65 citate despre viata exceptionale care sa te indrume zilnic - Osho, Paulo Ceolho, Octavian Paler, Gandhi …

AM ADUNAT - ÎN TIMP CE MĂ DOCUMENTAM PENTRU ALTE ARTICOLE - o serie de citate des­pre viata. Nu des­pre sen­sul vie­ții, din per­spec­tivă filo­so­fică. Sau din orice altă perspectivă.

Mai degrabă citate des­pre viata, în ansam­blu. Cum văd alții viața, cum cred ei că ar putea fi tră­ită. Fără a fi nea­pă­rat niște reguli. Doar idei. Pe măsură ce anii trec, am ten­dința de a eli­mina regu­lile și a pre­fera ideile.

Citate despre viata exceptionale, care sa te indrume in fiecare zi

Citate des­pre viata excep­țio­nale. Care să-ți lumi­neze dimi­neața, zi de zi.

Așa că vă ofer mai jos o listă de citate des­pre viata care mi-au plă­cut în mod deo­se­bit și după care vreau să mă ghideze:

59 citate des­pre viata excep­tio­nale care să-ți îndrume fie­care dimi­neață - Osho, Paulo Ceo­lho, Octa­vian Paler, Gan­dhi, Rumi, Walt Disney…

 1. Sin­gura răs­pun­dere ade­vă­rată este faţă de pro­priul tău potenţial, faţă de pro­pria ta inte­li­genţă şi conş­ti­enţă, faţă de acţiu­nea con­formă cu ele. - Osho
 2. Am avut reve­la­ţia că în afară de Dum­ne­zeu nu există ade­văr. Mai multe ade­vă­ruri, zic eu, rapor­tate la Dum­ne­zeu, este egal cu niciun ade­văr. Iar dacă ade­vă­rul este unul sin­gur, fiind transcen­dent în esenţă, sediul lui nu e nici în şti­inţă, nici în filo­zo­fie, nici în artă. - Petre Țuțea
 3. Dacă ar tre­bui să-mi rezum în puţine cuvinte expe­rienţa mea, aş spune că jocul m-a dus icon-florin-rosoga-citat02mereu tot mai departe, tot mai adânc în real. Şi filo­zo­fia mea s-ar reduce la o sin­gură dogmă: Joacă-te! - Mir­cea Eli­ade ("Isa­bel şi apele diavolului")
 4. Cea mai mare glo­rie nu o dobân­deşti atunci când nu eşti dobo­rât nici­o­dată, ci atunci când te ridici după ce ai căzut. Confucius
 5. Atunci când te naşti, nu eşti un copac, ci o sămânţă. Tre­buie să cre­şti, tre­buie să ajungi la o înflo­rire, iar această înflo­rire va fi mulţu­mi­rea ta, împli­ni­rea ta. Această înflo­rire nu are nimic de-a face nici cu pute­rea, nici cu banii, nici cu poli­tica. Nu are lega­tură decât cu tine, cu evo­lu­ţia ta per­so­nală. - Osho (vezi și Citate Osho)
 6. Atunci când cul­tivi momen­tul acum, îţi amin­teşti în con­ti­nu­are lucruri din tre­cut, dar cău­ta­rea de sine s-a deta­şat de această rea­min­tire. Şi încă folo­seşti vii­to­rul, pen­tru ches­tiuni prac­tice. Pute­rea domi­nantă a minţii, care este reţeta neîm­pli­ni­rii, se risi­peşte. - Eckhart Tolle (vezi și citate Eckhart Tolle)
 7. Rata­tul e un om ca noi toţi, cu dife­renţa că el n-a con­si­mţit să repecte regula jocu­lui. De aceea îl bla­măm şi îl oco­lim, îl duş­mă­nim pen­tru că a dez­vă­luit secre­tul nos­tru, îl con­si­de­răm, pe bună drep­tate, un mize­ra­bil şi un tră­dă­tor. - Emil Cioran
 8. Sin­gura fun­cţie a minţii este de a diviza la nesfârşit. Rolul ini­mii este de a vedea ceea ce uneşte, lucru de care min­tea nu este deloc capa­bilă. Min­tea nu poate să înţe­leagă ceea ce se află din­colo de cuvinte; ea poate să înţe­leagă numai ceea ce este corect din punct de vedere ling­vis­tic, ceea ce este corect din punct de vedere logic. Ea nu este pre­o­cu­pată de exis­tenţă, de viaţă, de rea­li­tate. Min­tea este, ea însăşi, o ficţiune. Poţi trăi şi fără minte. Însă nu poţi trăi fără inimă. Şi cu cât exis­tenţa ta este mai pro­fundă, cu atât este şi inima ta mai impli­cată. - Osho
 9. Indi­fe­rent ce faci în viaţă, va fi nesem­ni­fi­ca­tiv. Dar e foarte impor­tant să o faci. - Mahatma Gandhi
 10. Viaţa este o cur­gere, este un flu­viu, este o miş­care con­ti­nuă. Dar oame­nii au impre­sia că ei înşişi repre­zintă ceva sta­tic. Numai obiec­tele sunt sta­tice, numai moar­tea este încre­me­nită; viaţa este o con­ti­nuă schim­bare. Cu cât există mai multă schim­bare, cu atât viaţa este mai abu­n­dentă. Iar o viaţă abu­n­dentă aduce cu sine extra­or­di­nare schim­bări, clipă de clipă. - Osho
