65 citate despre viata exceptionale care sa te indrume zilnic - Osho, Paulo Ceolho, Octavian Paler, Gandhi …

AM ADUNAT - ÎN TIMP CE MĂ DOCUMENTAM PENTRU ALTE ARTICOLE - o serie de citate des­pre viata. Nu des­pre sen­sul vie­ții, din per­spec­tivă filo­so­fică. Sau din orice altă perspectivă.

Mai degrabă citate des­pre viata, în ansam­blu. Cum văd alții viața, cum cred ei că ar putea fi tră­ită. Fără a fi nea­pă­rat niște reguli. Doar idei. Pe măsură ce anii trec, am ten­dința de a eli­mina regu­lile și a pre­fera ideile.

Citate despre viata exceptionale, care sa te indrume in fiecare zi

Citate des­pre viata excep­țio­nale. Care să-ți lumi­neze dimi­neața, zi de zi.

Așa că vă ofer mai jos o listă de citate des­pre viata care mi-au plă­cut în mod deo­se­bit și după care vreau să mă ghideze:

59 citate des­pre viata excep­tio­nale care să-ți îndrume fie­care dimi­neață - Osho, Paulo Ceo­lho, Octa­vian Paler, Gan­dhi, Rumi, Walt Disney…

 1. Sin­gura răs­pun­dere ade­vă­rată este faţă de pro­priul tău potenţial, faţă de pro­pria ta inte­li­genţă şi conş­ti­enţă, faţă de acţiu­nea con­formă cu ele. - Osho
 2. Am avut reve­la­ţia că în afară de Dum­ne­zeu nu există ade­văr. Mai multe ade­vă­ruri, zic eu, rapor­tate la Dum­ne­zeu, este egal cu niciun ade­văr. Iar dacă ade­vă­rul este unul sin­gur, fiind transcen­dent în esenţă, sediul lui nu e nici în şti­inţă, nici în filo­zo­fie, nici în artă. - Petre Țuțea
 3. Dacă ar tre­bui să-mi rezum în puţine cuvinte expe­rienţa mea, aş spune că jocul m-a dus icon-florin-rosoga-citat02mereu tot mai departe, tot mai adânc în real. Şi filo­zo­fia mea s-ar reduce la o sin­gură dogmă: Joacă-te! - Mir­cea Eli­ade ("Isa­bel şi apele diavolului")
 4. Cea mai mare glo­rie nu o dobân­deşti atunci când nu eşti dobo­rât nici­o­dată, ci atunci când te ridici după ce ai căzut. Confucius
 5. Atunci când te naşti, nu eşti un copac, ci o sămânţă. Tre­buie să cre­şti, tre­buie să ajungi la o înflo­rire, iar această înflo­rire va fi mulţu­mi­rea ta, împli­ni­rea ta. Această înflo­rire nu are nimic de-a face nici cu pute­rea, nici cu banii, nici cu poli­tica. Nu are lega­tură decât cu tine, cu evo­lu­ţia ta per­so­nală. - Osho (vezi și Citate Osho)
 6. Atunci când cul­tivi momen­tul acum, îţi amin­teşti în con­ti­nu­are lucruri din tre­cut, dar cău­ta­rea de sine s-a deta­şat de această rea­min­tire. Şi încă folo­seşti vii­to­rul, pen­tru ches­tiuni prac­tice. Pute­rea domi­nantă a minţii, care este reţeta neîm­pli­ni­rii, se risi­peşte. - Eckhart Tolle (vezi și citate Eckhart Tolle)
 7. Rata­tul e un om ca noi toţi, cu dife­renţa că el n-a con­si­mţit să repecte regula jocu­lui. De aceea îl bla­măm şi îl oco­lim, îl duş­mă­nim pen­tru că a dez­vă­luit secre­tul nos­tru, îl con­si­de­răm, pe bună drep­tate, un mize­ra­bil şi un tră­dă­tor. - Emil Cioran
 8. Sin­gura fun­cţie a minţii este de a diviza la nesfârşit. Rolul ini­mii este de a vedea ceea ce uneşte, lucru de care min­tea nu este deloc capa­bilă. Min­tea nu poate să înţe­leagă ceea ce se află din­colo de cuvinte; ea poate să înţe­leagă numai ceea ce este corect din punct de vedere ling­vis­tic, ceea ce este corect din punct de vedere logic. Ea nu este pre­o­cu­pată de exis­tenţă, de viaţă, de rea­li­tate. Min­tea este, ea însăşi, o ficţiune. Poţi trăi şi fără minte. Însă nu poţi trăi fără inimă. Şi cu cât exis­tenţa ta este mai pro­fundă, cu atât este şi inima ta mai impli­cată. - Osho
 9. Indi­fe­rent ce faci în viaţă, va fi nesem­ni­fi­ca­tiv. Dar e foarte impor­tant să o faci. - Mahatma Gandhi
 10. Viaţa este o cur­gere, este un flu­viu, este o miş­care con­ti­nuă. Dar oame­nii au impre­sia că ei înşişi repre­zintă ceva sta­tic. Numai obiec­tele sunt sta­tice, numai moar­tea este încre­me­nită; viaţa este o con­ti­nuă schim­bare. Cu cât există mai multă schim­bare, cu atât viaţa este mai abu­n­dentă. Iar o viaţă abu­n­dentă aduce cu sine extra­or­di­nare schim­bări, clipă de clipă. - Osho
