61 Teste de Inteligenta Online - Cum sa-ti testezi IQ-ul prin teste si exercitii logice

ÎN CONTINUAREA ARTICOLULUI DESPRE MENSA ROMÂNIA m-am gân­dit să scriu des­pre teste de inte­li­genta: unde le poți găsi online și ce înseamnă coe­fi­cien­tul de inte­li­gență IQ măsu­rat de ele.

Coe­fi­cien­tul de inte­li­gență (Inte­l­li­gence quo­ti­ent, pe scurt IQ) este un scor defi­nit ini­țial de psi­ho­lo­gul ger­man Wil­liam Stern și ulte­rior per­fec­țio­nat de-a lun­gul tim­pu­lui.

Chiar dacă în prima parte a seco­lu­lui tre­cut IQ deve­nise un scor impor­tant în eva­lu­a­rea capa­ci­tă­ți­lor unei per­soane, spre sfâr­și­tul seco­lu­lui - odată cu defi­ni­rea unor altor tipuri de inte­li­gențe (cum ar fi inte­li­gența emo­țio­nală sau cea soci­ală) - impor­tanța IQ a scăzut.

Teste de inteligenta online

Există mai multe tipuri de teste a coe­fi­cien­tu­lui de inte­li­gență (aici des­pre tipu­rile de teste existente).

Din câte cunosc, cel mai impor­tant test de inte­li­gență care oferă date în acest sens este cel ofe­rit de Mensa Roma­nia, test pe care l-am inclus de ase­me­nea. Cele­lalte teste oferă o măsu­rare a IQ sau sunt pur și sim­plu exer­ci­ții logice.

Teste de inte­li­genta (IQ) online

Iată cele mai impor­t­nate teste de inte­li­genta online:

 1. Mensa Inter­na­tio­nal oferă aici un test iq gratis.
 2. Un alt test de inte­li­genta online este ofe­rit de către  Mensa Roma­nia aici (este tot gratuit).
 3. Ai aici un fisier Excel cu un test de inte­li­gență pe care îl poți down­loada și face pe calculator.
 4. Un test de inte­li­gență online este ofe­rit și de Mensa Ger­ma­nia. E în ger­mană. Tra­du­ce­rea o poți face cu aceste instru­mente de tra­du­cere romana ger­mana (dic­tio­nar roman ger­man online).
 5. Pe testele.ro sunt dis­po­ni­bile mai multe teste de inte­li­genta online. Aiciaiciaici sau aici sunt câteva din­tre ele. Deși sunt detul de logice, la unele între­bări sunt nece­sare cunoș­tințe de specialitate.
 6. I Know teste de inte­li­genta online alcă­tu­ite din 30 de exer­ci­ții (link).
 7. Teste de inte­li­genta a celor de la Teste Online.com aici (35 de exerciții).
 8. 10 între­bări de logică, limba română și mate­ma­tică. Test de IQ pro­pus de cei de la Rea­li­ta­tea.
 9. O pro­blemă, parte a tes­tu­lui de inte­li­gență pe care îl dau cei ce can­di­dează pen­tru un job la Goo­gle tot pe Rea­li­ta­tea.
 10. Un test de inte­li­gență ofe­rit de IQ Test Labs găsești aici.
 11. Cei de la myjob oferă și ei gra­tuit teste de inte­li­genta mate­ma­tică și logică verbală.
 12. Un alt test de inte­li­gență, bazat pe ana­liza logică aici.
 13. Un test iq, simi­lar cu cel Mensa aici, pe testez.ro.
 14. Un alt set de teste IQ gra­tis este cel gene­rat de John Raven. Găsești ast­fel de teste aiciaici sau aici.
 15. O serie de teste psi­ho­lo­gice amu­zante. Nu au bază ști­in­ți­fică, merg pen­tru rela­xare.
 16. Două alte teste de inte­li­genta online făcute de cei de la glu­web: pri­mul și al doi­lea.

Ima­gini cu teste de inte­li­genta IQ

Mai jos câteva exer­ci­ții logice pre­lu­ate din diverse teste de inte­li­genta. Click pe fie­care ima­gine ca să o afi­șezi pe ecran, iar apoi click din nou pe ea când vrei să treci la urmă­to­rul test iq.

intrebare-test-inteligenta-iq-mensa-01 intrebare-test-inteligenta-iq-mensa-02 intrebare-test-inteligenta-iq-mensa-03
 intrebare-test-inteligenta-iq-mensa-04  intrebare-test-inteligenta-iq-mensa-05  intrebare-test-inteligenta-iq-mensa-06


test online iq de inteligenta gratis
 test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis
 test online iq de inteligenta gratis test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis
 test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis
test online iq de inteligenta gratis

 test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis
 test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis test online iq de inteligenta gratis
 test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis
test online iq de inteligenta gratis  Test online iq de inteligenta gratis  Test online iq de inteligenta gratis
test online iq de inteligenta gratis test online iq de inteligenta gratis test online iq de inteligenta gratis
test online iq de inteligenta gratis test online iq de inteligenta gratis test online iq de inteligenta gratis
test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis  test online iq de inteligenta gratis

Teste logice și alte teste psi­ho­lo­gice online

Câteva teste logice:

 1. O serie întreagă de teste logice vei găsi aici
 2. O altă serie de per­so­na­li­tate și teste logice amu­zante pe acest link.
 3. Un alt test logic amu­zant pus la punct de către cei de la Rea­li­ta­tea.