 11. Viata este un joc dur și halu­ci­nant, viața înseamnă sal­turi cu para­șuta, înseamnă risc, înseamnă să cazi și să te ridici, înseamnă alpi­nism, înseamnă voință să ajungi în punc­tul cel mai înalt și să te simți nemuțu­mit. - Paulo Coe­lho (vezi aici citate Paulo Ceo­lho)
 12. Maxime si citate despre viata OshoSunt doar două feluri de oameni pe lume: cei care încearcă să-şi umple goli­ciu­nea inte­ri­oară şi acele per­soane foarte rare şi deo­se­bite care încearcă să-şi vadă această goli­ciune. - Osho
 13. Lucrul cel mai impor­tant este să nu înce­tezi să pui între­bări. Curi­o­zi­ta­tea are pro­pria rațiune de a exista. - Albert Ein­stein
 14. Cel ce măr­șă­lu­iește vesel în rând cu trupa, deja și-a câști­gat dis­pre­țul meu. I s-a dat dita­mai cre­ie­rul din gre­șe­ală, din moment ce măduva spi­nă­rii i-ar fi fost de ajuns. - Albert Ein­stein
 15. Sunt expe­rienţe cărora nu le mai poţi supra­vi­eţui. După ele, simţi cum orice ai face nu mai poate avea nici o sem­ni­fi­ca­ţie. Căci după ce ai atins limi­tele vieţii, dupa ce ai trăit cu exas­pe­rare tot ceea ce oferă acele mar­gini peri­cu­loase, ges­tul zil­nic şi aspi­ra­ţia obi­ş­nu­ită îşi pierd orice far­mec şi orice sedu­cţie. - Emil Cio­ran
 16. Mai bine o dra­goste pier­dută, decât una nea­vută. - Mir­cea Eli­ade (vezi și Citate Mir­cea Eli­ade)
 17. Dacă te joci de-ajuns de mult cu un obiect, pre­o­cu­pat fiind să nu-l strici, cu sigu­ranță îl vei strica. - Legile lui Murphy
 18. icon-florin-rosoga-citat02Omul fru­mos tinde spre desă­vârşire. Dacă nu poate vorbi împo­triva urâ­tu­lui, tace, dar în tăce­rea lui e un refuz hris­tic a tot ceea ce înseamnă urât. - Dan Puric
 19. Une­ori ai succes…iar alte­ori înveți. - Robert Kiyo­saki (vezi și cita­tele des­pre suc­ces)
 20. Pri­mul lucru este acela de a te accepta în mod pro­fund pe tine însuţi. Fie­care se simte infe­rior într-un fel sau altul. Moti­vul este neac­cep­ta­rea fap­tu­lui că fie­care este unic. Nu se pune pro­blema supe­ri­o­ri­tă­ţii sau a infe­ri­o­ri­tă­ţii. Fie­care face parte dintr-o cate­go­rie care îi este pro­prie şi din acest lucru nu rezultă nicio com­pa­ra­ţie. Şi nu pot să-mi închi­pui o fiinţă care să aibă totul în această lume. Unii nu au ezi­tat să încerce, dar au eşuat lamen­ta­bil. Fii doar tu însuţi şi va fi sufi­cient. - Osho
 21. Cel care stă la umbră astăzi, o face pen­tru că a plan­tat un copac cu mult timp în urmă. - War­ren Buffett
 22. Orbit de vocea dorinţei, Nu eşti conş­ti­ent că Prea­iu­bi­tul, Tră­ieşte în adân­cul ini­mii tale. Opreşte gălă­gia, Şi vei auzi vocea Lui , În tăcere. - Rumi
 23. Dimen­siu­nea suc­ce­su­lui tău este măsu­rata de pute­rea dorin­ței tale, de mări­mea visu­lui tău și de cum ges­tio­nezi dez­a­mă­gi­rile pe dru­mul către suc­ces. - Robert Kiyo­saki
 24. Uitându-mă în isto­rie, des­co­păr că, pe măsură ce eşti mai lău­dat când tră­ieşti, cu atât eşti mai uitat după moarte. - Neagu Dju­vara
 25. Nu aranjându-ţi alt­fel cir­cum­stanţele vieţii îţi vei găsi lini­ş­tea, ci dându-ţi seama cine eşti la cel mai pro­fund nivel. - Eckhart Tolle
 26. Dacă nu vă puteţi simţi împă­cat atunci când sun­teţi sin­gur, veţi căuta o rela­ţie pen­tru a vă aco­peri sen­ti­men­tul de discon­fort. Puteţi fi sigur că această formă de discon­fort va apă­rea într-o formă sau alta în rela­ţie şi că vă veţi con­si­dera pro­ba­bil par­te­ne­rul răs­pun­ză­tor pen­tru acest lucru. - Eckhart Tolle
 27. Nu cedezi un petic de pământ fără să tragi un foc de armă. - Neagu Djuvara
 28. Exper­tul este o per­soană care a făcut toate gre­șe­lile posi­bile într-un dome­niu foarte res­trâns de acti­vi­tate. - Legile lui Mur­phy
  Petre Tutea citate despre viata
  Petre Tutea citate des­pre viata
 29. A venit odată un franţuz la noi, cu nişte maşini, iar una nu fun­cţiona toc­mai cum tre­buie. Dar româ­nul zice: merge şi aşa! Tre­buie să scă­păm de acest “mege şi aşa”; că “merge şi aşa” înseamnă că merge ori­cum. Nu ori­cum, nu ori­unde, nu ori­când şi nu orice. - Petre Țuțea (vezi și Petre Țuțea Citate)

