101 filme motivationale care trebuie vazute intr-o viata

EXISTA FILME MOTIVAȚIONALE CARE TE ATING și îți dau noi sen­suri. Care odată ce le-ai văzut te vor influ­ența pen­tru res­tul vie­ții tale. Dure­rea lor sea­mănă cu ceva din dure­rea ta interioară.

Altele le vezi cu zâm­be­tul pe buze și te fac să înțe­legi dife­rit lucruri pe care nu le înțe­le­geai până atunci.

Îmi doream de ceva vreme sa scriu o listă cu filme moti­va­tio­nale care tre­buie văzute. Este însă difi­cil să alegi care filme sunt moti­va­țio­nale sau de dezvol­tare per­so­nală și care nu.

Orice ale­gere ar fi subiec­tivă. Eu unul am ajuns într-un punct în care nu mă mai inte­re­sează fil­mele (sau alte mate­ri­ale) care au notă moti­va­țio­nală sau de dezvol­tare per­so­nală, ci ace­lea care ne ajută să creș­tem, să ne dezvoltăm. 

Top cele mai bune filme motivationale de vazut intr-o viata

Top cele mai bune filme moti­va­tio­nale de vazut intr-o viata

 Ca urmare am îmbră­ți­șat con­cep­tul de men­ta­li­tate a creș­te­rii ("growth min­d­set") a lui Carol Dweck și mi se pare fantastic.

Am obser­vat că acele mate­ri­ale - cărți, filme, blo­guri, arti­cole, etc - care ne ajută să creș­tem pe ter­men lung sunt mai utile decât cele care ne gene­rează emo­ții ime­di­ate, care ne umflă moti­va­ția de moment.

Iar pen­tru a crește pe ter­men lung tre­buie să tre­cem și prin mate­ri­ale neplă­cute - cărți care ne fac să ne explo­răm și par­tea nega­tivă, filme dificile. 

Am văzut filme care sunt drame de la înce­put până la sfâr­șit și care m-au influ­en­țat mai mult decât altele cu happy end. Îți GARANTEZ însă că dacă vezi toate fil­mele de mai jos, viața ta se va schimba pen­tru totdeauna.

Lista fiind foarte lungă (din cău­tă­rile mele e cea mai com­plexă listă de acest gen) am pro­ce­dat astfel:

 • Am păs­trat la fie­care film numele, un link spre un tra­i­ler sau spre o des­cri­ere a lui și la câteva am adă­u­gat o scurtă des­cri­ere. Vreau ca tu să le explo­rezi, să le des­co­peri pe cele care te vor influ­ența pen­tru tot­dea­una, iar nu eu să-ți spun care să le vezi. Nu am de unde să știu ce ți se potri­vește și ce nu

 • Unele sunt filme online sub­ti­trate (am spe­ci­fi­cat la ele), în spe­cial la cele docu­men­tare. Le poți vedea direct online. 

 • Tra­i­le­rele incluse am încer­cat să fie High Defi­ni­tion, cea mai bună cali­tate. În majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor ți-am pus lin­kuri spre tra­i­lere de cea mai bună cali­tate pe care am găsit-o de pe youtube.

 • Ah, și am pre­fe­rat sa păs­trez tra­i­le­rele în limba ori­gi­nală a fil­mu­lui, am evi­tat să dau ver­siu­nea engleză. Deci dacă fil­mul e ita­lian am lăsat denu­mi­rea și tra­i­le­rul ita­lian șamd. Am spe­ci­fi­cat însă și denu­mi­rea engleză (îți va fi de folos când o să le cauți pe torente :).

Dacă ai pro­fil pe Face­book, poți găsi aceste reco­man­dări și pe pagina de Face­book 101 filme moti­va­tio­nale de vazut (dai Like la pagina (in dreapta sus, sub ima­gi­nea mai mare), apoi buto­nul Like se va schimba in Liked. Click acum pe Liked si alege si bifeaza "Get Noti­fi­ca­tions" ca sa acce­sezi toate nou­ta­tile care vor fi pos­tate acolo). 

Să lăsăm acum poveș­tile: mai jos ai lista întreagă. Ordi­nea lor este pur aleatoare. 

101 filme moti­va­tio­nale care tre­buie văzute într-o viață

 1. Good Will Hunting 

 2. Tues­days with Mor­rie. Poves­tea seri­lor petre­cute de Mitch Albom, împre­ună cu pro­fe­so­rul său Mor­rie Schwartz. E genul de film care impre­sio­nează întot­dea­una. Îți reco­mand și "The 5 peo­ple you meet in hea­ven" după o altă carte scrisă tot de Mitch Albom.