Teste de inte­li­genta pen­tru copii

A fost des­tul de greu să găsesc teste online de inte­li­genta pen­tru copii în limba română. Am rămas puțin frus­trat să con­stat că dacă fac o cău­tare online după așa ceva găsesc multe pagini în care se scrie des­pre inte­li­gența la copii, iar nu con­țin efec­tiv teste de inte­li­genta online.

Deși nu văd ros­tul de a măsura IQ-ul unui copil (știu că se face auto­mat când copiii sunt la liceu), dacă te inte­re­sează subiec­tul găsești câteva teste de inte­li­genta pen­tru copii aici (română), aici (engleză) sau aici (engleză).

Dacă mai cunoști un alt site serios cu teste de inte­li­genta pt copii in limba română, te rog scrie-l mai jos într-un comentariu.

Cărți cu teste de inte­li­genta și alte teste logice

Supli­men­tar, am ales mai jos o serie de cărți cu teste de inte­li­gență. Pen­tru antre­na­ment cere­bral, diver­tis­ment sau dacă te antre­nezi în vede­rea tes­tu­lui Mensa Româ­nia:

Am încer­cat să includ cele mai impor­tante resurse în limba română pen­tru tes­ta­rea inte­li­gen­ței și antre­na­ment cere­bral. Dacă mai cunoști alte site-uri cu teste de inte­li­genta online gra­tu­ite, te rog lasă adresa lor într-un comen­ta­riu mai jos.

Comments

 1. bsd says

  http://www.teste-de-inteligenta.ro/

  pro­pun o problema

  În sătu­cul Valea Dea­lu­lui, oame­nii ţin cu una din echi­pele de fotbal: Steaua Dea­lu­lui, Dinamo Dea­lu­lui, Rapi­dul Dea­lu­lui şi CFR Dea­lul. La capi­to­lul poli­tică, săte­nii ţin cu Par­ti­dul Repu­bli­can al Dea­lu­lui, Par­ti­dul Demo­crat al Dea­lu­lui şi Par­ti­dul Verde al Dealului.

  Din­tre săteni, unii sunt min­ci­noşi (toate afir­ma­ţi­ile lor sunt false), iar res­tul de săteni sunt core­cţi, nu mint niciodată.

  În acest sătuc vine un post de tele­vi­ziune pen­tru a rea­liza un son­daj coman­dat de la cen­tru. Ches­tio­na­rul era com­pus din două între­bări. Prima între­bare a fost adre­sată tutu­ror oame­ni­lor, fără a ţine cont de vreo ordine. A doua între­bare a fost adre­sată întâi tutu­ror feme­i­lor, apoi tutu­ror bărbaţilor.

  La fie­care între­bare s-a notat doar numă­rul de răs­pun­suri afirmative.

  Răs­pun­su­rile la prima întrebare:

  Ţii cu Steaua Dea­lu­lu­lui? (50 răs­pun­suri)
  Ţii cu Dinamo? (60 răs­pun­suri)
  Ţii cu Rapid? (70 răs­pun­suri)
  Ţii cu CFR? (80 răspunsuri)

  Răs­pun­su­rile feme­i­lor la a doua întrebare:

  Votaţi cu repu­bli­ca­nii? (25 răs­pun­suri)
  Votaţi cu demo­cra­ţii? (30 răs­pun­suri)
  Votaţi cu ver­zii? (35 răspunsuri)

  Răs­pun­su­rile băr­ba­ţi­lor la a doua întrebare:

  Votaţi cu repu­bli­ca­nii? (30 răs­pun­suri)
  Votaţi cu demo­cra­ţii? (40 răs­pun­suri)
  Votaţi cu ver­zii? (50 răspunsuri)

  Câţi săteni are satul?

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 11 Thumb down 3

 2. BSD BSD says

  tineti-o tot asa

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 3. BSD BSD says

  1.2.3.….SI
  VA MULTUMIM FRUMOS SI TOATE BUNE
  LIKE

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 4. says

  Cele care ofera date supli­men­tare, pe lanaga cele de baza, sunt con­tra cost. De obi­cei ei includ si sfa­turi legat de opti­mi­za­rea rezultatelor.

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 5. says

  Cred ca ar fi tre­buit men­tio­nat ca tes­tul de la pct. 10, IQ Test.cc , este con­tra cost.

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0

 6. says

  In cel de wor­kout de la Mensa m-au depa­sit com­plet cele de ana­gra­mare, daca era in romana era alt­ceva. Mensa Roma­nia mai exista? Ei nu au pre­ga­tit nimic?
  In rest, all good :

  Your score: 93%!

  You took the "Mensa Wor­kout" quiz and were awar­ded 28/30 marks

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 0 Thumb down 0