19 sfaturi pe care imi doresc sa le fi primit la 18 ani

ASEARĂ, ÎN TIMP CE VENEAM CU COPILUL DIN PARC, 3 băieți stă­teau lângă blo­cul nos­tru și fumau. M-am dus la ei și le-am spus să nu mai lase mucu­rile de țigări acolo. Stau într-o zonă liniș­tită, iar de multe ori băie­ții din zonă vin și fumează acolo, ca să nu-i vadă părinții.

Când pleacă, une­ori uită să curețe după ei.

Lucruri care îmi doresc să îmi fi fost spuse la 18 ani. Cum să pornești cu dreptul în viata și să ai succes.

Lucruri care îmi doresc să îmi fi fost spuse la 18 ani

Cu căști pe cap, bici­cleta lângă și un tele­fon mai scump decât al meu, băie­ții mi-au răs­puns poli­ti­cos că vor lăsa cură­țe­nie în urma lor. Ceea ce au și făcut.

Privindu-i, mi-am amin­tit cum eram eu la 18 ani și ce gân­deam pe atunci. Era la câțiva ani după Revo­lu­ție, o peri­oadă în care se făcea tranzi­ția de la comu­nism la demo­cra­ție. Sunt lucruri care mi-ar plă­cea să le fi știut atunci. M-ar fi scu­tit de multe gre­șeli și eșecuri.

19 lucruri care îmi doresc să-mi fi fost spuse când am împli­nit 18 ani

Așa că în dimi­neața asta, în timp ce savu­rez cafeaua făcută de espres­sor, ascult puțina muzica moti­va­tio­nala. Bucurându-mă că res­tul fami­liei doarme adânc, mi-am făcut o listă cu sfa­tu­rile ce mi le-aș da dacă aș avea vâr­sta lor:

1. Nimic nu durează pen­tru totdeauna

Schim­ba­rea este nor­mală, iar nimic nu rezistă pen­tru tot­dea­una. Mai devreme sau mai târ­ziu se va ter­mina. Aceasta este una din­tre ide­ile de bază din cul­tura orien­tală: totul se ter­mină până la urmă, nimic nu este infinit.

Un bun pri­e­ten îmi spune mereu că tot ce este bun se ter­mină la un moment dat. Și vine alt­ceva în loc. Când o ușă se închide, alta se des­chide în locul ei.

Agățându-te cu dis­pe­rare de ceva ce s-a ter­mi­nat, nu faci decât să te împo­tri­vești curen­tu­lui vie­ții. Let it flow.

2. Renunță la ceea ce nu ți se potrivește

De multe ori rămâ­nem blo­cați în situ­a­ții în care nu ne sim­țim bine. Evi­tăm să facem schim­bări, din diverse motive. Nu am avut o pro­blemă cu accep­ta­rea schim­bă­ri­lor. Am fost des­tul de des­chis spre ele, le-am pri­mit cu bra­țele deschise.

Asta poate și pen­tru că am înce­put să stu­diez dezvol­tare per­so­nală des­tul de devreme, din puți­nele cărți care exis­tau ime­diat după Revo­lu­ție. Am învă­țat să nu mă cram­po­nez de nimic și să las lucru­rile să meargă, accep­tând ceea ce vine în locul lor.

Viata este o suc­ce­siune de cicluri: copil, ado­les­cent, stu­dent, anga­jat, etc. Fie­care ciclu are la rân­dul său alte sub­ci­cluri, care îl com­pun. În viata mea am obser­vat că la 3-4 ani începe un nou ciclu. De fie­care dată îmi schimb foarte mult sti­lul de viață și evo­luez către noi nivele. Acum simt că pără­sesc vechiul ciclu și încep unul nou.

Tot ceea ce vine nou în viata, aduce cu sine expe­riențe noi, tră­iri noi. Nu te ascunde de schim­bări, de noile expe­riențe,  primește-le cu bra­țele des­chise. Cu cât tră­iești mai multe expe­riențe noi - dife­rite de ce ai trăit până acum - cu atât îți șle­fu­iești per­so­na­li­ta­tea. Devii sofis­ti­cat, mai com­plex. Devii complet.

Pe par­curs nu toți cei care îți sunt ală­turi vor române lângă tine. Unii vor pleca. Este natu­ral să o facă și este matur din par­tea ta să îi lași să plece și să devină ceea ce vor să devină. Fără a avea resentimente.

Nu te izola de zbu­ci­u­mul vie­ții de afară, îmbră­ți­șează schimbările.