 3. The curi­ous case of Ben­ja­min But­ton - Tra­i­ler

 4. Sea­bis­cuit - Tra­i­ler

 5. The Pur­suit of Happy­ness - Tra­i­ler

 6. Secon­dhand Lions - Tra­i­ler

 7. Invic­tus - Tra­i­ler

 8. The Buc­ket List - Tra­i­ler

 9. A River Runs Thro­ugh It  - Tra­i­ler

 10. Door to Door. Poves­tea vie­ții lui Bill Por­ter unul din­tre cei mai de suc­ces agenți de vân­zări. Năs­cut în San Franci­sco, cu para­li­zie cere­brală, Bill Por­ter a trăit între­ți­nut toată viața de mama sa. Nu a reu­șit să se anga­jeze vreo­dată dato­rită pro­ble­me­lor sale medi­cale. Res­tul poveș­tii în film.

 11. Mr Nobody

 12. Hotel Rwanda

 13. filme motivationaleMag­no­lia -  Tra­i­ler. Poveș­tile între­țe­sute ale mai mul­tor oameni, în cău­ta­rea feri­ci­rii, a fami­liei si a unor sen­suri. Mi-a plă­cut în mod spe­cial dezvol­ta­rea rela­ției fiu din­tre cei doi eroi prin­ci­pali. Fil­mul îl poți vedea inte­gral aici cu sub­ti­trare în română.

 14. What Dreams May Come - Tra­i­ler

 15. Mil­lion Dol­lar Baby - Tra­i­ler

 16. Any Given Sun­day - Tra­i­ler

 17. Don Juan de Marco - Tra­i­ler. Ver­siu­nea online cu sub­ti­trare o găsești aici.

 18. Mar­tian Child - Tra­i­ler

 19. Field of Dreams - Tra­i­ler

 20. Boi­ler Room - Tra­i­ler

 21. Radio - Tra­i­ler

 22. Facing the giants - Tra­i­ler

 23. The Legend of Bagger Vance - Tra­i­ler

 24. City of Angels - Tra­i­ler

 25. The World’s Fas­test Indian - Tra­i­ler

 26. La Vita e Bella ("Life is beau­ti­ful" titlul englez) - Tra­i­ler

 27. The Bucket ListBabel - Tra­i­ler

 28. Gan­dhi - Tra­i­ler

 29. The Great Deba­ters - Tra­i­ler

 30. Crash - Tra­i­ler

 31. The Sha­w­shank Redemp­tion - Tra­i­ler

 32. Fight Club - Tra­i­ler

 33. Schindler's list - Tra­i­ler

 34. The Boy in the Stri­ped Pyja­mas - Tra­i­ler

 35. The Horse Whis­pe­rer - Tra­i­ler

 36. For­rest Gump - Tra­i­ler

 37. Angel-A - Tra­i­ler

 38. The King's Spe­ech - Tra­i­ler

 39. What the Bleep Do We Know. Ver­siune inte­grală online aici.  - Tra­i­ler

 40. A walk in the clo­uds - Tra­i­ler

 41. Meet Joe Black - Tra­i­ler

 42. August Rush - Tra­i­ler

 43. Deb­bie Ford Sha­dow Effect: Illu­mi­na­ting the Hid­den Power of Your True Self.  - Tra­i­ler. Fil­mul îl poți vedea inte­gral online cu sub­ti­trare în română aici.

 44. The gre­a­test game ever pla­yed - Tra­i­ler

 45. Octo­ber Sky - Tra­i­ler

 46. Eat Pray Love - Tra­i­ler

 47. Louis Hay - You can heal your life - Tra­i­ler. Îl poți vedea inte­gral aici.

 48. Slu­m­dog Mil­li­o­naire - Tra­i­ler

 49. The Greek Tycoon - Tra­i­ler

 50. La leggenda del pia­nista sull'oceano (sau "The legend of 1900", titlul englez) - Tra­i­ler

 51. The way back - Tra­i­ler

 52. Mar Aden­tro (titlul englez "Sea Inside") - Trailer

  La leggenda del pianista sull'oceano (The legend of 1900)
  La leggenda del pia­nista sull'oceano (The legend of 1900)
 53. Color of Fre­e­dom (fil­mul mai este cunos­cut și sub numele "Goo­d­bye Bafana") - Tra­i­ler. Des­crie viața lui Nel­son Man­dela, poves­tită de către unul din­tre gar­die­nii care l-au păzit de-a lun­gul ani­lor de închisoare.

 54. Zorba the Greek - Tra­i­ler. Film deve­nit isto­ric, pro­ba­bil ai văzut scena dan­su­lui lui Zorba.

 55. The five peo­ple you meet in hea­ven - Tra­i­ler

 56. The blue but­ter­fly - Tra­i­ler

 57. The Air I Bre­a­the - Tra­i­ler

 58. Rab­bit Proof Fence - Tra­i­ler

 59. Save Pri­vate Ryan - Tra­i­ler

 60. The desert flower. The Extra­or­di­nary Jour­ney of a Desert Nomad - Tra­i­ler. Poves­tea mode­lu­lui soma­lez Waris Dirie.

