărți bio­gra­fice găsești aici.

Ia întreabă-te: "Dacă cineva a reu­șit să ajungă așa departe acum 200 de ani, fără inter­net, fără bibli­o­teci și fără social media, eu de ce nu aș putea ajunge mai departe???".

Tu ce zici?

Suc­ce­sul vine câte o treaptă pe rând

Nu există un lift direct către suc­ces. Va tre­bui să urci pe scări… treaptă cu treaptă.

- Joe Girard -

icon-florinrosoga-cifre05-v4

Dacă există un lift care să te ducă direct la suc­ces, ei bine acel lift nu func­țio­nează. Va tre­bui să urci scă­rile, câte o treaptă pe rând. Cu răb­dare și con­sec­vență în ceea ce faci.

Caută com­pa­nia oame­ni­lor care te ridică

icon-florinrosoga-cifre06-v4Dacă îți des­chizi un blog, caută com­pa­nia blo­gge­ri­lor de suc­ces. Dacă începi o afa­cere, caută com­pa­nia celor ce au reu­șit deja si sunt îna­i­nea ta.

Petrece cât mai mult timp lângă oame­nii de la care ai de învă­țat și care te ridică, te trag în sus. Fără a deveni pupincurist!

Evi­dent în ace­lași timp vei scă­dea din tim­pul petre­cut lângă oame­nii care te trag în jos, oame­nii nega­ti­viști, poli­ti­cie­nii (cei care dez­bat orice de dimi­neața până seara, fără a face ceva con­cret) sau cei care nu vor să se ridice ală­turi de tine.

Păstrează-ți locul de muncă orga­ni­zat și la zi

icon-florinrosoga-cifre07-v4Un prin­ci­piu care-ți influ­en­țează min­tea: orga­ni­zezi spa­țiul din jurul tău, iar min­tea va urma ten­dința de a deveni și ea orga­ni­zată. Tră­iești într-un haos, la fel îți va fi și mintea.

Îna­inte de a-ți con­trola modul de gân­dire, pune ordine în hâr­ti­ile de pe biroul tău și în lucru­rile care te încon­joară. Cum să începi găsești aici.

Feri­ci­rea și suc­ce­sul sunt două lucruri diferite

icon-florinrosoga-cifre08-v4Să mă joc cu copi­lul meu este feri­cire. Să cresc vân­ză­rile cu 5% poate fi un suc­ces. Ambele sunt impor­tante, fie­care este dife­rit de celă­lalt. Une­ori se supra­pun, de multe ori nu merg împreună.

Îți reco­mand un clip video excep­țio­nal în care Dan Gil­bert vor­bește la Ted­Ta­lks des­pre feri­cire (îl poți vedea aici cu sub­ti­trare în română):

Caută un echi­li­bru satis­fă­că­tor între cele două, pen­tru ca pe patul de moarte să nu regreți cum ți-ai trăit viața.

Înce­tează să mai răs­punzi la orice mesaj care nu merită aten­ția ta

icon-florinrosoga-cifre09-v4 Eu unul am fost de prea multe ori în situ­a­ția de a ajuta oameni care mai departe nu au fost dis­puși să mun­cească și să folo­sească aju­to­rul primit.

Simi­lar, există oameni care își folo­sesc tim­pul pen­tru a dez­bate orice. Sau pen­tru a cere un aju­tor pe care nu-l vor folosi nicicând.

Nu tre­buie să răs­punzi la toate mesa­jele și soli­ci­tă­rile pe care le pri­mești. Acordă pri­o­ri­tate întâi pe celor care vor să mun­cească (asta te va men­ține și în com­pa­nia unui gen de oameni care să te ridice).

Iar când ai timp ajută pe cei­lalți, fără a uita vreo­dată de tine. Nu mai încerca să fii de treabă cu toată lumea, concentrează-te întâi pe ceea ce te ajută cu obiec­ti­vele tale, cu visele tale.

Învață când să răs­punzi la soli­ci­tări, când să le ignori.

Când gre­șești cu ceva, lasă orgo­liul la o parte și cere-ți scuze

icon-florinrosoga-cifre10-v4Corec­tează ce ai de corec­tat și cere-ți scuze când ai greșit. Une­ori scu­zele vor fi accep­tate, alte­ori nu și celă­lalt va rămâne cu resen­ti­mente. Asta e mai puțin important.

Impor­tant este ca tu să fii sin­cer când îți ceri scuze și să înveți ceea ce ai de învă­țat. Fără a te con­si­dera vic­timă, fără a te simți neîndreptățit!

Apoi corectează-ți gre­șe­ala, atât cât poți. Indi­fe­rent dacă scu­zele tale vor fi sau nu acep­tate pen­tru tine tu ai înche­iat epi­so­dul. Și mergi mai departe!

Life Goes On, by Robert Frost

sursa foto: The Rea­der

La înce­put implică-te în cât mai multe pro­iecte, iar pe măsură ce crești învață să refuzi

icon-florinrosoga-cifre11-v4Dacă ești la înce­put, îți va fi de folos să expri­men­tezi multe lucruri și idei până când găsești ce ți se potrivește.

Mai târ­ziu însă vei avea nevoie să refuzi și să spui nu pen­tru a rămâne con­cen­trat pe obiec­ti­vele tale. Alt­fel vei rămâne cap­tiv în prea multe anga­ja­mente, iar majo­ri­ta­tea lor nu-ți vor aduce bene­fi­cii.

Învață să te ajuți întâi pe tine

Lec­ția aceasta am învățat-o din dezvol­ta­rea blo­gu­lui. Dacă ai un blog pro­ba­bil știi că la înce­put ai nevoie să te aso­ciezi cu multe eve­ni­mente și oameni ca să crești blogul.

