101 filme motivationale care trebuie vazute intr-o viata

EXISTA FILME MOTIVAȚIONALE CARE TE ATING și îți dau noi sen­suri. Care odată ce le-ai văzut te vor influ­ența pen­tru res­tul vie­ții tale. Dure­rea lor sea­mănă cu ceva din dure­rea ta interioară.

Altele le vezi cu zâm­be­tul pe buze și te fac să înțe­legi dife­rit lucruri pe care nu le înțe­le­geai până atunci.

Îmi doream de ceva vreme sa scriu o listă cu filme moti­va­tio­nale care tre­buie văzute. Este însă difi­cil să alegi care filme sunt moti­va­țio­nale sau de dezvol­tare per­so­nală și care nu.

Orice ale­gere ar fi subiec­tivă. Eu unul am ajuns într-un punct în care nu mă mai inte­re­sează fil­mele (sau alte mate­ri­ale) care au notă moti­va­țio­nală sau de dezvol­tare per­so­nală, ci ace­lea care ne ajută să creș­tem, să ne dezvoltăm. 

Top cele mai bune filme motivationale de vazut intr-o viata

Top cele mai bune filme moti­va­tio­nale de vazut intr-o viata

 Ca urmare am îmbră­ți­șat con­cep­tul de men­ta­li­tate a creș­te­rii ("growth min­d­set") a lui Carol Dweck și mi se pare fantastic.

Am obser­vat că acele mate­ri­ale - cărți, filme, blo­guri, arti­cole, etc - care ne ajută să creș­tem pe ter­men lung sunt mai utile decât cele care ne gene­rează emo­ții ime­di­ate, care ne umflă moti­va­ția de moment.

Iar pen­tru a crește pe ter­men lung tre­buie să tre­cem și prin mate­ri­ale neplă­cute - cărți care ne fac să ne explo­răm și par­tea nega­tivă, filme dificile. 

Am văzut filme care sunt drame de la înce­put până la sfâr­șit și care m-au influ­en­țat mai mult decât altele cu happy end. Îți GARANTEZ însă că dacă vezi toate fil­mele de mai jos, viața ta se va schimba pen­tru totdeauna.

Lista fiind foarte lungă (din cău­tă­rile mele e cea mai com­plexă listă de acest gen) am pro­ce­dat astfel:

 • Am păs­trat la fie­care film numele, un link spre un tra­i­ler sau spre o des­cri­ere a lui și la câteva am adă­u­gat o scurtă des­cri­ere. Vreau ca tu să le explo­rezi, să le des­co­peri pe cele care te vor influ­ența pen­tru tot­dea­una, iar nu eu să-ți spun care să le vezi. Nu am de unde să știu ce ți se potri­vește și ce nu

 • Unele sunt filme online sub­ti­trate (am spe­ci­fi­cat la ele), în spe­cial la cele docu­men­tare. Le poți vedea direct online. 

 • Tra­i­le­rele incluse am încer­cat să fie High Defi­ni­tion, cea mai bună cali­tate. În majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor ți-am pus lin­kuri spre tra­i­lere de cea mai bună cali­tate pe care am găsit-o de pe youtube.

 • Ah, și am pre­fe­rat sa păs­trez tra­i­le­rele în limba ori­gi­nală a fil­mu­lui, am evi­tat să dau ver­siu­nea engleză. Deci dacă fil­mul e ita­lian am lăsat denu­mi­rea și tra­i­le­rul ita­lian șamd. Am spe­ci­fi­cat însă și denu­mi­rea engleză (îți va fi de folos când o să le cauți pe torente :).

Dacă ai pro­fil pe Face­book, poți găsi aceste reco­man­dări și pe pagina de Face­book 101 filme moti­va­tio­nale de vazut (dai Like la pagina (in dreapta sus, sub ima­gi­nea mai mare), apoi buto­nul Like se va schimba in Liked. Click acum pe Liked si alege si bifeaza "Get Noti­fi­ca­tions" ca sa acce­sezi toate nou­ta­tile care vor fi pos­tate acolo). 

Să lăsăm acum poveș­tile: mai jos ai lista întreagă. Ordi­nea lor este pur aleatoare. 

101 filme moti­va­tio­nale care tre­buie văzute într-o viață

 1. Good Will Hunting 

 2. Tues­days with Mor­rie. Poves­tea seri­lor petre­cute de Mitch Albom, împre­ună cu pro­fe­so­rul său Mor­rie Schwartz. E genul de film care impre­sio­nează întot­dea­una. Îți reco­mand și "The 5 peo­ple you meet in hea­ven" după o altă carte scrisă tot de Mitch Albom.