 61. Spring, Sum­mer, Fall, Win­ter. And spring again - Tra­i­ler

 62. Things we lost in fire - Tra­i­ler

 63. 21 Grams - Tra­i­ler

 64. Hereafter - Tra­i­ler

 65. In The Name Of The Father - Tra­i­ler

 66. The Green Mile - Tra­i­ler

 67. Ciu­dad de Dios (titlu englez "City of God") - Tra­i­ler

 68. The Natu­ral - Tra­i­ler

 69. When a man loves a woman - Tra­i­ler

 70. The tree of life - Tra­i­ler

 71. Gran Torino - Tra­i­ler

 72. The flying Scots­man - Tra­i­ler

 73. We Bou­ght a Zoo - Trailer

  Ciudad de Dios (City of God)
  Ciu­dad de Dios (City of God)
 74. Mona Lisa Smile - Tra­i­ler

 75. Cin­de­re­lla Man - Tra­i­ler. Poves­tea boxe­ru­lui James Bra­d­dock, căzut și renăs­cut pe culmi. O des­cri­ere a fil­mu­lui găsești aici.

 76. Ordi­nary Peo­ple - Tra­i­ler

 77. Life in a day - Tra­i­ler

 78. Modi­gli­ani - Tra­i­ler

 79. The pia­nist - Tra­i­ler

 80. The Ron Clark Story - Tra­i­ler

 81. River Queen - Tra­i­ler

 82. Band of bro­thers - Tra­i­ler

 83. Pay it forward - Tra­i­ler

 84. Extre­mely loud and incre­di­bly close - Tra­i­ler

 85. Pea­ce­ful War­rior Tra­i­ler

 86. Seven Pounds - Tra­i­ler

 87. The Kid - Tra­i­ler

 88. Along came Polly - Tra­i­ler

 89. The Secret - Tra­i­ler. Îl poți vedea inte­gral online aici.

 90. Antwone Fisher - Tra­i­ler

 91. Kill the Irish­man - Tra­i­ler

 92. Employee of the Month - Tra­i­ler

 93. Dead Poets Soci­ety - Tra­i­ler. Vezi și scena "Oh Cap­tain, my cap­tain"

  Dead Poets Society
  Dead Poets Society
 94. How To Lose Friends And Ali­enate peo­ple - Tra­i­ler

 95. Train de vie ("Train of life" titlul englez) - Tra­i­ler

 96. Click - Tra­i­ler

 97. Fre­e­dom Wri­ters - Tra­i­ler

 98. Good Luck Chuck - Tra­i­ler

 99. A beau­ti­ful mind - Tra­i­ler

 100. Dee­pak Chopra- The 7 Spi­ri­tual Laws of Suc­cess. Ver­siu­nea inte­grală audio o găsești online aici.

 101. Feast of love - Tra­i­ler

Aș include într-o ast­fel listă cam toate fil­mele regi­zate de Clint Eas­twood, Roberto BenigniAle­jan­dro Gon­zá­lez Iñár­ritu sau Giu­se­ppe Tor­na­tore pre­cum și majo­ri­ta­tea fil­me­lor în care joacă Mor­gan Fre­e­man, Javier Bar­dem sau Anthony Hopkins. Poate și alții.

Îți reco­mand să par­curgi și lista de muzică moti­va­țio­nală, vezi și cita­tele cele­bre din filme, res­pec­tiv cli­pu­rile moti­va­tio­nale. Supli­men­tar, nu uita să arunci un ochi peste pagina de Face­book 101 filme moti­va­tio­nale de vazut.

Iar acum am nevoie de păre­rea ta: care sunt fil­mele tale favo­rite din­tre cele de mai sus? Care filme mi-au scă­pat și ar tre­bui incluse NEAPĂRAT aici? Lasă mai jos un comen­ta­riu cu fil­mele tala moti­va­tio­nale pre­fe­rate și hai să facem lista asta și mai com­pletă. Ce zici?

Comments

 1. moniq says

  As ada­uga "don t let me go" ☺

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Codru Iuliana says

  Reco­mand fil­mul You're Not You (2014) un film moti­va­tio­nal de exceptie

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Mihaela says

  ma bucur foarte tare ca am gasit aceasta lista si blo­gul dume­a­voas­tra :)abia astept sa le explo­rez!!!:)
  multumesc!

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 4. alexa maria says

  as ada­uga WINTER FALL, este exceptional

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 5. raluca says

  Salut! Oare cum as putea sa vad si eu fil­mul tues­days with mor­rie? Se gaseste cu alt nume p tor­rente? Sau online tra­dus daca poti sa imi dai un link. Ms

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Madalina says

  Gifted hands nu este și mie per­so­nal mi se pare super

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 5 Thumb down 0

 7. Lacrimioara Karacs says

  As ada­uga "State buoni… se potete".

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 8. ana says

  Bro­ther Bear si Spi­rit Sta­l­lion of the Cimar­ron sunt ani­ma­tii, dar pe mine m au impresionat

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

Incepe o discutie:

Îți mulțumesc pentru că ai decis să lași un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii. Am rugămintea să NU folosești cuvinte cheie în nume, oricum nu va exista nici un link. Îmi doresc să avem aici doar o conversație plăcută și personală.