35 de Site-uri unde Gasesti Cursuri Gratuite Online: Educa-te Gratis Online

EDUCATIA DEVINE O RESPONSABILITATE A FIECĂRUIA, iar odată cu dezvol­ta­rea inter­ne­tu­lui au apă­rut o sume­de­nie de cur­suri gra­tu­ite online.

Uni­ver­si­tăți de pres­ti­giu oferă acum gra­tis o parte din cur­su­rile lor pen­tru ori­cine dorește să se per­fec­țio­neze ast­fel că în momen­tul de față poți accesa mate­ri­a­lele unora din­tre cei mai res­pec­tați pro­fe­sori fără a fi nevoie să par­ti­cipi fizic la cur­su­rile acestora.

cursuri gratuite online

35 de site-uri cu  zeci de mii de cur­suri gra­tu­ite online

foto: Col­lege Degrees 360

35 de Site-uri unde găsești Cur­suri Gra­tu­ite Online

Am selec­tat mai jos 35 de site-uri care oferă online și gra­tuit diverse cur­suri pe cele mai diverse tema­tici. În total sunt aici peste 20.000 de cur­suri și tuto­ri­ale video. Poți învăța prac­tic orice, din fața ecra­nu­lui calculatorului:

 1. Cour­sera - pro­ba­bil cel mai mare por­tal de cur­suri online. La momen­tul la care scriu acest arti­col sunt peste 370 de cur­suri dis­po­ni­bile, de la cum să scrii în limba engleză până la epi­de­mi­o­lo­gie socială
 2. Duo­lingo - unul din­tre cele mai bine puse la punct site-uri care oferă cur­suri gra­tu­ite online pen­tru învă­ța­rea unor limbi stră­ine fără pro­fe­sor. Vei găsi aici cur­suri de engleză online pen­tru înce­pă­tori sau avan­sați, cur­suri unde poți învăța ger­mana online, cur­suri de limba fran­ceza online (inclu­siv nume­ra­lele în fran­ceză sau ves­ti­tele verbe din limba fran­ceză), cur­suri online de limba por­tu­gheză, ita­li­ană și spaniolă.
 3. Uda­city: Learn. Think. Do - Cur­suri online gra­tu­ite din dome­nii pre­cum busi­ness, mate­ma­tici, ști­ința cal­cu­la­toa­re­lor, psi­ho­lo­gie sau fizică.
 4. Udemy Online Cour­ses - O colec­ție vastă de cur­suri dis­po­ni­bile. O mare parte din ele sunt con­tra cost, există și des­tul de multe gra­tu­ite, iar aproape zil­nic au pro­mo­ții la o parte din cur­suri oferindu-le gra­tuit sau la preț redus. Cu link-ul acesta vei primi cre­dit $5 pe Udemy (așteaptă să îți apară pe ecran "You've recei­ved $5 of Udemy Cre­dit" și apoi click pe Explore cour­ses). Teme cum ar fi busi­ness, teh­no­lo­gie, design, limbi stră­ine, muzică ș.a.
 5. Open Learn Uni­ver­sity - Cu peste 600 de cur­suri online gra­tu­ite, cei de la Open Uni­ver­sity au creat o bază imensă de cur­suri dis­po­ni­bile din aproape orice domeniu.
 6. Entre­pre­neur - un por­tal dedi­cat afa­ce­ri­lor și antreprenorilor.
 7. Stan­ford Uni­ver­sity Ecor­ner - Cei de la uni­ver­si­ta­tea Stan­ford oferă aici peste 2.000 de mate­ri­ale video și audio în cur­suri gra­tu­ite online des­pre antre­pre­no­riat și leadership.
 8. Mas­sa­chu­setts Insti­tute of Tech­no­logy Video - Cei de la MIT au făcut dis­po­ni­bile peste 12.000 de mate­ri­ale și tuto­ri­ale video gra­tu­ite din cele mai diverse dome­nii. Vezi și colec­ția de cur­suri de la MIT Open­Co­ur­seWare.
 9. Oxford Lear­ning Lab - O altă colec­ție vastă de cur­suri gra­tu­ite online ofe­rită de data aceasta de către cei de la Oxford.
 10. Khan Aca­demy - un alt por­tal impor­tant dedi­cat cur­su­ri­lor online gra­tu­ite și orga­ni­zat pe dome­nii de interes.
 11. Watch Mojo - Por­tal dedi­cat edu­ca­ției și bazat pe cli­puri video scurte care tra­tează un subiect anume. Foarte multe mate­ri­ale și tuto­ri­ale video disponibile.
 12. TED Talks - Pro­ba­bil cel mai mare por­tal cu dis­cur­suri pe teme pre­cum dezvol­ta­rea per­so­nală, moti­va­ția, leadership-ul, teh­no­lo­gia sau mediul de afaceri.
 13. Open Yale Cour­ses - Cei de la Yale Uni­ver­sity au făcut dis­po­ni­bile o serie de cur­suri gra­tu­ite online pe tema­tici diverse.
 14. Self Growth - o altă colec­ție exten­sivă de mate­ri­ale des­pre dezvol­tare și evo­lu­ție per­so­nală, moti­va­ție, miș­care, sport și altele. Ți-am pus lin­kul direct către cata­lo­gul cur­su­ri­lor gra­tu­ite online, este o listă imensă.
 15. The Higher Edu­ca­tion Aca­demy Reso­ur­ces Cen­ter pune la dis­po­zi­ția ori­cui o colec­ție de mate­ri­ale dedi­cate mediu­lui academic.
 16. Lea­ders In - Cei de la Lea­ders In au adu­nat cli­puri video în care lideri din diverse dome­nii de inte­res își expun punc­tul de vedere asu­pra pro­ble­me­lor pe care le întâm­pină dome­niul în care ei activează.
 17. Aca­de­mic Earth - o colec­ție de cur­suri gra­tu­ite online din deo­me­nii cum ar fi arta, design-ul, busi­ness, mate­ma­tici ș.a.
 18. Goo­gle Books - pro­iec­tul Goo­gle Books face dis­po­ni­bile o serie de cărți online gra­tis în for­mat digitalizat.
 19. Sophia - Un alt pro­iect cu foarte multe cur­suri gra­tu­ite online din multe dome­nii de interes.
 20. Code/Racer - cur­suri online de programare.
 21. Mozi­lla Deve­lo­per Network - cur­suri gra­tu­ite online de HTML, CSS, Javas­cript, design.
 22. Code­ca­demy con­ține cur­suri de coding în Ruby, Python, JavaS­cript, jQu­ery, PHP.
 23. HTML5 Rocks - o colec­ție de cur­suri și resurse online des­pre pro­gra­ma­rea în HTML5.
 24. Draw Space - învață să dese­nezi prin cele peste 200 de lec­ții online care pot fi des­căr­cate pe calculator.
 25. Forex Tra­ding - un curs la nivel de înce­pă­tori dacă vrei să înveți să tranzac­țio­nezi pe Forex
 26. Limba ger­mană pen­tru înce­pă­tori - un blog de învă­țare a lim­bii ger­mane cu arti­cole pe care le-am scris în română și le-am publi­cat online acum câțiva ani. Nu este un curs cap-coadă, o să găsești însă acolo mai multe resurse dis­po­ni­bile gratuit.
 27. Curs de limba daneză pen­tru înce­pă­tori - În facul­tate am învă­țat puțină daneză ca să pot cores­ponda cu pri­e­teni din Dane­marca. Așa că am adu­nat o parte din ceea ce am învă­țat eu și le-am pos­tat într-un blog dedi­cat. Îți va fi util la nivel de începători.
 28. BBC Learn Ita­lian - Învață ita­li­ana prin seria de cur­suri dezvol­tate de către cei de la BBC. Mate­ri­a­lele sunt pen­tru înce­pă­tori și nivel mediu.
 29. Diet Doc­tor și About - Mai multe materiale-cursuri des­pre cum să slă­bești, reguli de bază și sfa­turi ca să începi.
 30. The Art of Kis­sing - un curs des­pre cum să săruți. Poate un subiect mai puțin obiș­nuit pen­tru un curs, sunt sigur că poți învăța lucruri utile de acolo.
 31. Childhood101 și Wiki­how au creat două mate­ri­ale orien­ta­tive des­pre cum să faci bani online sau acasă. Unele idei sunt cla­sice și se bazează pe munca la domi­ci­liu, con­cur­suri online, joburi online sau acti­vi­tăți simi­lare. Vezi care ți se potrivesc.
 32. EdX con­ține o colec­ție de cur­suri adu­nate de la unele din­tre cele mai pres­ti­gi­oase uni­ver­si­tăți la nivel mondial.
 33. Live Mocha - un alt por­tal pen­tru învă­ța­rea lim­bi­lor stră­ine. Cu o colec­ție mult mai vastă decât Duo­lingo, Live Mocha oferă cur­suri online a 38 de limbi diferite.
 34. No Excuse List - Un direc­tor de site-uri care oferă cur­suri gra­tu­ite în mediul online.
 35. Ali­son - oferă o colec­ție com­plexă de cur­suri și tuto­ri­ale online.
 36. Bizschool.ro - por­tal româ­nesc care oferă cur­suri gra­tu­ite din dome­nii pre­cum busi­ness, comu­ni­care, antre­pre­no­riat, uti­li­za­rea cal­cu­la­to­ru­lui sau învă­ța­rea lim­bii engleze.
 37. Iver­sity - o serie vastă de cur­suri gra­tu­ite dis­po­ni­bile online din cele mai vaste domenii.