3. Găsește o formă minimă de a te organiza

Calen­dar, to-do list, agendă, note­book. Numește-o ori­cum, dar găsește un sis­tem de orga­ni­zare care să ți se potri­vească și în care să îți poți pro­grama ce vrei să faci. Munca orga­ni­zată are șanse de cel puțin zece ori mai mari să reu­șească. Vezi și lista cu cărți des­pre orga­ni­zare sau teh­ni­cile de pro­duc­ti­vi­tate per­so­nală.

Organizează-te.

4. Rare­ori vei găsi un moment per­fect pen­tru a acționa

Când aștepți momen­tul per­fect să faci ceva, o să ai de aștep­tat multă vreme. Cri­zele vor veni, ste­lele nu se vor ali­nia nici­când per­fect, impo­zi­tele nu vor scă­dea. Nu există clipa per­fectă pen­tru a începe o afa­cere, a te muta împre­ună cu per­soana pe care o iubești.

Există momente mai potri­vite sau mai puțin, însă cân­dva va tre­bui să o faci. Dacă te crezi pre­gă­tit, înseamnă că ești. Când te întrebi dacă ești pre­gă­tit, pro­ba­bil că nu ești. Ascultă-ți instinctele.

Există însă momen­tul oportun, momen­tul în care apare o oport­u­ni­tate și poți să o valo­ri­fici. Unul din secre­tele suc­ce­su­lui este să vezi acele momente și să le prinzi. Nu vor fi per­fecte, vei avea emo­ții, te vei întreba dacă a fost o idee bună. Vei merge mai departe.

Nu există clipa perfectă.

5. Cucerește-ți fri­cile, nu le ascunde

O defi­ni­ție a cura­ju­lui, a la Donald Trump: Să ai curaj nu înseamnă să nu îți fie frică, ci să îți cuce­rești frica. Cel mai impor­tant este să îți înfrunți teme­rile, nu să le accepți. Ori­cine își poate ascunde teama, nu toți o pot și înfrunta.

Asta face dife­rența din­tre înving­ă­tori și învinși.

6. Peste ani, toate tra­ge­di­ile tale de azi nu vor mai conta

Îmi amin­tesc și acum când mi-am sus­ți­nut lucra­rea de diplomă la fina­li­za­rea facul­tă­ții. În ulti­mele zile am lucrat 20 de ore pe zi ca să pun totul la punct. Stres și adre­na­lină. Astăzi pri­vesc îna­poi zâm­bind, după atâ­ția ani.

Când eram copil, tatăl meu mi-a adus într-o zi o bici­cletă și mi-a spus să mă dau pe ea. Îmi era o teamă cum­plită că va cădea într-o parte în timp ce merg. În pri­mele zile am stat mereu cu teama să nu cad. Nu a căzut. Acum știu că nu putea să cadă.

Toate dra­mele de azi, toată anxi­e­ta­tea pe care o tră­iești, nu o să mai valo­reze nimic peste câțiva ani. Poate că astăzi ești în ceva ce crezi că este de viata și moarte. Ei bine, sunt puține lucruri real­mente de viata și de moarte. Peste 5 ani pro­ba­bil nici nu îți vei mai aminti toate deta­li­ile des­pre ce ai pățit azi.

Pe patul de moarte crezi că îți vei mai aminti toate expe­rien­țele de acum 20 de ani? Nu. Majo­ri­ta­tea zba­te­ri­lor de astăzi, vor deveni doar amin­tiri peste ani. Învață să te deta­șezi. 

7. Cla­ri­fică pro­ble­mele pe care le ai cu ceilalți

În majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor, pro­ble­mele pe care le avem cu cei­lalți por­nesc de la puncte de vedere dife­rite sau inte­rese care nu se supra­pun. Ani de zile am greșit și am lăsat ca ast­fel de puncte de vedere sau inte­rese să îmi afec­teze rela­ții valo­roase, fără ca eu să inter­vin și să le repar.

A fost nevoie să mă izbesc cu fața de rea­li­tate de mai multe ori și să-mi dis­trug o pri­e­te­nie cu cineva la care țineam, până când am ales să dis­cut pe față pro­ble­mele pe care le aveam cu alții. E păcat de toate frus­tră­rile inu­tile pe care le-am trăit ast­fel, le-aș fi putut evita în mod elegant.

Când ai o pro­blemă cu cineva discut-o direct cu acea persoană.

8. Oame­nii sunt con­sis­tenți în com­por­ta­men­tele lor

Un om ama­bil va fi de obi­cei ama­bil, un șar­la­tan va fi în gene­ral șar­la­tan. Nu prea există oameni care se com­portă într-un fel în public, dar sunt mult mai buni în par­ti­cu­lar. Cel puțin eu nu am cunoscut.