 11. Viata este un joc dur și halu­ci­nant, viața înseamnă sal­turi cu para­șuta, înseamnă risc, înseamnă să cazi și să te ridici, înseamnă alpi­nism, înseamnă voință să ajungi în punc­tul cel mai înalt și să te simți nemuțu­mit. - Paulo Coe­lho (vezi aici citate Paulo Ceo­lho)
 12. Maxime si citate despre viata OshoSunt doar două feluri de oameni pe lume: cei care încearcă să-şi umple goli­ciu­nea inte­ri­oară şi acele per­soane foarte rare şi deo­se­bite care încearcă să-şi vadă această goli­ciune. - Osho
 13. Lucrul cel mai impor­tant este să nu înce­tezi să pui între­bări. Curi­o­zi­ta­tea are pro­pria rațiune de a exista. - Albert Ein­stein
 14. Cel ce măr­șă­lu­iește vesel în rând cu trupa, deja și-a câști­gat dis­pre­țul meu. I s-a dat dita­mai cre­ie­rul din gre­șe­ală, din moment ce măduva spi­nă­rii i-ar fi fost de ajuns. - Albert Ein­stein
 15. Sunt expe­rienţe cărora nu le mai poţi supra­vi­eţui. După ele, simţi cum orice ai face nu mai poate avea nici o sem­ni­fi­ca­ţie. Căci după ce ai atins limi­tele vieţii, dupa ce ai trăit cu exas­pe­rare tot ceea ce oferă acele mar­gini peri­cu­loase, ges­tul zil­nic şi aspi­ra­ţia obi­ş­nu­ită îşi pierd orice far­mec şi orice sedu­cţie. - Emil Cio­ran
 16. Mai bine o dra­goste pier­dută, decât una nea­vută. - Mir­cea Eli­ade (vezi și Citate Mir­cea Eli­ade)
 17. Dacă te joci de-ajuns de mult cu un obiect, pre­o­cu­pat fiind să nu-l strici, cu sigu­ranță îl vei strica. - Legile lui Murphy
 18. icon-florin-rosoga-citat02Omul fru­mos tinde spre desă­vârşire. Dacă nu poate vorbi împo­triva urâ­tu­lui, tace, dar în tăce­rea lui e un refuz hris­tic a tot ceea ce înseamnă urât. - Dan Puric
 19. Une­ori ai succes…iar alte­ori înveți. - Robert Kiyo­saki (vezi și cita­tele des­pre suc­ces)
 20. Pri­mul lucru este acela de a te accepta în mod pro­fund pe tine însuţi. Fie­care se simte infe­rior într-un fel sau altul. Moti­vul este neac­cep­ta­rea fap­tu­lui că fie­care este unic. Nu se pune pro­blema supe­ri­o­ri­tă­ţii sau a infe­ri­o­ri­tă­ţii. Fie­care face parte dintr-o cate­go­rie care îi este pro­prie şi din acest lucru nu rezultă nicio com­pa­ra­ţie. Şi nu pot să-mi închi­pui o fiinţă care să aibă totul în această lume. Unii nu au ezi­tat să încerce, dar au eşuat lamen­ta­bil. Fii doar tu însuţi şi va fi sufi­cient. - Osho
 21. Cel care stă la umbră astăzi, o face pen­tru că a plan­tat un copac cu mult timp în urmă. - War­ren Buffett
 22. Orbit de vocea dorinţei, Nu eşti conş­ti­ent că Prea­iu­bi­tul, Tră­ieşte în adân­cul ini­mii tale. Opreşte gălă­gia, Şi vei auzi vocea Lui , În tăcere. - Rumi
 23. Dimen­siu­nea suc­ce­su­lui tău este măsu­rata de pute­rea dorin­ței tale, de mări­mea visu­lui tău și de cum ges­tio­nezi dez­a­mă­gi­rile pe dru­mul către suc­ces. - Robert Kiyo­saki
 24. Uitându-mă în isto­rie, des­co­păr că, pe măsură ce eşti mai lău­dat când tră­ieşti, cu atât eşti mai uitat după moarte. - Neagu Dju­vara
 25. Nu aranjându-ţi alt­fel cir­cum­stanţele vieţii îţi vei găsi lini­ş­tea, ci dându-ţi seama cine eşti la cel mai pro­fund nivel. - Eckhart Tolle
 26. Dacă nu vă puteţi simţi împă­cat atunci când sun­teţi sin­gur, veţi căuta o rela­ţie pen­tru a vă aco­peri sen­ti­men­tul de discon­fort. Puteţi fi sigur că această formă de discon­fort va apă­rea într-o formă sau alta în rela­ţie şi că vă veţi con­si­dera pro­ba­bil par­te­ne­rul răs­pun­ză­tor pen­tru acest lucru. - Eckhart Tolle
 27. Nu cedezi un petic de pământ fără să tragi un foc de armă. - Neagu Djuvara
 28. Exper­tul este o per­soană care a făcut toate gre­șe­lile posi­bile într-un dome­niu foarte res­trâns de acti­vi­tate. - Legile lui Mur­phy
  Petre Tutea citate despre viata
  Petre Tutea citate des­pre viata
 29. A venit odată un franţuz la noi, cu nişte maşini, iar una nu fun­cţiona toc­mai cum tre­buie. Dar româ­nul zice: merge şi aşa! Tre­buie să scă­păm de acest “mege şi aşa”; că “merge şi aşa” înseamnă că merge ori­cum. Nu ori­cum, nu ori­unde, nu ori­când şi nu orice. - Petre Țuțea (vezi și Petre Țuțea Citate)