Dis­po­zi­tive mobile de stu­diu online

icon-florin-rosoga-recomandare2Sunt dis­po­ni­bile o sume­de­nie de dis­po­zi­tive mobile cu care te poți conecta la inter­net și poți accesa aceste cur­suri. Sau poți des­cărca mate­ri­a­lele pen­tru a le par­curge ori­unde te-ai afla. Prin­tre cele mai popu­lare se numără table­tele și citi­toa­rele de cărți elec­tro­nice (așa zisele ebook-reader-e):

Vezi și 51+ Pos­turi de Radio Online pe care le poti Asculta cu un Click

Sper ca această listă să te ajute să ai o edu­ca­ție cât mai bună. Dacă mai cunoști și alte site-uri unde pot fi găsite cur­suri gra­tu­ite online lasă mai jos un comen­ta­riu cu lin­kul acestora.

Comments

 1. Stoian Ciprian says

  Si eu am dat dru­mul unui curs gra­tuit de blo­gging pen­tru incepatori! :)

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 2 Thumb down 0

 2. Gabi Udrescu says

  pen­tru cei cu inte­res în zona de pro­gra­mare, design și puțin par­tea de busi­ness, reco­mand cu mare căl­dură Tre­e­Ho­use https://teamtreehouse.com/

  Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Amalia says

  Hid­den due to low com­ment rating. Click here to see.

  Comen­ta­riu apre­ciat de citi­tori: Thumb up 1 Thumb down 5

  • madalina says

   Nu a spus nica­ieri ca si cer­ti­fi­ca­tele sunt gratuite…poti face cur­sul, sa inveti ceva si daca vrei sa te certifici…n-ai decat…

   Cum apre­ciezi acest comen­ta­riu? Thumb up 3 Thumb down 1