 30. Sin­gu­rii oameni care per­cep între­gul tablou sunt cei care ies afară din cadru. - Sal­man Rushdie 
 31. Un pont bun pen­tru golf, încearcă să lovești ușor și bine și prefă-te că nu con­tează. Apropo, e vala­bil și în viață. - Donald Trump (vezi și citate Donald Trump)
 32. Sunt suc­cese care te înjo­sesc și înfrân­geri care te îna­lță. - Nico­lae Iorga 
 33. Omul fru­mos în ziua de azi e cel ce urcă invers pe scară, înfrun­tând nu numai turma care cobo­ară, dar şi insul­tele ei! -  Dan Puric (Vezi și arti­co­lul cu citate Dan Puric)
 34. Fii devo­tat lucru­ri­lor mărunte, căci în ele stă pute­rea ta. - Maica Tereza
 35. Soci­e­ta­tea a aran­jat lucru­rile ast­fel încât să nu îţi pui nici­o­dată pro­blema pro­pri­u­lui tău potenţial. Şi toată nefe­ri­ci­rea pro­vine din fap­tul că nu eşti tu însuţi. Fii doar tu însuţi şi toată nefe­ri­ci­rea şi toată com­pe­ti­ţia cu cei­la­lţi dis­par; nu îţi mai pasă că alţii au mai mult, că nu eşti tu cel care are mai mult. Dacă vrei ca iarba să fie mai verde, nu are rost să pri­veşti în cur­tea veci­nu­lui. Este atât de sim­plu ca iarba să fie mai verde! Omul tre­buie să fie înră­dă­ci­nat în pro­pria sa ener­gie potenţi­ală, indi­fe­rent care este aceasta. Lumea va fi atât de mulţu­mită ast­fel, încât acest fapt vi se va părea pur şi sim­plu incre­di­bil. - Osho
 36. Semeni o faptă, culegi un obi­cei; semeni un obi­cei, culegi un carac­ter; semeni un carac­ter, culegi un des­tin. - Dalai Lama
 37. Feri­ci­rea nu e ceva gata făcut, ea vine din fap­tele tale. - Dalai Lama
 38. Ceea ce vrem să facem, s-o facem atunci când vrem; pen­tru că acest “vrem” se schimbă şi are scă­deri şi amâ­nări. - Wil­liam Shakespeare
 39. Înfrânge-ţi dure­rea, fii vesel de se poate, căci tot la zi ajunge şi cea mai lungă noapte. - Wil­liam Shakespeare
 40. icon-florin-rosoga-citat02Toate neca­zu­rile pe care le-am avut, toate supă­ră­rile şi obs­ta­co­lele m-au întă­rit… Poate nu-ţi dai seama atunci când ţi se intam­plă, dar să ţi se întoarcă spa­tele poate fi cel mai bun lucru pen­tru tine. - Walt Disney
 41. Cu vorbe nu plă­teşti dato­ri­ile. - Wil­liam Shakespeare
 42. Pri­e­te­nii sunt ca pepe­nii: încerci o sută şi alegi doi, trei. - Con­fu­cius, citate des­pre prietenie
 43. Nu judeca o carte după coperta sa. - Pro­verb
 44. Ade­vă­rata “măsură” a vieţii unui om nu se poate obţine decât prin “lipsa de măsură”, dorind “fără măsură”, îndrăz­nind “fără măsură”, iubind “fără măsură”. - Octa­vian Paler (vezi și citate Octa­vian Paler)
 45. Pri­e­ten ade­vă­rat este acela care te sfă­tu­iește de bine, iar nu acela care îți laudă nebu­ni­ile. - Anton Pann
 46. Dacă A repre­zintă suc­ce­sul în viață, atunci A este egal cu x plus y plus z. Munca repre­zintă x; y înseamnă joaca; iar z – să ști să taci nai­bii din gură. - Albert Ein­stein (vezi și Cita­tele Albert Ein­stein)
 47. Tră­ieşte o viaţă ono­ra­bilă. Atunci când îmbă­trâ­neşti şi te gân­deşti în urmă, vei putea să te bucuri a două oară de ea. - Dalai Lama
 48. Ajungi la un nivel cand nu mai lucrezi pen­tru bani. - Walt Dis­ney
 49. Fii tu însăţi schim­ba­rea pe care vrei să o vezi în lume. - Mahatma Gan­dhi
 50. Sar­cina ta nu este să cauţi iubi­rea, ci doar să cauţi şi să găseşti toate bari­e­rele din­lă­un­trul tău pe care ţi le-ai con­struit sin­gur pen­tru a te feri de ea. - Rumi