După efor­tu­rile de anul acesta și lan­sa­rea ulti­mei mele cărți "Arta Dezvol­tă­rii Per­so­nale", blo­gul a deve­nit cel mai vizi­tat blog de dezvol­tare per­so­nală din Româ­nia și unul din­tre cele mai apre­ciate pe dezvol­tare pro­fe­sio­nală (peste 100.000 vizi­ta­tori lunari).

Ca urmare a cres­cut expo­nen­țial numă­rul pro­pu­ne­ri­lor de cola­bo­rare pe care le pri­mesc. Lucru bun, mai ales pen­tru un blog de nișă. Însă apoi am obser­vat că mai puțin de jumă­tate din aceste aso­ci­eri îmi adu­ceau mie bene­fi­cii nota­bile.

Res­tul pre­su­pu­neau ca eu să fac ceva și în schimb pri­meam "vizi­bi­li­tate și expu­nere". Un ter­men vag, care la final înseamnă un logo ascuns prin­tre alte câteva zeci pe un afiș. Adică nimic…

Evi­dent, pen­tru un blog aflat la înce­put chiar și ast­fel de cola­bo­rări pot fi bine­ve­nite. Mai târ­ziu însă a tre­buit să învăț să spun nu la unele și da la altele. Pen­tru a rămâne con­cen­trat pe ceea ce vreau să obțin.

Simi­lar, pe măsură ce crești învață să rămâi con­cen­trat pe lucru­rile care con­tează pen­tru tine. Întreabă-te mereu: "Este acesta un lucru pe care vreau să îl fac din pri­e­te­nie? Sau pen­tru că este o cauză în care cred?". Dacă răs­pun­sul este nu "Îmi aduce un bene­fi­ciu clar și cuan­ti­fi­ca­bil?".

Iar dacă răs­pun­sul este din nou nu, de ce să faci asta mai departe? Nu o faci nici din pri­e­te­nie, nici din motive uma­ni­tare, nici - cel mai impor­tant - pen­tru că tu ai un bene­fi­ciu.

icon-florin-rosoga-sfat02Asta nu înseamnă nici să treci pe cea­laltă parte și să fii inte­re­sat doar de bani, ignorând oame­nii. Ieri seară, am fost la un semi­nar de edu­ca­ție finan­ci­ară orga­ni­zat de Euse­biu Bur­caș, unde am avut oca­zia să îl ascult pe Dan Mano­la­che. Și la un moment dat Dan spu­nea des­pre ast­fel de oameni că ajung să aibă banii pe care îi doresc, însă sunt sin­guri și evi­tați de cei­lalți. Ca orice alt­ceva în viață, totul e bine să fie cu măsură.

În con­clu­zie, pe măsură ce evo­lu­ezi învață să alegi care lucruri și aso­ci­eri te avan­ta­jează și care nu. Pe pri­mele îmbrățișează-le, pe cele­lalte tratează-le cu prudență.

 *

*               *

Ce ai învă­țat TU astăzi citind acest arti­col? Lasă mai jos un comen­ta­riu la arti­col cu cel mai impor­tant lucru pe care l-ai învă­țat din acest arti­col și pe care îl vei folosi de acum încolo!

Comments

 1. says

  ceva s-a schim­bat radi­cal in viata mea acum cativa ani si am obser­vat ca pe masura ce urcam pe o scara a valo­ri­lor mele, am ramas tot mai sin­gura, dato­rita fap­tu­lui ca nu ma mai inca­dram in cerin­tele celor din jurul meu…am sufe­rit mult, dar trep­tat am inte­les ca am nevoie de alt­ceva; pos­ta­rea ta mi-a con­fir­mat oare­cum con­vin­ge­rile si mi-a lumi­nat ziua! multumesc!

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Flavia says

  Ceea ce ai scris aici repre­zinta un ingre­dient prin­ci­pal atat pen­tru suc­ces cat si pen­tru feri­cire ! Mul­tu­mim pen­tru ener­gia investita :)

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Alex says

  Eu ma con­si­der inca cru­dutz, sunt stu­den si cred ca am de lucrat la mai multe puncte. Dar, esen­ti­al­pen­tru mine este punc­tul cu bio­gra­fia oame­ni­lor de suc­ces. Imi pla­ceau si pana acum car­tile de genul asta, iar acum mi-am toc­mit o lista pe baza celor reco­man­date de tine.

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 1 Thumb down 0

 4. sorin says

  8 : vari­anta tra­dusa in limba romana a cli­pu­lui video ? Tra­du­ce­rile ar creste ENORM acce­si­bi­li­ta­tea ! Inclu­siv la limba engleza !
  FELICITARI pen­tru arti­col ! Excelent !

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 5. says

  Salut, Flo­rin !

  Foarte bune sfa­tu­rile ( nu o sa zic mai mult pt. ca nu vreau sa fac gre­seala de la punc­tul 6 :) )

  Cel mai mult am de lucrat la punc­tele 7, 9 si 11 ( in aceasta ordine).
  In rest pot spune ca am asi­mi­lat des­tul de bine acele principii.

  Cel mai de efect mi se pare sfa­tul nr. 1 deo­a­rece un om demo­ti­vat nu este in stare sa faca nimic.
  Nu poate sa-si faca ordine pe birou, nu-si poate infrange man­dria ast­fel incat sa-si ceara scuze, nu are pute­rea sa refuze vreo acti­vi­tate, dar nici nu o va putea duce pina la capat, nu-si poate creea un cerc de cunos­tinte care sa-l ajute, dar nici nu-si poate men­tine si/sau ajuta pri­e­te­nii vechi, nu poate invata nimic din nicio sursa, iar de urcat treapta cu treapta nici nu mai vorbim. :)

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 3 Thumb down 0