 30. Sin­gu­rii oameni care per­cep între­gul tablou sunt cei care ies afară din cadru. - Sal­man Rushdie 
 31. Un pont bun pen­tru golf, încearcă să lovești ușor și bine și prefă-te că nu con­tează. Apropo, e vala­bil și în viață. - Donald Trump (vezi și citate Donald Trump)
 32. Sunt suc­cese care te înjo­sesc și înfrân­geri care te îna­lță. - Nico­lae Iorga 
 33. Omul fru­mos în ziua de azi e cel ce urcă invers pe scară, înfrun­tând nu numai turma care cobo­ară, dar şi insul­tele ei! -  Dan Puric (Vezi și arti­co­lul cu citate Dan Puric)
 34. Fii devo­tat lucru­ri­lor mărunte, căci în ele stă pute­rea ta. - Maica Tereza
 35. Soci­e­ta­tea a aran­jat lucru­rile ast­fel încât să nu îţi pui nici­o­dată pro­blema pro­pri­u­lui tău potenţial. Şi toată nefe­ri­ci­rea pro­vine din fap­tul că nu eşti tu însuţi. Fii doar tu însuţi şi toată nefe­ri­ci­rea şi toată com­pe­ti­ţia cu cei­la­lţi dis­par; nu îţi mai pasă că alţii au mai mult, că nu eşti tu cel care are mai mult. Dacă vrei ca iarba să fie mai verde, nu are rost să pri­veşti în cur­tea veci­nu­lui. Este atât de sim­plu ca iarba să fie mai verde! Omul tre­buie să fie înră­dă­ci­nat în pro­pria sa ener­gie potenţi­ală, indi­fe­rent care este aceasta. Lumea va fi atât de mulţu­mită ast­fel, încât acest fapt vi se va părea pur şi sim­plu incre­di­bil. - Osho
 36. Semeni o faptă, culegi un obi­cei; semeni un obi­cei, culegi un carac­ter; semeni un carac­ter, culegi un des­tin. - Dalai Lama
 37. Feri­ci­rea nu e ceva gata făcut, ea vine din fap­tele tale. - Dalai Lama
 38. Ceea ce vrem să facem, s-o facem atunci când vrem; pen­tru că acest “vrem” se schimbă şi are scă­deri şi amâ­nări. - Wil­liam Shakespeare
 39. Înfrânge-ţi dure­rea, fii vesel de se poate, căci tot la zi ajunge şi cea mai lungă noapte. - Wil­liam Shakespeare
 40. icon-florin-rosoga-citat02Toate neca­zu­rile pe care le-am avut, toate supă­ră­rile şi obs­ta­co­lele m-au întă­rit… Poate nu-ţi dai seama atunci când ţi se intam­plă, dar să ţi se întoarcă spa­tele poate fi cel mai bun lucru pen­tru tine. - Walt Disney
 41. Cu vorbe nu plă­teşti dato­ri­ile. - Wil­liam Shakespeare
 42. Pri­e­te­nii sunt ca pepe­nii: încerci o sută şi alegi doi, trei. - Con­fu­cius, citate des­pre prietenie
 43. Nu judeca o carte după coperta sa. - Pro­verb
 44. Ade­vă­rata “măsură” a vieţii unui om nu se poate obţine decât prin “lipsa de măsură”, dorind “fără măsură”, îndrăz­nind “fără măsură”, iubind “fără măsură”. - Octa­vian Paler (vezi și citate Octa­vian Paler)
 45. Pri­e­ten ade­vă­rat este acela care te sfă­tu­iește de bine, iar nu acela care îți laudă nebu­ni­ile. - Anton Pann
 46. Dacă A repre­zintă suc­ce­sul în viață, atunci A este egal cu x plus y plus z. Munca repre­zintă x; y înseamnă joaca; iar z – să ști să taci nai­bii din gură. - Albert Ein­stein (vezi și Cita­tele Albert Ein­stein)
 47. Tră­ieşte o viaţă ono­ra­bilă. Atunci când îmbă­trâ­neşti şi te gân­deşti în urmă, vei putea să te bucuri a două oară de ea. - Dalai Lama
 48. Ajungi la un nivel cand nu mai lucrezi pen­tru bani. - Walt Dis­ney
 49. Fii tu însăţi schim­ba­rea pe care vrei să o vezi în lume. - Mahatma Gan­dhi
 50. Sar­cina ta nu este să cauţi iubi­rea, ci doar să cauţi şi să găseşti toate bari­e­rele din­lă­un­trul tău pe care ţi le-ai con­struit sin­gur pen­tru a te feri de ea. - Rumi