 3. The curi­ous case of Ben­ja­min But­ton - Tra­i­ler

 4. Sea­bis­cuit - Tra­i­ler

 5. The Pur­suit of Happy­ness - Tra­i­ler

 6. Secon­dhand Lions - Tra­i­ler

 7. Invic­tus - Tra­i­ler

 8. The Buc­ket List - Tra­i­ler

 9. A River Runs Thro­ugh It  - Tra­i­ler

 10. Door to Door. Poves­tea vie­ții lui Bill Por­ter unul din­tre cei mai de suc­ces agenți de vân­zări. Năs­cut în San Franci­sco, cu para­li­zie cere­brală, Bill Por­ter a trăit între­ți­nut toată viața de mama sa. Nu a reu­șit să se anga­jeze vreo­dată dato­rită pro­ble­me­lor sale medi­cale. Res­tul poveș­tii în film.

 11. Mr Nobody

 12. Hotel Rwanda

 13. filme motivationaleMag­no­lia -  Tra­i­ler. Poveș­tile între­țe­sute ale mai mul­tor oameni, în cău­ta­rea feri­ci­rii, a fami­liei si a unor sen­suri. Mi-a plă­cut în mod spe­cial dezvol­ta­rea rela­ției fiu din­tre cei doi eroi prin­ci­pali. Fil­mul îl poți vedea inte­gral aici cu sub­ti­trare în română.

 14. What Dreams May Come - Tra­i­ler

 15. Mil­lion Dol­lar Baby - Tra­i­ler

 16. Any Given Sun­day - Tra­i­ler

 17. Don Juan de Marco - Tra­i­ler. Ver­siu­nea online cu sub­ti­trare o găsești aici.

 18. Mar­tian Child - Tra­i­ler

 19. Field of Dreams - Tra­i­ler

 20. Boi­ler Room - Tra­i­ler

 21. Radio - Tra­i­ler

 22. Facing the giants - Tra­i­ler

 23. The Legend of Bagger Vance - Tra­i­ler

 24. City of Angels - Tra­i­ler

 25. The World’s Fas­test Indian - Tra­i­ler

 26. La Vita e Bella ("Life is beau­ti­ful" titlul englez) - Tra­i­ler

 27. The Bucket ListBabel - Tra­i­ler

 28. Gan­dhi - Tra­i­ler

 29. The Great Deba­ters - Tra­i­ler

 30. Crash - Tra­i­ler

 31. The Sha­w­shank Redemp­tion - Tra­i­ler

 32. Fight Club - Tra­i­ler

 33. Schindler's list - Tra­i­ler

 34. The Boy in the Stri­ped Pyja­mas - Tra­i­ler

 35. The Horse Whis­pe­rer - Tra­i­ler

 36. For­rest Gump - Tra­i­ler

 37. Angel-A - Tra­i­ler

 38. The King's Spe­ech - Tra­i­ler

 39. What the Bleep Do We Know. Ver­siune inte­grală online aici.  - Tra­i­ler

 40. A walk in the clo­uds - Tra­i­ler

 41. Meet Joe Black - Tra­i­ler

 42. August Rush - Tra­i­ler

 43. Deb­bie Ford Sha­dow Effect: Illu­mi­na­ting the Hid­den Power of Your True Self.  - Tra­i­ler. Fil­mul îl poți vedea inte­gral online cu sub­ti­trare în română aici.

 44. The gre­a­test game ever pla­yed - Tra­i­ler

 45. Octo­ber Sky - Tra­i­ler

 46. Eat Pray Love - Tra­i­ler

 47. Louis Hay - You can heal your life - Tra­i­ler. Îl poți vedea inte­gral aici.

 48. Slu­m­dog Mil­li­o­naire - Tra­i­ler

 49. The Greek Tycoon - Tra­i­ler

 50. La leggenda del pia­nista sull'oceano (sau "The legend of 1900", titlul englez) - Tra­i­ler

 51. The way back - Tra­i­ler

 52. Mar Aden­tro (titlul englez "Sea Inside") - Trailer

  La leggenda del pianista sull'oceano (The legend of 1900)
  La leggenda del pia­nista sull'oceano (The legend of 1900)
 53. Color of Fre­e­dom (fil­mul mai este cunos­cut și sub numele "Goo­d­bye Bafana") - Tra­i­ler. Des­crie viața lui Nel­son Man­dela, poves­tită de către unul din­tre gar­die­nii care l-au păzit de-a lun­gul ani­lor de închisoare.

 54. Zorba the Greek - Tra­i­ler. Film deve­nit isto­ric, pro­ba­bil ai văzut scena dan­su­lui lui Zorba.

 55. The five peo­ple you meet in hea­ven - Tra­i­ler

 56. The blue but­ter­fly - Tra­i­ler

 57. The Air I Bre­a­the - Tra­i­ler

 58. Rab­bit Proof Fence - Tra­i­ler

 59. Save Pri­vate Ryan - Tra­i­ler

 60. The desert flower. The Extra­or­di­nary Jour­ney of a Desert Nomad - Tra­i­ler. Poves­tea mode­lu­lui soma­lez Waris Dirie.