Dacă aș fi știut asta acum 20 de ani, m-ar fi scu­tit de câteva pro­bleme în care am intrat. Atunci când cineva este cu toți șar­la­tan, foarte pro­ba­bil așa va fi și cu tine. Expre­sia "cu cei­lalți este un neno­ro­cit, dar cu mine este de treabă" nu se întâl­nește în viata de zi cu zi.

După o peri­oadă poți pre­zice cum se va com­porta un om, pe baza expe­rien­țe­lor din trecut.

9. Nu încerca să faci pe plac tuturor

În pri­mul rând nu am reu­șit vreo­dată să fac asta. Ori­cât am încer­cat, nu am reu­șit să mul­țu­mesc pe toată lumea, iar eu eram frus­trat că nu mai fac ce vreau eu. Într-un final am renun­țat să mai fac celor­lalți pe plac.

Undeva pe drum am învă­țat că puțin ego­ism e bun și este în regulă să te pui pe tine pe pri­mul loc. Dacă tu nu îți faci viata mai bună, cu sigu­ranță nu o vor face alții. Iat atâta vreme cât ești pre­o­cu­pat să le faci pe plac celor­lați, nu te vei putea ocupa de tine însuți.

Nu încerca să faci altora pe plac.

10. Lucru­rile pe care le faci îți vor aduce mult mai multe satis­fac­ții decât cele pe care le eviți

Anul tre­cut, bunul meu pri­e­ten Ioan Nicuț mi-a atras aten­ția că am ten­dința de a depune efort atât pen­tru a reuși unele lucruri, cât și pen­tru a evita să se întâm­ple altele.

Este de pre­fe­rat să sta­bi­lești obiec­tive pozi­tive, iar nu nega­tive (e mai bine "să slă­besc", iar nu "să nu mai fiu gras"). Efor­tul depus pen­tru a evita ceva este  anu­lat de obi­ce­iul min­ții de a înde­plini exact ce nu vrei ( când îți spun "nu te gândi la un ele­fant gal­ben": te vei gândi la ele­fant gal­ben sau nu?).

Am con­sta­tat pe pie­lea mea că ies mult mai câști­gat când mă con­cen­trez mai mult pe ce vreau să se întâm­ple, iar nu pe ce vreau să evit.

11. Urmează-ți pasiunile

Un sfat pe care l-am igno­rat com­plet multă vreme. Când faci ceva ce te pasio­nează, tim­pul trece mai repede și în mod sigur mai plă­cut. Mai devreme sau mai târ­ziu pasiu­nile te vor duce spre oameni ase­me­nea ție și vor apă­rea oport­u­ni­tăți noi de a le trans­forma și în surse de venit.

icon-florin-rosoga-carte02Ken Robin­son numește asta Ele­men­tul, punc­tul în care talen­tul natu­ral se întâl­nește cu pasiunea.

Găsește ce îți place să faci și ești bun la asta. Când o vei face, nici nu o să-ți mai ima­gi­nezi că ai putea face alt­ceva. Și citește car­tea "The Ele­ment" de Ken Robin­son.

12. Viața este o suită de ale­geri. De unele nu putem scăpa.

Chiar dacă la 18 ani aș fi citit aceste rân­duri, pro­ba­bil tot aș fi făcut ace­leași gre­șeli. Și nu aș regreta asta deloc. Toate expe­rien­țele tră­ite au meri­tat. A meri­tat să iau deci­zii nein­spi­rate și să fac lucruri pros­tești. Pe care apoi am mun­cit mult să le repar.

Ale­ge­rile și deci­zi­ile pe care le evi­tăm astăzi ni se vor întoarce cân­dva. Cel puțin ale­ge­rile impor­tante vor reveni mereu, până le clarificăm.

Este mai bine să faci ale­geri greșite, decât să nu alegi deloc. Când faci ale­geri și iei deci­zii - chiar dacă gre­șești - câștigi expe­riență pen­tru urmă­toa­rele gre­șeli și devii tot mai bun când vei alege. Gre­șe­lile sunt bune, fă gre­șeli. Fă ale­geri.

13. Uita­tul la tele­vi­zor = timp irosit

Am renun­țat com­plet la TV acum câțiva ani. De-abia ulte­rior mi-am dat seama cât am câști­gat. Toate orele petre­cute în fața tele­vi­zo­ru­lui mi-au adus prea puține bene­fi­cii. Orele petre­cute în schimb învă­țând, cu pri­e­te­nii, lucrând sau pur și sim­plu cu mine mi-au adus imens mai multe satis­fac­ții și beneficii.

Folo­sește tele­vi­zo­rul doar când ai nevoie de el.