 51. Noi sun­tem ca un cân­tec, nu cre­deți? Un cân­tec nu se poate cânta nici­o­dată de la sfârşit spre înce­put. Tre­buie să-l cânţi tot­dea­una îndreptându-te spre sfârşit. - Octa­vian Paler
 52. mahatma-gandhiFeri­ci­rea este armo­nia din­tre ceea ce gân­dești, ceea ce spui și ceea ce faci. - Gan­dhi
 53. Copi­lă­ria e cadoul pe care ni-l dă viaţă. - Hora­ţiu Mălăele
 54. Iubirea-i pur şi sim­plu nebu­nie. Îndră­gos­ti­ţii merită închi­soa­rea ba chiar şi biciul. Moti­vul pen­tru care îndră­gos­ti­ţii nu sunt, totuşi pedep­siţi şi tra­taţi ast­fel, şi că acest fel de nebu­nie se dove­deşte a fi atât de răs­pân­dit este că biciu­i­to­rii sunt, la rân­dul lor, îndră­gos­tiţi. - Wil­liam Shakespeare
 55. Nu am mun­cit inu­til şi nu m-am băgat în lucruri care nu mi-au făcut plă­cere. Până la urmă, mi-am făcut un drag din a merge la munca pe care o fac. - Hora­ţiu Mălăele
 56. Întot­dea­una m-a uimit să cunosc oameni pen­tru care cărţile pur şi sim­plu nu con­tează şi oameni care dis­preţu­iesc actul lec­tu­rii, dară­mite pe cel al cre­a­ţiei. Poate e întot­dea­una uimi­tor să afli că dra­gos­tea ta nu e la fel de atrac­tivă pen­tru alţii, cum e pen­tru tine. - Sal­man Rushdie
 57. Abţine-te să doje­neşti pe cineva, ori­cine ar fi. Dacă oame­nii s-ar putea schimba, s-ar schimba. Dar nu pot. Iar tu şi mai puţin ca ei. - Emil Cio­ran (vezi și selec­ția de citate Emil Cio­ran)
 58. Cred că acesta este sco­pul suprem: să tră­iești o viață a pasiu­nii și auten­ti­ci­tă­ții. Iar orice e mai puțin decât asta, e mai puțin. De ce ai accepta mai puțin? - Alex All­man
 59. Fii rea­list, dorește-ți mereu impo­si­bi­lul. - Paulo Coe­lho
 60. Poate aler­găm, mer­gem, ne împie­di­căm sau zbu­răm. Dar să nu uităm nici­o­dată sco­pul călă­to­riei sau să pier­dem vreo șansă de a vedea un cur­cu­beu. - Glo­ria Gaither
 61. icon-florin-rosoga-citat02Când va fi să mori nu te uita la întu­ne­ri­cul dina­inte, ci la lumina ce laşi în urmă. Şi te vei stinge cu zâm­be­tul pe buze. - Nico­lae Iorga
 62. Aproape întot­dea­una, cele mai cuprin­ză­toare cuvinte ale ori­că­rui om sunt cuvin­tele lui de pe urmă, întru­cât le spune cu cea mai adâncă dare de seamă. - Arse­nie Boca
 63. Oame­nii dau întot­dea­una vina pe cir­cum­stanțe pen­tru a jus­ti­fica cine sunt ei. Eu unul nu cred în cir­cum­stanțe. Oame­nii care răz­bat în această lume sunt cei care se ridică și cauta cir­cum­stan­țele pe care și le doresc, iar dacă nu le găsesc, le cre­ează. – George Ber­nard Shaw
 64. Nu uita nici­o­dată că pie­lea se încreţeşte, părul încă­ru­nţeşte, iar zilele se trans­formă în ani… dar ce e mai impor­tant se con­servă; forţa şi deter­mi­na­rea ta nu au vâr­stă. Spi­ri­tul tău este cel care înde­păr­tează pân­zele de păi­an­jen. Din­colo de orice punct de sosire e unul de ple­care. Din­colo de orice reu­şită e o altă încer­care. Cât timp tră­ieşti, simte-te viu. Dacă ţi-e dor de ce făceai îna­inte, fă-o din nou. Nu te pierde prin­tre foto­gra­fii îngăl­be­nite de timp… mergi mai departe atunci când toţi se aşteaptă să renu­nţi. Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în tine. Fă ast­fel ca în loc de milă să impui res­pect. Când nu mai poti să alergi, ia-o la trap. Când nu poţi nici asta, ia-o la pas. Când nu poţi să mergi, ia bas­to­nul. Însă nu te opri nici­o­dată. - Maica Teresa
 65. Vii­to­rul mă inte­re­sează foarte mult. Este locul unde am de gând să-mi petrec urmă­to­rii ani de viață . - Woody Allen