 61. Spring, Sum­mer, Fall, Win­ter. And spring again - Tra­i­ler

 62. Things we lost in fire - Tra­i­ler

 63. 21 Grams - Tra­i­ler

 64. Hereafter - Tra­i­ler

 65. In The Name Of The Father - Tra­i­ler

 66. The Green Mile - Tra­i­ler

 67. Ciu­dad de Dios (titlu englez "City of God") - Tra­i­ler

 68. The Natu­ral - Tra­i­ler

 69. When a man loves a woman - Tra­i­ler

 70. The tree of life - Tra­i­ler

 71. Gran Torino - Tra­i­ler

 72. The flying Scots­man - Tra­i­ler

 73. We Bou­ght a Zoo - Trailer

  Ciudad de Dios (City of God)
  Ciu­dad de Dios (City of God)
 74. Mona Lisa Smile - Tra­i­ler

 75. Cin­de­re­lla Man - Tra­i­ler. Poves­tea boxe­ru­lui James Bra­d­dock, căzut și renăs­cut pe culmi. O des­cri­ere a fil­mu­lui găsești aici.

 76. Ordi­nary Peo­ple - Tra­i­ler

 77. Life in a day - Tra­i­ler

 78. Modi­gli­ani - Tra­i­ler

 79. The pia­nist - Tra­i­ler

 80. The Ron Clark Story - Tra­i­ler

 81. River Queen - Tra­i­ler

 82. Band of bro­thers - Tra­i­ler

 83. Pay it forward - Tra­i­ler

 84. Extre­mely loud and incre­di­bly close - Tra­i­ler

 85. Pea­ce­ful War­rior Tra­i­ler

 86. Seven Pounds - Tra­i­ler

 87. The Kid - Tra­i­ler

 88. Along came Polly - Tra­i­ler

 89. The Secret - Tra­i­ler. Îl poți vedea inte­gral online aici.

 90. Antwone Fisher - Tra­i­ler

 91. Kill the Irish­man - Tra­i­ler

 92. Employee of the Month - Tra­i­ler

 93. Dead Poets Soci­ety - Tra­i­ler. Vezi și scena "Oh Cap­tain, my cap­tain"

  Dead Poets Society
  Dead Poets Society
 94. How To Lose Friends And Ali­enate peo­ple - Tra­i­ler

 95. Train de vie ("Train of life" titlul englez) - Tra­i­ler

 96. Click - Tra­i­ler

 97. Fre­e­dom Wri­ters - Tra­i­ler

 98. Good Luck Chuck - Tra­i­ler

 99. A beau­ti­ful mind - Tra­i­ler

 100. Dee­pak Chopra- The 7 Spi­ri­tual Laws of Suc­cess. Ver­siu­nea inte­grală audio o găsești online aici.

 101. Feast of love - Tra­i­ler

Aș include într-o ast­fel listă cam toate fil­mele regi­zate de Clint Eas­twood, Roberto BenigniAle­jan­dro Gon­zá­lez Iñár­ritu sau Giu­se­ppe Tor­na­tore pre­cum și majo­ri­ta­tea fil­me­lor în care joacă Mor­gan Fre­e­man, Javier Bar­dem sau Anthony Hopkins. Poate și alții.

Îți reco­mand să par­curgi și lista de muzică moti­va­țio­nală, vezi și cita­tele cele­bre din filme, res­pec­tiv cli­pu­rile moti­va­tio­nale. Supli­men­tar, nu uita să arunci un ochi peste pagina de Face­book 101 filme moti­va­tio­nale de vazut.

Iar acum am nevoie de păre­rea ta: care sunt fil­mele tale favo­rite din­tre cele de mai sus? Care filme mi-au scă­pat și ar tre­bui incluse NEAPĂRAT aici? Lasă mai jos un comen­ta­riu cu fil­mele tala moti­va­tio­nale pre­fe­rate și hai să facem lista asta și mai com­pletă. Ce zici?

Comments

 1. Codru Iuliana says

  Reco­mand fil­mul You're Not You (2014) un film moti­va­tio­nal de exceptie

  Imi place Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Mihaela says

  ma bucur foarte tare ca am gasit aceasta lista si blo­gul dume­a­voas­tra :)abia astept sa le explo­rez!!!:)
  multumesc!

  Imi place Thumb up 0 Thumb down 0

 3. raluca says

  Salut! Oare cum as putea sa vad si eu fil­mul tues­days with mor­rie? Se gaseste cu alt nume p tor­rente? Sau online tra­dus daca poti sa imi dai un link. Ms

  Imi place Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Madalina says

  Gifted hands nu este și mie per­so­nal mi se pare super

  Imi place Thumb up 3 Thumb down 0

 5. Lacrimioara Karacs says

  As ada­uga "State buoni… se potete".

  Imi place Thumb up 0 Thumb down 0

 6. ana says

  Bro­ther Bear si Spi­rit Sta­l­lion of the Cimar­ron sunt ani­ma­tii, dar pe mine m au impresionat

  Imi place Thumb up 0 Thumb down 0

Tu ce crezi?:

Îți mulțumesc pentru că ai decis să lași un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii, ca urmare e posibil să dureze puțin până va fi afișat. Am rugămintea să NU folosești cuvinte cheie în nume, oricum nu va exista nici un link. Îmi doresc să avem aici o conversație plăcută și personală.

Adresa de email nu va fi publicată pe site.