14. Fă mișcare

Aler­gat, înot, bici­cletă sau măcar un meci de fotbal. Dar fă sport. Ori­cât de în formă ai fii la 18 ani, la 30 vei observa că nu mai ești la fel. Începe cât mai de tânăr să faci miș­care și îți vei mul­țumi mai târ­ziu. Îți reco­mand și cele 33 de motive pen­tru a face miș­care.

Ieși afară și mișcă-te.

15. Caută modele sănă­toase. Oameni de la care să poți învăța.

Până la 25 de ani nici nu am con­ști­en­ti­zat impor­tanța rela­ți­i­lor, a networking-ului. Am obser­vat acci­den­tal la alții cât de util le este networking-ul și câte bene­fi­cii le aduce.

Supli­men­tar, fiind per­ma­nent în con­tact cu per­soane mai evo­lu­ate - genul de oameni care am dori noi înșine să fim - avem ten­dința natu­rală să ne dezvol­tăm acele cali­tăți pe care le admi­răm la aceștia.

16. Medi­tează

Când am luat deci­zia de a medita, nu am rea­li­zat impac­tul pe care îl va avea asu­pra mea. 10 minute zil­nice petre­cute în liniște, te schimbă. După un an de zile vei vedea o dife­rență enormă.

Dacă nu vrei să medi­tezi, încearcă să stai 10 minute în liniște în fie­care zi, fără să te gân­dești la ceva anume.

17. Concentrează-te pe solu­ții și mai puțin pe probleme

Acordă întâi­e­tate solu­țio­nă­rii pro­ble­me­lor, iar nu vino­va­ți­lor. Când situ­a­ția este din nou sub con­trol, vezi ce anume a generat-o. Pen­tru a evita ca pe vii­tor să o mai repeți.

Solu­ții, nu probleme.

18. Ține un jurnal

Am înce­put să țin un jur­nal pe la 12 ani. L-am con­ti­nuat, cu pauze și reluări. A fost una din cele mai bune idei pe care le-am avut.

Reci­tind ce am scris, mă revăd pe mine acum 10 ani, cu pre­o­cu­pă­rile de atunci. Zâm­besc când citesc ce mă pre­o­cupa pe atunci. De ase­me­nea, am înce­put un jur­nal de suc­cese, un instru­ment exce­lent de dezvol­tare personală.

Începe un jurnal. 

19. Și ulti­mul: Începe un blog

Când aveam 18 ani, nu exis­tau blo­guri, inter­ne­tul însuși era la înce­put. Acum ori­cine poate să își des­chidă un blog, iar unel­tele nece­sare sunt gratuite.

Blo­gul este o cale exce­lentă de a împăr­tăși lumii cine ești tu și ce ai învă­țat. De a con­ști­en­tiza mai bine expe­rien­țele pe care le-ai trăit. Poves­tești celor­lalți des­pre călă­to­ria ta și evo­lu­eză împre­ună cu ei.

De când am des­chis pri­mul meu site am învă­țat o mul­țime de lucruri des­pre scris, mar­ke­ting, bran­ding, social media, comu­ni­care, rela­țio­nare, networ­king, etc.

Dacă aș fi făcut asta la 18 ani, până la 25 puteam să am la picioa­rele mele un impe­riu. Vezi și sfa­tu­rile des­pre cum să începi un blog pe care le public pe Profi Blo­gger.

Ia-ți un dome­niu online și începe un blog.

Surse și resurse

Ideea aces­tui arti­col mi-a venit după ce am văzut mate­ri­a­lele urmă­toare, pe care ți le reco­mand cu căldură: 

Aces­tea sunt lucruri care, dacă le-aș fi știut acum două­zeci de ani, aș fi evo­luat mult mai rapid decât am făcut-o.

Chiar așa, expe­rien­țele prin care am trăit ca să le învăț au meri­tat fie­care moment de dramă și durere, fie­care minut iro­sit și fie­care leu chel­tuit aiurea.

Nu regret deloc gre­șe­lile pe care le-am făcut, îmi doresc poate să le fi făcut mai devreme in viata.

Comments

  1. ELENA says

    Mul­tu­mesc ptr. ca m-ai facut sa ma intorc in timp si sa imi aduc aminte cum eram la 18 ani, dar mai ales mai prin intr-un moment in care am nevoie de o indru­mare. Ran­du­rile citite m-au facut sa ma gan­desc mai mult in lua­rea unor deci­zii in viata mea.Sper ca deci­zi­ile pe care le voi lua sa fie bune si sa duca totul la un final fericit

    Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 1 Thumb down 0

Incepe o discutie:

Îți mulțumesc pentru că ai decis să lași un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii. Am rugămintea să NU folosești cuvinte cheie în nume, oricum nu va exista nici un link. Îmi doresc să avem aici doar o conversație plăcută și personală.