 51. Noi sun­tem ca un cân­tec, nu cre­deți? Un cân­tec nu se poate cânta nici­o­dată de la sfârşit spre înce­put. Tre­buie să-l cânţi tot­dea­una îndreptându-te spre sfârşit. - Octa­vian Paler
 52. mahatma-gandhiFeri­ci­rea este armo­nia din­tre ceea ce gân­dești, ceea ce spui și ceea ce faci. - Gan­dhi
 53. Copi­lă­ria e cadoul pe care ni-l dă viaţă. - Hora­ţiu Mălăele
 54. Iubirea-i pur şi sim­plu nebu­nie. Îndră­gos­ti­ţii merită închi­soa­rea ba chiar şi biciul. Moti­vul pen­tru care îndră­gos­ti­ţii nu sunt, totuşi pedep­siţi şi tra­taţi ast­fel, şi că acest fel de nebu­nie se dove­deşte a fi atât de răs­pân­dit este că biciu­i­to­rii sunt, la rân­dul lor, îndră­gos­tiţi. - Wil­liam Shakespeare
 55. Nu am mun­cit inu­til şi nu m-am băgat în lucruri care nu mi-au făcut plă­cere. Până la urmă, mi-am făcut un drag din a merge la munca pe care o fac. - Hora­ţiu Mălăele
 56. Întot­dea­una m-a uimit să cunosc oameni pen­tru care cărţile pur şi sim­plu nu con­tează şi oameni care dis­preţu­iesc actul lec­tu­rii, dară­mite pe cel al cre­a­ţiei. Poate e întot­dea­una uimi­tor să afli că dra­gos­tea ta nu e la fel de atrac­tivă pen­tru alţii, cum e pen­tru tine. - Sal­man Rushdie
 57. Abţine-te să doje­neşti pe cineva, ori­cine ar fi. Dacă oame­nii s-ar putea schimba, s-ar schimba. Dar nu pot. Iar tu şi mai puţin ca ei. - Emil Cio­ran (vezi și selec­ția de citate Emil Cio­ran)
 58. Cred că acesta este sco­pul suprem: să tră­iești o viață a pasiu­nii și auten­ti­ci­tă­ții. Iar orice e mai puțin decât asta, e mai puțin. De ce ai accepta mai puțin? - Alex All­man
 59. Fii rea­list, dorește-ți mereu impo­si­bi­lul. - Paulo Coe­lho
 60. Poate aler­găm, mer­gem, ne împie­di­căm sau zbu­răm. Dar să nu uităm nici­o­dată sco­pul călă­to­riei sau să pier­dem vreo șansă de a vedea un cur­cu­beu. - Glo­ria Gaither
 61. icon-florin-rosoga-citat02Când va fi să mori nu te uita la întu­ne­ri­cul dina­inte, ci la lumina ce laşi în urmă. Şi te vei stinge cu zâm­be­tul pe buze. - Nico­lae Iorga
 62. Aproape întot­dea­una, cele mai cuprin­ză­toare cuvinte ale ori­că­rui om sunt cuvin­tele lui de pe urmă, întru­cât le spune cu cea mai adâncă dare de seamă. - Arse­nie Boca
 63. Oame­nii dau întot­dea­una vina pe cir­cum­stanțe pen­tru a jus­ti­fica cine sunt ei. Eu unul nu cred în cir­cum­stanțe. Oame­nii care răz­bat în această lume sunt cei care se ridică și cauta cir­cum­stan­țele pe care și le doresc, iar dacă nu le găsesc, le cre­ează. – George Ber­nard Shaw
 64. Nu uita nici­o­dată că pie­lea se încreţeşte, părul încă­ru­nţeşte, iar zilele se trans­formă în ani… dar ce e mai impor­tant se con­servă; forţa şi deter­mi­na­rea ta nu au vâr­stă. Spi­ri­tul tău este cel care înde­păr­tează pân­zele de păi­an­jen. Din­colo de orice punct de sosire e unul de ple­care. Din­colo de orice reu­şită e o altă încer­care. Cât timp tră­ieşti, simte-te viu. Dacă ţi-e dor de ce făceai îna­inte, fă-o din nou. Nu te pierde prin­tre foto­gra­fii îngăl­be­nite de timp… mergi mai departe atunci când toţi se aşteaptă să renu­nţi. Nu lăsa să se tocească tăria pe care o ai în tine. Fă ast­fel ca în loc de milă să impui res­pect. Când nu mai poti să alergi, ia-o la trap. Când nu poţi nici asta, ia-o la pas. Când nu poţi să mergi, ia bas­to­nul. Însă nu te opri nici­o­dată. - Maica Teresa
 65. Vii­to­rul mă inte­re­sează foarte mult. Este locul unde am de gând să-mi petrec urmă­to­rii ani de viață . - Woody Allen