Este o listă mai lungă, ce mi-am dorit să ofere per­sec­tive cât mai dife­rite asu­pra ace­lo­rași lucruri. Care sunt cita­tele care vă plac vouă? Lasă mai jos un comen­ta­riu cu ce alte citate des­pre viata ți-au plă­cut în mod special.

Comments

 1. carmen says

  Foarte inte­re­sant arti­co­lul si foarte edu­ca­tiv. Pot spune cu cea mai mare incre­dere ca citi­rea aces­tuia m-a aju­tat in viata mea de zi cu zi. Tot ce tine de acest dome­niul este foarte inte­re­sant si folositor.

  Imi place Thumb up 3 Thumb down 0

 2. Traian says

  Toti cei care ince­teaza sa invete raman batrani,fie ca au 20 de ani fie ca au 80 de ani,
  Toti cei care con­ti­nua sa invete raman tineri. Henry Ford

  Imi place Thumb up 5 Thumb down 0

 3. Anka says

  Mi-a pla­cut cita­tul acesta: " Infrange-ti dure­rea, fii vesel de se poate, caci tot la zi ajunge si cea mai lunga noapte!"
  . Wil­liam Shakespeare

  Apre­ci­eri: Thumb up 21 Thumb down 1

 4. veronikadragos says

  Un om poate fi o par­ti­cula din uni­vers, un gand poate fi esenta uni­ver­su­lui iar o fapta buna poate fi intreg universul!

  Apre­ci­eri: Thumb up 14 Thumb down 0

 5. Tomita G says

  '' Decat sa regret ce nu am facut ,mai bine regret ce am facut '' -Tomita G

  Apre­ci­eri: Thumb up 15 Thumb down 1

 6. Sabina says

  …Insa nu te opri nici­o­data. Maica Teresa

  Apre­ci­eri: Thumb up 13 Thumb down 1

 7. says

  Pri­e­ten ade­va­rat este acela care te sfa­tu­ieste de bine ,iar nu acela care iti lauda nebu­ni­i­lle. Anton Pann

  Apre­ci­eri: Thumb up 18 Thumb down 1

Tu ce crezi?:

Îți mulțumesc pentru că ai decis să lași un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii, ca urmare e posibil să dureze puțin până va fi afișat. Am rugămintea să NU folosești cuvinte cheie în nume, oricum nu va exista nici un link. Îmi doresc să avem aici o conversație plăcută și personală.

Adresa de email nu va fi publicată pe site.