Este o listă mai lungă, ce mi-am dorit să ofere per­sec­tive cât mai dife­rite asu­pra ace­lo­rași lucruri. Care sunt cita­tele care vă plac vouă? Lasă mai jos un comen­ta­riu cu ce alte citate des­pre viata ți-au plă­cut în mod special.

Comments

 1. carmen says

  Foarte inte­re­sant arti­co­lul si foarte edu­ca­tiv. Pot spune cu cea mai mare incre­dere ca citi­rea aces­tuia m-a aju­tat in viata mea de zi cu zi. Tot ce tine de acest dome­niul este foarte inte­re­sant si folositor.

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 5 Thumb down 0

 2. Traian says

  Toti cei care ince­teaza sa invete raman batrani,fie ca au 20 de ani fie ca au 80 de ani,
  Toti cei care con­ti­nua sa invete raman tineri. Henry Ford

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 8 Thumb down 0

 3. Anka says

  Mi-a pla­cut cita­tul acesta: " Infrange-ti dure­rea, fii vesel de se poate, caci tot la zi ajunge si cea mai lunga noapte!"
  . Wil­liam Shakespeare

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 23 Thumb down 2

 4. veronikadragos says

  Un om poate fi o par­ti­cula din uni­vers, un gand poate fi esenta uni­ver­su­lui iar o fapta buna poate fi intreg universul!

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 14 Thumb down 0

 5. Tomita G says

  '' Decat sa regret ce nu am facut ,mai bine regret ce am facut '' -Tomita G

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 16 Thumb down 1

 6. Sabina says

  …Insa nu te opri nici­o­data. Maica Teresa

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 13 Thumb down 1

 7. says

  Pri­e­ten ade­va­rat este acela care te sfa­tu­ieste de bine ,iar nu acela care iti lauda nebu­ni­i­lle. Anton Pann

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 18 Thumb down 1

Incepe o discutie:

Îți mulțumesc pentru că ai decis să lași un comentariu pe blog. Toate comentariile sunt moderate conform cu politica de comentarii. Am rugămintea să NU folosești cuvinte cheie în nume, oricum nu va exista nici un link. Îmi doresc să avem aici doar o conversație plăcută și personală.